Titul

Секция "Математика" 

Геолого-географски науки
Икономически науки
Лесотехнически науки
Математика
Правни науки
Статистика
ТЕ Биология
Технически науки
Физиология

Last updated: 24.07.2014.

Председател

проф. Анжела Славова Димитрова-Попиванова, д.м.н

e-mail: slavova_2001@yahoo.com

За секцията 


        Съюзът на учените в България води началото си от 30 октомври 1944 г., когато е съставен и протокол за учредяване на Съюз на научните работници. С решение на Софийския областен съд по гр. д. № 13/1945 год. по Закона за юридическите лица се вписва дружество под наименованието “Съюз на научните работници в България” (СНРБ). Петият извънреден конгрес на СНРБ, състоял се през април и май 1990 г., взема решение за промяна на наименованието си. Софийският градски съд, с решение от 25.09.1990 г. регистрира промени в наименованието на СНРБ, което става Съюз на учените в България.

        Още при учредяването на СНРБ се създават секции и една от тях е природо-математическата секция. На 20 ноември 1947 г. тази секция се разделя и се учредява Физико-математическа секция с ръководство в състав: проф. Георги Иванов Георгиев - председател, проф. Петър Паунов - зам.-председател, доц. Станчо Димитров - секретар; членове - проф. Ефтим Божоров и доц. Петко Иванов.

        По време на  Шестото общо отчетно-изборно събрание на Съюза през март 1956 г. в Президиума са избрани проф. Георги Георгиев и проф. Никола Обрешков, като вторият е избран и за зам. председател на Бюрото. Тогава е избрано и ново ръководство на ФМС в състав: председател - проф. Георги Георгиев, секретар - преп. Павел Марков, членове - проф. Петър Паунов, доц. Петко Иванов, ас. Ангел Бонов.

        През 1956 г. новото ръководство на ФМС има състав: проф. Петър Паунов - председател, преп. Станчо Димитров - секретар; членове - доц. Никола Карабашев, ст. ас. Ангел Бонов и ст. ас. М. Андреев . От 1976 г. председател на секцията е  проф. Н. Карабашев, а след смъртта му длъжността се изпълнява от зам. председателя ст. н. с. Петър Бърнев.

        На 31 януари 1979 г. ръководството на Физико-математическата секция е в състав: ст. н. с. Петър Бърнев - председател, проф. Нено Иванчев и доц. Николай Шополов - зам.-председатели, ст. н. с. Лиляна Попова - секретар и членове - доц. Ангел Бонов, доц. Геро Геров, проф. Георги Милошев, ст. н. с. Чавдар Палев, ст. н. с. Николай Пашов, ст. н. с. Иван Рамаданов, ст. н. с. Петър Русев и н. с. Димитър Шишков.

        Проф. Петър Бърнев бе председател на ФМС до 7.ІІ.1990 г.

        На 7.ІІ.1990 г. Физико-математическата секция проведе доста бурно заседание и взе решение да се раздели на четири самостоятелни секции: Математика, Физика, Информатика и Механика.

        Новата секция “Математика” проведе учредително събрание на 21 февруари 1990 г. под ръководството на члена на Управителния съвет на СНРБ ст. н. с. д-р Иван Димов (други членове по това време от страна на ФМС в УС бяха: доц. Иван Йотов Лалов и акад. Любомир Илиев). Присъстваха 20 от общо 52-ма подали анкетни карти за членове на секцията. Събранието избра 5-членно ръководство в състав: ст. н. с. Виржиния Кирякова - секретар, доц. д-р Иван Рамаданов - зам. председател, проф. д-р Райчо Лазаров - председател; доц. д-р Тонко Тонков и проф. д-р Христо Христов - членове. Избра и контролна комисия в състав: доц. Иван Пенев - председател, н. с. Николай Колев и ст. н. с. Пламен Матеев.

        На състоялия се на 20-21 април 1990 г. V извънреден конгрес на СНРБ, който прие нов устав и ново име: Съюз на учените в България, избра за председател проф. Иван Матев, за зам.-председател - доц. Дамян Дамянов, за главен секретар - ст. н. с. Любен Долапчиев (син на чл. кор. Благовест Долапчиев). До този момент председател на СНРБ бе чл.кор. Александър Янков; от 1985 до 1989 г. зам. председател на СНРБ бе акад. Любомир Илиев.

        Органът на СНРБ “Научен живот” също прие ново име: списание “Наука” и с нов главен редактор: проф. Петър Бърнев.

        На общото събрание на секцията от 24 октомври 1990 г. бяха извършени промени в състава на ръководството. Поради заминаване в чужбина, доц. Иван Рамаданов и проф. Христо Христов бяха освободени от състава на ръководството и за нови членове бяха избрани доц. Светла Милушева и доц. Георги Чобанов. Освен това за зам. председател бе избран членът на ръководството доц. Тонко Тонков.

        На 9 декември 1991 г. бе извършена нова промяна в състава на 5-членното ръководство. Проф. Райчо Лазаров бе заминал на дългосрочна командировка в чужбина. Постъпиха и молби за освобождаване от членство в ръководството от доц. Светла Милушева поради служебна заетост и от доц. Георги Чобанов поради избирането му за декан на Стопанския факултет на СУ. За председател на секцията бе избран дотогавашния зам. председател  доц. Тонко Тонков. За нови членове на ръководството и зам. председатели бяха избрани проф. д-р Георги Каратопраклиев и ст. н. с. І ст. Станчо Димиев - зам. председатели, ст. н. с. Виржиния Кирякова - остана секретар и още като 5-ти член - доц. Димитър Мишев. Избрана бе и като извънреден 6-ти член  н. с. Даниела Николова, която ще се счита за редовен член, ако някой от членовете се наложи да отсъства за дълго, както това и стана по-късно - ст. н. с. Станчо Димиев замина на работа в чужбина.

        На 29 юни 1994 г.  бе избрано ново ръководство в състав: председател - проф. Иван Димовски, секретар  - ст. н. с. Виржиния Кирякова; членове - доц. Д. Мишев, н. с. Даниела Николова, доц. Г. Александров и доц. И. Иванова.

        През 1998 г. бе избрано ново ръководство в състав: акад. Петър Попиванов - председател, доц. Марин Маринов - зам.-председател, ст. н. с. Даниела Николова - секретар; членове: проф. дмн Константин Марков и доц. Тонко Тонков. През 2001 г. ръководството бе преизбрано, като проф. К. Марков бе освободен по негова молба и на негово място бе избран проф. дмн Грозьо Станилов. За ревизор бе избрана ст. н. с. Ралица Ковачева

        Освен с текущата си организационна работа, секцията е организирала и открити събрания с доклади от областта на математиката, като например:

        проф. Грозьо Станилов сподели впечатленията си от образованието в Германия;

        доц. Благовест Шишков - за научния живот в Япония;

        проф. Петър Попиванов проведе дискусия на тема: “Етичност в математиката и между математиците”;

        н. с. Милко Такев говори на тема: “Фрактали и дробни производни”;

        ст. н. с. Радосвет Тодоров изнесе лекция на тема “Количествени методи за оценка на научните резултати;

        ст. н. с. Виржиния Кирякова говори отново за фрактали;

        доц. Тонко Тонков изнесе доклад за наскоро доказаната велика теорема на Ферма; на същата тема изнесе доклад и студентът Григор Григоров.

        СУБ организира конкурси за научни постижения. Резултатите от първия конкурс бяха обявени на 21 декември 1993 г. Присъдени бяха  две награди - едната за природни науки, а другата - за хуманитарни науки, на стойност 10 минимални работни заплати, и още една - за млад учен под 30 години. Наградата за природни науки бе спечелена от  проф. д-р Павел Тодоров. Той е член на Пловдивския клон на СУБ, но рецензирането на конкурсните му работи бе възложено на нашата секция. Ще добавим, че проф. П. Тодоров е получавал награда на СУБ и преди - през 1985 г., а също и след 1993 г. Има и други наградени членове на секцията.

Секцията е подпомагала финансово много от членовете си с командировки за участие в конференции предимно в чужбина, подпомагала е и организирани научни прояви, включително и студентската национална олимпиада по математика през 1992 и следващите години, когато секцията е била неин съорганизатор.

            Имаше време, когато СНРБ подпомагаше членовете си с решаване на жилищни проблеми - при наличието на ограничена жилищна площ, те имаха право на допълнителна стая за кабинет .

            През 1992 г. броят на членовете на бившата Физико-математическа секция със специалност или интереси по математика и насочени към секция “Математика” бе 142. Сред тях по това време с членство от преди 1980 г. са били следните членове (по азбучен ред):

проф. Александър Михайлов Витанов от 1968 г.; Ангел Пенков Ангелов от 1951 г.; Ангел Спасов Мулешков от 1973 г.; проф. Апостол Обретенов Апостолов от 1962 г.; акад. Благовест Христов Сендов от 1962 г.; проф. Божидар Иванов Чешанков от 1968 г.; доц. Борислав Добрев Доневски от 1978 г.; доц. Боян Иванов Пенков от 1958 г.; Боян Недялков Димитров от 1977 г.; Варвари Богданов Баров от 1946 г.; доц. Васил Борисов Попов от 1962 г.; гл. ас. Верка Георгиева Николова от 1974 г.; доц. Владимир Лудвиг Лудвиг от 1966 г.; проф. Георги Димитров Каратопраклиев от 1967 г.; Георги Йорданов Пенчев от 1968 г.; н. с. Георги Любомиров Илиев от 1979 г.; проф. Георги Николов Тотов от 1951 г.; проф. Георги Паскалев Иванов от 1959 г.; проф. Грозьо Станилов Иванов от 1966 г.; Гъчо Атанасов Джапунов от 1975 г.; проф. Димитър Генчев Скордев от 1962 г.; ст. н. с. Димитър Любомиров Въндев от 1978 г.; доц. Димитър Тодоров Пиргов от 1972 г-; проф. Дойчин Богданов Дойчинов от 1968 г.; проф. Друми Димитров Байнов от 1965 г.; проф. Ефтим Егоров Божоров от 1946 г.; проф. Иван Борисов Иванов от 1958 г.; Иван Димитров Тренков от 1966 г.; доц. Иван Киркоров Иванов от 1969 г.; н. с. Иван Петров Рамаданов от 1977 г.; доц. Иванка Иванова Каратопраклиева от 1967 г.; доц. Йордан Методиев Стоянов от 1973 г.; Йордан Христов Тренков от 1979 г.; Лазар Димитров Цанов от 1974 г.; Лиляна Иванова Бонева от 1968 г.; доц. Лиляна Йорданова Матеева от 1975 г.; акад. Любомир Георгиев Илиев от 1946 г.; Марин Николов Дражев от 1974 г.; Никола Любомиров Христович от 1977 г.; Николай Любомиров Вълчанов от 1979 г.; проф. Николай Ницолов Шополов от 1972 г.; проф. Петър Кирилов Русев от 1961 г.; доц. Петър Панчев Шопов от 1951 г.; проф. Петър Радоев Попиванов от 1974 г.; проф. Рачо Тодоров Денчев от 1962 г.; Румен Петров Малеев от 1978 г.; доц. Светла Димитрова Милушева от 1972 г.; проф. Спас Манолов Миланов от 1958 г.; доц. Станчо Георгиев Димитров от 1956 г.; доц. Стефан Христов Йоакимов от 1975 г.; доц. Стоян Николов Матеев от 1975 г.; Тодор Петров Тодоров от 1968 г.; ст. н. с. Тома Василев Тонев от 1974 г.; доц. Тонко Тодоров Тонков от 1965 г.; Христо Асенов Момчилов от 1950 г.

Геолого-географски науки ] Икономически науки ] Лесотехнически науки ] [ Математика ] Правни науки ] Статистика ] ТЕ Биология ] Технически науки ] Физиология ]    
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster