Titul

 

 

 

 

Секция “ Теоретична и еволюционна биология”

Last updated: 05.03.2010

Цели и задачи на секцията 

Секцията “Теоретична и еволюционна биология” е създадена през 1994 година.

Основната й дейност е насочена към задълбочено обсъждане на проблемите на еволюционната биология, произхода и характеристиките на живота, биологичния вид и механизмите на видообразуването, отношенията между живите системи и заобикалящата ги среда, управлението в живи системи. Цели се осигуряване на възможност за среща в тези области на гледните точки на различни специалисти – ботаници, зоолози, генетици, биохимици, физиолози, еколози и др. Всичко това подпомага комплексния анализ на съвременните еволюционни идеи и тенденции в биологията. От изключително значение е съвременните еволюционни теории и теоретичната биология да станат неразделна част от развитието на биологията в нашата страна. Проблемите на Еволюционната биология се разработват интензивно в световен мащаб и са широко застъпени в образователните програми на реномирани университети в Европа и САЩ. Важна цел е да се стимулира изучаването на предмета Еволюционна биология в съвременното обучение по биологичните дисциплини във висшите учебни заведения, а евентуално и в средните училища в България. Търси се подкрепа и развитие на международното сътрудничество и засилване на контактите с авторитетни международни организации като Международното дружество по изучаване произхода на живота ( ISSOL ), Европейското дружество по еволюционна биология ( ESEB ) и др.

Членски състав и ръководство на Секцията

В секцията основно членуват учени от Българска академия на науките. Преимуществено е участието на изследователи от Института по ботаника, Института по зоология, Института по физиология на растенията, Централната лаборатория по обща екология. Членове на секцията са преподаватели от катедрите по Ботаника и Генетика учени от Софийски университет и учени от Пловдивския университет. Към работата на секцията проявяват интерес студенти и млади специалисти.

Научна дейност на секцията

На заседанията на секцията се разглеждат  научни, научно организационни и организационни въпроси. 

Регулярно през годината се провеждат научни сбирки по проблеми, разглеждащи основополагащи теории и концепции в теоретичната и еволюционната биология, както и информации за международни научни прояви.

Едни от основните проблеми, обект на научно обсъждане в секцията в последно време са били: концепция за вида и видообразуването, взаимовръзката: философия – естествени науки, основните характеристики и дефиниции на живота, проблемите на еволюционата биология в образователните програми и др.

През 1999 г, в чест на “Деня на народните будители” е проведена научна сесия “Теоретичната и еволюционна биология – днешно състояние и приоритетите в 21 век”. Идеята за организацията и провеждането на научни сесии като място, където да се представят и обсъждат както теоретични концепции и идеи, така и резултати от научните изследвания на членовете на секцията намери добро продължение в организираните през следващите години три научни семинара:

  • Еволюция и екология”, София, 14.04.2003 г.
  • Еволюция и екология - 2 ”, София, 24.09.2004 г.
  • Еволюция и екология - 3 ”, София, 19-20 .0 4 .200 7 г.

По-голямата част от докладите и абстрактите бяха публикувани в два сборника, издадени от Съюза на учените в България.

333333 3333333

Безспорен актив в дейността на секцията е книгата на проф. Н. Бакърджиева: „Явлението живот – познаваме ли го?” Изд. Съюз на учените в България, София, 2007.

Опирайки се на постиженията на съвременната наука, проф. Бакърджиева умело ни превежда от дискусията за границата между живата и неживата природа, през инволюцията на самоорганизиращите се живи системи, до човека, с неговото място в съвременния свят, с проблемите, задачите и трудните решения които стоят пред съвременното човечество.

Всяка година по традиция секция “Теоретична и еволюционна биология” организира дискусионни форуми, на които известни български учени представят свои концепции и идеи свързани с проблемите на еволюцията на живата материя. Лектори на тези традиционни събирания са били проф. П. Михайлова, проф. Е. Паламарев, проф. Н. Бакърджиева, проф. Ал. Монов, ст.н.с., д-р Н. Спасов, ст.н.с., дбн Б. Георгиев и други изявени български учени. По този начин секцията ТЕБ реализира своята работа в един по-обширен спектър пред широк кръг от научната общност.

 

Ръководство на секцията

Председател:

ст. н. с., дбн Димитър Иванов
е-mail: dimiter@bio.bas.bg

Секретар:
н.с., д-р Юлия Илкова

 

Съобщения

       
Геолого-географски науки ] Икономически науки ] Лесотехнически науки ] Математика ] Правни науки ] Статистика ] [ ТЕ Биология ] Технически науки ] Физиология ]    
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster