Titul

 

 

 

Секция "Икономически науки"


История на секцията

 

Last updated: 26.01.2015

 

 

 

І. Основна цел в работата на секция “Икономически науки” на СУБ е да съдейства за развитието на науката и висшето образование в областта на икономическите науки в страната, да издига техния престиж и принос за просперитета на Р България.  

 

ІІ. Основни задачи:

1.  Секция “Икономически науки” на СУБ участва като независим партньор и консултант на законодателната и изпълнителната власт при формирането на националната и политика за развитието на науката и висшето образование и в нейното реализиране.

2.  Организира всяка година представяне на по-значими публикации на свои членове, като организира и пресконференции за популяризиране и използване на българските научни постижения в областта на икономическите науки.

3.  Съдейства за повишаване на квалификацията на членовете си чрез организиране на редовни семинари по актуални въпроси на икономическите науки и икономическата политика.

4.  Организира съвместно с Икономическия институт при БАН обучение във формата на методически семинар за докторанти в областта на икономическите науки и управлението.

5.  Съдейства за творческата интеграция на учените от научните организации, университети и висши училища в София и в страната. За целта информира клоновете на СУБ за своите дейности.

6.  Организационно укрепване на секцията чрез привличане на нови членове, възстановяване на връзки с други НПО в страната и чужбина.

7.  Организира съвместно с други секции обсъждане на актуални въпроси на развитието на науката и научната политика, както и образованието.

8.  Информира членовете си по проблемите на защитата на интелектуалната собственост.

9.  Обсъжда състоянието на стопанската дейност на СУБ и предоставя консултации на ръководството на СУБ.

10. Съдейства на съюзните членове за застраховане, почивка и други социални проблеми, за организиране на семинари, конгресен туризъм и  др.

11.  Използва медиите за популяризиране на своята дейност.

12. Осъществява дейност за набиране на средства за осъществяване на своите планове.  

 

 

Председател

проф. Росица Добрева
Чобанова (Ковачева), д.ик.н.


email: r_chobanova@iki.bas.bg 

_______________________

СКРЪБНА ВЕСТ!

на 13.09.2015 г. ни напусна

проф., д. ик. н.
КОНСТАНТИН ГАБРОВСКИ

ПОКЛОН !
_______________________

Становище на секция „Икономически науки“ при СУБ

Относно проект за Иновационна стратегия за интелигентна специализация
на Република България
2014 – 2020 г.

_______________________

Чл.-кор. Иван Илиев
бе
удостоен с наградата
„Марин Дринов“

_______________________

Пълен видеозапис
от официалното честване
на 90-годишния юбилей
на Чл.-кор. Иван Илиев

_______________________

 

Геолого-географски науки ] [ Икономически науки ] Лесотехнически науки ] Математика ] Правни науки ] Статистика ] ТЕ Биология ] Технически науки ] Физиология ]    
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster