Titul

 

 

 

 

Полезна информация
Органи на управление
Помощни органи
Секции в София
Клонове
Списание "Наука"
Фондация
НаукаИнвест
Дом на учените
БГ учени в чужбина
Национална борса
За нас
English

 

Last updated: 09.19.2005.


Фондация "Наука"


 

Фондация "Наука" е учредена през юли 1992 г. съгласно Закона за лицата и семейството като нестопанска организация. В началото на 2002 г. организацията е пререгистрирана по Закона за юридически лица с нестопанска цел в частна полза.
   Фондацията е учредена по инициатива на Съюза на учените в България, Софийския университет "Св. Климент Охридски", Българската академия на науките, Българската стопанска камара, частни фирми и лица.

   Целите и дейностите на Фондацията са да съдейства за развитието на българската наука чрез:

1.  Сътрудничество с университетите, академиите и други институти в страната, създаване и участие в създаването на висши училища, колежи и други центрове за наука и образование.
2. Организиране, подпомагане и обнародване на изследвания на български учени.
3. Насърчаване и подпомагане на развитието на млади изследователи.
4. Подпомагане приложението на науката в производството.
5. Запознаване на международните научни среди с постиженията на българската наука и организиране на международни научни прояви.
6. Съдействие за защита на интелектуалната собственост.

             Управителен съвет:

 • Проф. д-р Дамян Дамянов, дмн - Управител

          Членове:

 • Проф. Ангел Попов, дфн
 • Д-р Пламен Пъчев, дикн
 • Доц. д-р Магдалена Иванова
 • Доц. Лиляна Вълчева
 • Инж. Борислав Стоянов
 • Марийка Кокарева

 Най-значителните осъществени самостоятелно и/или в коалиция проекти в периода 1996/2002 г. са:

 • Конференция "Международни програми на ЕС за развитие на образованието, науката и технологиите в Република България " (1996г.)
 • Конференция "Миграцията на учените и изтичането на мозъци от Република България" (1996г.)
 • Проект "Обучение на активисти за НСО във Варненски регион" (1997г.)
 • Проект "Обучение на активисти за НСО в Северозападна България" (1999г.)
 • Интердисциплинарна конференция "Нозокомиални инфенкции" (2000 г.)
 • Интердисциплинарна конференция "Профилактика и лечение на тромбоемболичните усложнения в следоперативния период" (2001 г.)
 • "Устойчива среда за подпомагане на малките и средните предприятия в Пернишки район чрез активно включване на безработни в обучение и успешни предприемачески проекти" (2001 - 2002 г.)
    Фондацията издава поредица от практически ориентирани изследвания и сборници (наръчници) по най-актуалните въпроси на изграждането, развитието и организационното укрепване на нестопанските организации (НСО). Общият им тираж надхвърля 3000 броя и като правило те се разпространяват безплатно сред организациите с идеална цел, активистите и доброволците на НСО. Дейността по съставянето, печатането и разпространението на информационно методическите материали спада към основните приоритети на Фондация "Наука".

 

Адрес за кореспонденция: 

бул. "Мадрид" 39, ет. 2

1505 София

тел.: 943-30-22

факс: 944-15-90

Е-mail: nikolova@usb-bg.org

начало

 

Полезна информация ] Органи на управление ] Помощни органи ] Секции в София ] Клонове ] Списание "Наука" ] [ Фондация ] НаукаИнвест ] Дом на учените ] БГ учени в чужбина ] Национална борса ] За нас ] English ]    
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster