Titul

Секция „Технически науки“

История на секцията

Last updated: 18.08.2015

І. Основна цел на дейността:

Основната цел на дейността на секция “Технически науки” е да съдейства pа развитието на науката и образованието в областта на техническите науки и да спомага за повишаването на техния авторитет пред нашата общественост.

 

ІІ. Основни задачи:

  1. Да защитава правата и интересите на своите членове и да подпомага тяхната творческа дейност и професионално развитие.
  2. Да съдейства за повишаване квалификацията на своите членове и за широко популяризиране на новите постижения в областта на науката чрез организиране и провеждане на национални и национални с международно участие тематично насочени конгреси, конференции, семинари, лектории, дискусии и др. по актуални проблеми в областта на техническите науки.
  3. Да съдейства за създаване на делови контакти с научни организации и отделни учени от страната и чужбина.
  4. Да организира ежегодното провеждане през първата половина на месец октомври на Националната конференция с международно участие “ТЕЛЕКОМ”, която отразява развитието на телекомуникационните мрежи и системи, като за всяка година се актуализират тематичните направления на изнесените доклади. Да осигури условия на нашите и чуждите фирми за презентация и изложба на тяхната дейност и изделия в областта на телекомуникациите.
  5. Да обсъжда съвместно с други сродни организации проблемите от областта на техническите науки и екологията.

ІІІ. Членски състав:

В секцията членуват учени и специалисти с висше образование от всички области на техническите науки. В началото на 2004 г. секцията има 180 члена. Те се разпределят както следва:

а) с научна степен: доктор на науките – 18; доктор – 77; без научна степен – 85.

б) с научно звание: академик – 2; проф. и ст.н.с. І ст. – 35; доц. и ст.н.с. ІІ ст. – 71; асистент и н.с. – 37; без звание – 35.

Председател:
проф. Иван Младенов Кралов


IK

Зам.-председател:
доц. д-р Сеферин Тодоров Мирчев

STM

   
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster