Titul

Полезна информация
Органи на управление
Помощни органи
Секции в София
Клонове
Списание "Наука"
НаукаИнвест
Дом на учените
БГ учени в чужбина
Национална борса
За нас
English

Last updated: 01.17.2007.


За нас


 История

     Съюзът на учените в България е учреден през месец октомври 1944 г. от 17 видни български учени. Съюзът бързо се разраства и става най-голямата организация на учени и преподаватели във висшите училища. Той обединява учени от различни научни направления, в различна възраст, с различни политически убеждения. През годините на съществуването си, Съюзът неотклонно отстоява своите позиции на независима, неправителствена, нестопанска, неполитическа, професионално-творческа организация на учените.

     Според промените в устава на СУБ – гласуван на последния – Осми конгрес, състоял се на 26 и 27 октомври 2001 г., и съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Съюзът на учените е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с решение на Софийски градски съд на 30.01.2002, като “национална, доброволна, неправителствена и демократична творческо-професионална организация на учените”, като “юридическо лице с нестопанска цел – сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза…”, като Съюз “…изграден и функциониращ на федеративен принцип” и “…продължител на творческите традиции на научната общност в България”.

Цели    

     Основната цел на СУБ е да съдейства за развитието на науката и висшето образование в страната, да издига техния престиж и принос за просперитета на Република България. Съюзът участва като независим партньор и консултант на законодателната и изпълнителната власт във формирането и реализирането на националната политика за развитието на науката и висшето образование.

     СУБ изразява и защитава правата и интересите на своите членове и подпомага тяхната творческа и професионална дейност.  

Предмет на дейност     

     СУБ осъществява обществено-полезна дейност в следните направления:

наука и научни изследвания;

образование;

иновации;

екология;

здравеопазване;

информация;

информатика и информационни технологии;

международно сътрудничество ;

социално подпомагане;

отдих и туризъм и др.

     В тази насока СУБ може да организира допълнителни стопански дейности, като използва приходите за постигане на целите посочени в неговия Устав.  

Членство     

     Членуването в СУБ е доброволно. Членовете  могат да бъдат физически или юридически лица.

  • Член на СУБ може да бъде всеки български гражданин или чужденец, който има научна степен и/или научно звание, или притежава висше образование и извършва или е извършвал до пенсионирането си научно-изследователска и/или преподавателска дейност.

  • Юридически лица – членове на СУБ могат да бъдат съюзи, дружества, асоциации, висши училища, научни институти, клубове и други обществени научни организации, които обединяват учени и специалисти с висше образование, по своя характер са неправителствни и демократични организации и техните цели не противоречат на Устава на СУБ. Членове на СУБ могат да бъдат организации, центрове, институти, фондации и др. с предмет на дейност наука и висше оразование, както и организации, които активно подпомагат и насърчават развитието на науката и образованието.

  • Към СУБ могат да бъдат асоциирани докторанти, специалисти и студенти, свързани с процесите на научното творчество и преподавателската дейност, които се приемат по облекчен ред.

     Повече подробности за реда за кандидатстване за членство, молби за членство, права и задължения на членовете, почетни членове на СУБ, ще намерите ТУК.

     

Управление

     Върховен орган на СУБ е Общото събрание на пълномощниците (ОСП). То се състои от представители на съюзните членове, избрани по определен норматив. В ОСП с равни права участват и пълномощници на юридически лица-членове на СУБ. 

     ОСП се свиква най-малко веднъж в годината. В неговите правомощия са изменението и допълнението на Устава на СУБ, избора на Управителен съвет, Контролен съвет, Комисия по етика, Председател и Зам.-председатели на Съюза. ОСП приема вътрешните нормативни актове, утвърждава програми за дейността на сдружението, приема бюджета, организационния и финансовия отчет и т.н.

     Управителният съвет ръководи дейността на Съюза между ОСП, осигурява изпълнението на взетите решения и координира работата на съюзните звена. Той се разпорежда с имуществото на сдружението, определя стратегията и осъществява контрол по дейността на звената със стопанска насоченост. Мандатът на УС е четиригодишен.
     Към ОСП и УС са формирани постоянни общосъюзни помощни органи: Комисия за високи научни постижения, Комисия по научните прояви и международната дейност, Комисия по информация и участие в наши и чуждестранни програми, Комисия по социално-защитна дейност, Комисия за работа с младите учени, Съвет по проблемите на науката и висшето образование, Съвет на Творческия фонд, Съвет по издателската дейност, Редколегия на списание "Наука". Подобни помощни органи функционират и към някои клонове.

     Председателят на СУБ представлява Съюза и осъществява неговото ръководство по изпълнение решенията на ОСП и УС.

     Конгресът на СУБ, който до 2001 г. беше върховен ръководен орган, остава като форум на СУБ, но с по-друго предназначение. На него се отчита работата на Съюза като организация с общественополезна дейност и се обсъждат въпросите по развитие на науката и висшето образование.

Научни прояви

  Ежегодно СУБ и неговите клонове и секции са организатори на повече от 150 научни изяви - международни и национални научни конгреси, национални и регионални конференции с международно участие, научни сесии, семинари, дискусионни кръгли маси и т.н. В повечето случаи научните прояви се провеждат съвместно с други организации, научни институти и висши училища.

По инициатива на съюзните организации в повечето университетски центрове се провеждат ежегодни дни и месеци на науката. По правило всяка по-крупна научна изява е съпътствана с издаването на сборник от докладите, изнесени на нея. Освен това традиционна става практиката клонове и секции да издават годишници с научни трудове.

Конкурси

   Ежегодно се организират конкурси за високи научни постижения. В тях могат да участват учени, членуващи индивидуално в СУБ или чрез своите организации-членове на СУБ. Учените са разделени в две групи (до и над 39 години) и участват с публикувани трудове през последните две години в четири научни области - естествени, технически, хуманитарни и обществени науки. На всички учени, допуснати в конкурсите на национално равнище, се издава свидетелство за участие. Номинираните за последния етап на конкурса получават грамота, а победителите - диплом и парична награда. Наградите се връчват по традиция в навечерието на 1 ноември - Деня на народните будители и българските учени.

     По договореност с наши и чуждестранни физически и юридически лица СУБ организира дейността по присъждане на награди за високи постижения в научни направления, определени от самите спонсори. Тези награди могат да бъдат еднократни или периодически повтарящи се.

Награди

   За своята научна и активна съюзна дейност членовете на СУБ могат да бъдат наградени с почетен знак, грамота със значка, както и да им бъде присъдено званието "Почетен член". С грамота могат да бъдат отличени секции, клонове и други звена на СУБ. 

С почетен знак на СУБ могат да бъдат наградени видни български и чуждестранни учени с национално и международно признание, които поддържат ползотворни връзки със съюзни звена и членове.

Грамота на СУБ може да бъде присъдена на висши училища и научни организации, стопански и други юридически лица за тяхната постоянна помощ и съдействие на СУБ и неговите звена.

С грамота на СУБ се отличават и държавни, нестопански, обществени дейци и други физически лица, които имат принос или са оказали активно съдействие за разгръщане на съюзната дейност.

Връзки    

СУБ подържа контакти с националните научни и образователни институции в страната, с другите творческо-професионални съюзи и обществени организации. Чрез своите секции и колективни членове, СУБ членува в международните научни съюзи. СУБ има подписани споразумения за сътрудничество и взаимодействие с Българската академия на науките, Националната агенция за оценяване и акредитация, Българския лекарски съюз, Федерацията на научно-техническите съюзи, Агенцията за българите в чужбина и др.

 

Устав 

Текстът на документа можете да прочетете тук

Адрес:

1505 София

бул. "Мадрид" 39, ет. 2

тел.: 02-444-36-44, 02-444-37-44

е-mail: office@usb-bg.org 

Eлектронни адреси на служителите в ЦУ на СУБ

Полезна информация ] Органи на управление ] Помощни органи ] Секции в София ] Клонове ] Списание "Наука" ] Фондация ] НаукаИнвест ] Дом на учените ] БГ учени в чужбина ] Национална борса ] [ За нас ] English ]    
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster