Titul

Секция "Икономически науки"


История на секцията

Last updated: 26.01.2015

ПРИЗИВ

Секция „Икономически науки при СУБ призовава икономическата колегия от страната за масово участие на икономистите в България в публичен дебат за нова  рамка на икономическо управление на ЕС, като попълнят анкетата, чийто адрес е даден по-долу (превод на български).

Моля, попълнете анкетните карти на приложения по-долу адрес. Копие на отговорите, ако желаете да отчетем Вашата позиция в общо становище на неправителствените обединения на икономистите в страната, изпратете до 27.12.2021 г. на адрес:

econ.governance@gmail.com

Сайт ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТНИ КАРТИ ПО  ПУБЛИЧНИЯ ДЕБАТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public-debate-on-the-review-of-the-EU-economic-governance

Допълнителна информация                      Зелената сделка и позицията на България – основни факти

І. Основна цел в работата на секция “Икономически науки” на СУБ е да съдейства за развитието на науката и висшето образование в областта на икономическите науки в страната, да издига техния престиж и принос за просперитета на Р България.  

ІІ. Основни задачи:

1.  Секция “Икономически науки” на СУБ участва като независим партньор и консултант на законодателната и изпълнителната власт при формирането на националната и политика за развитието на науката и висшето образование и в нейното реализиране.

2.  Организира всяка година представяне на по-значими публикации на свои членове, като организира и пресконференции за популяризиране и използване на българските научни постижения в областта на икономическите науки.

3.  Съдейства за повишаване на квалификацията на членовете си чрез организиране на редовни семинари по актуални въпроси на икономическите науки и икономическата политика.

4.  Организира съвместно с Икономическия институт при БАН обучение във формата на методически семинар за докторанти в областта на икономическите науки и управлението.

5.  Съдейства за творческата интеграция на учените от научните организации, университети и висши училища в София и в страната. За целта информира клоновете на СУБ за своите дейности.

6.  Организационно укрепване на секцията чрез привличане на нови членове, възстановяване на връзки с други НПО в страната и чужбина.

7.  Организира съвместно с други секции обсъждане на актуални въпроси на развитието на науката и научната политика, както и образованието.

8.  Информира членовете си по проблемите на защитата на интелектуалната собственост.

9.  Обсъжда състоянието на стопанската дейност на СУБ и предоставя консултации на ръководството на СУБ.

10. Съдейства на съюзните членове за застраховане, почивка и други социални проблеми, за организиране на семинари, конгресен туризъм и  др.

11.  Използва медиите за популяризиране на своята дейност.

12. Осъществява дейност за набиране на средства за осъществяване на своите планове.  

Председател

проф. Росица Добрева
Чобанова (Ковачева), д.ик.н.


email: r_chobanova@iki.bas.bg 

_______________________

СКРЪБНА ВЕСТ!

на 13.09.2015 г. ни напусна
проф., д. ик. н.
КОНСТАНТИН ГАБРОВСКИ

ПОКЛОН !
_______________________

Становище на секция „Икономически науки“ при СУБ

Относно проект за Иновационна стратегия за интелигентна специализация
на Република България
2014 – 2020 г.

_______________________

Чл.-кор. Иван Илиев
бе
удостоен с наградата
„Марин Дринов“

_______________________

Пълен видеозапис
от официалното честване
на 90-годишния юбилей
на Чл.-кор. Иван Илиев

_______________________

Геолого-географски науки ] [ Икономически науки ] Лесотехнически науки ] Математика ] Правни науки ] Статистика ] ТЕ Биология ] Технически науки ] Физиология ]    
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster