Titul

 

 

 

 

Секция "Правни науки"


Last updated: 24.07.2014

 

Председател: 

доц. д-р Анета Методиева Антонова

E-mail: aantonova@abv.bg

 

СЪЗДАВАНЕ НА СЕКЦИЯТА

          Секция “Правни науки” е създадена скоро след учредяването на Съюза на научните работници в България (СНРБ) през 1944г., чийто приемник е Съюзът на учените в България. Голяма част от нейните основатели са учредители и на СНРБ: проф. Михаил Геновски, д-р Вера Златарева, акад. Любен Василев, акад. Петко Стайнов, проф. Владимир Кутиков, акад. Евгений Каменов, проф. Иван Ненов, чл.-кор. Борис Спасов и др. видни юристи.

           Петдесет и шестгодишното съществуване на секцията и активната и полезна дейност, която тя развива, я нареждат сред основните секции на Съюза по специалности.

           ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО  НА СЕКЦИЯТА

           Секцията обединява усилията на съюзните членове, които работят в областта на правните науки. В нея са членували и членуват юристи от Института за правни науки при Българската академия на науките, Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски”, Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство, Юридическите факултети на други университети в София и страната, Министерството на правосъдието, Прокуратурата, Съда и Адвокатурата.

             До голяма степен научният облик, дейността и развитието на секцията са се определяли от големия научен авторитет на нейните председатели: Анто Бояджиев, Аструк Калев, чл.-кор. Борис Спасов, проф. Иван Ненов, проф. Петко Радойнов, проф. Тамара Хинова, чл.-кор. Нено Неновски, проф. Мария Манолова,  проф. Екатерина Трендафилова, доц. Борис Владимиров Велчев и понастоящем д-р Анета Методиева Антонова.

             Някои от членовете на секцията имат особено големи заслуги за управлението на Съюза през последните години чрез участието си в ръководните му органи (чл.-кор. Александър Янков като председател на Съюза в периода 1987-1989 г.; проф. Мария Манолова /два мандата/ и н.с. Ясен Геновски като членове на Изпълнителното бюро и Управителния съвет; проф. Николай Вачев като председател на Творческия фонд; проф. Байчо Панев и доц. Румен Владимиров като членове на Контролния съвет; проф.Мария Манолова като председател на Комисията по етика и др.) и изработването и приемането на Устава и различни правилници за дейността му (проф. Филип Рачев, проф. Байчо Панев, н.с. Ясен Геновски, проф. Мария Манолова и др.) 

ДЕЙНОСТ НА СЕКЦИЯТА

          Секцията осъществява дейност в следните насоки:

          1. Повишаване ролята на правната наука в обществения живот чрез популяризиране и използване на постиженията на български и чуждестранни учени-юристи под формата на симпозиуми, конференции, семинари, лекции и дискусии. Секцията е организатор или съорганизатор на: конференция по случай стогодишнината от Освобождението на България от Османско иго; симпозиум “България и международното право”; Българо-американски дни, посветени на демократичните промени в юридическото образование; конференция “Взривът в престъпността”; конференция по случай стогодишнината от приемането на първия български наказателен закон; конференция “Конституционни основи на гражданското общество”; научни сесии, посветени на проф. Иван Апостолов, проф. Венелин Ганев и др.; конференция по случай петдесетгодишнината от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека; конференция “Данъчни престъпления и нарушения” и др.

           2. Разпространение на правни знания сред българските граждани чрез организиране на лектории, беседи, публикации в печата и изявления в радиото и телевизията.

           3. Подпомагане на дейността (особено законодателната и устройствената) на държавни органи и обществени организации чрез консултации, участие в общи програми и пр. Секцията съдейства особено на законодателната дейност в областта на науката чрез изработване на становища и предложения по съответните законопроекти.

           4. Участие в международния научен живот чрез организиране на международни научни прояви и подпомагане участието на български учени в научни форуми в чужбина.

           5. Повишаване на квалификацията на младите учени-юристи.  

            ПРЕДСТОЯЩА ДЕЙНОСТ НА СЕКЦИЯТА 

            По идея на секцията в ход е подготовката на алманах на българските учени-юристи, работили през ХХ век и организирането на научно-практическа конференция на тема: “Правото на ХХ век и предизвикателствата на новото хилядолетие”.

                                                                                                                                                                     

Почина проф. Тамара Хинова - дългогодишен председател на секцията
Некролог

        

 
Геолого-географски науки ] Икономически науки ] Лесотехнически науки ] Математика ] [ Правни науки ] Статистика ] ТЕ Биология ] Технически науки ] Физиология ]    
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster