Titul

Секция "Лесотехнически науки"

Геолого-географски науки
Икономически науки
Лесотехнически науки
Математика
Правни науки
Статистика
ТЕ Биология
Технически науки
Физиология

Last updated: 24.07.2014

Председател:

проф. Георги Цветков Георгиев, д.с.н 
 
e-mail:
ggeorgiev.fri@gmail.com

I . Създаване на секцията

Секция „Лесотехнически науки” е създадена през 1982 г. Дотогава членският й състав е бил включен в обединената секция „Агробиология”, която води началото си от създаването на Съюза на учените в България. Нейното отделяне, като самостоятелно звено е резултат на разрастналата се дейност на учените, увеличения научен потенциал и появилите се нови проблеми.  

II. Членски състав и ръководства

Секцията обединява учените в областта на горското стопанство, горската промишленост (дървообработването, производство на мебели и инженерен дизайн), ландшафтната архитектура и зеленото строителство и др. През април 2010 г. секцията наброява 34 членове. Очакваме в близко време състава значително да се увеличи. Първото ръководство на секцията включва съюзни членове от Института за гората и Лесотехнически университет (приемник на Висшия лесотехнически институт) в състав: председател - ст.н.с. I ст. д-р Димитър Велков, зам.-председател – проф. Енчо Енчев, секретар – ст.н.с. д-р Христо Стойков. Това ръководство на секцията работи активно и допринесе за привличане на около 150 членове към края на 1983 г. През 1994 г. ръководството е обновено в състав: председател - чл.-кор. Ал. Александров, зам.-председател – проф. Николай Йосифов, секретар – доц. Генка Блъскова и членове – ст.н.с. I ст. Георги Цанков и проф. Евгени Димитров. Към дейността на секцията проявяват интерес освен изявени учени, още млади специалисти и студенти по горско стопанство , екология, горска промишленост и ландшафтна архитектура.

III . Научна дейност на секцията

Секцията осъществява дейност в следните направления:

1. Разработване на научни проекти съвместно със специалисти от ЛТУ, Института за гората и други организации   по проблемите на биологията и екологията на гората; ландшафтната архитектура и зеленото строителство; дървообработваща, мебелна и целулозно-хартиена промишленост.

2. Популяризиране   постиженията на български и чуждестранни учени, чрез конференции, симпозиуми, пътуващи семинари, лекции и дискусии, научни и популярни публикации и предложения за приложение в практиката.

3. Участие в национални и международни прояви – конференции, симпозиуми, семинари и др., като организатор или съорганизатор.

IV . По-важни мероприятия проведени от секцията (или с участието на секцията) през последните години

1. Първа, втора и трета балкански конференции „Проучване, опазване и използване на горските ресурси”. Последната е проведена през 2001 г.

2. Десети конгрес на дендролозите от източноевропейските страни - проведен през 1988 г.

3. Българо-румънска конференция по „Научни проблеми на р. Дунав”.

4. Научна конференция на тема „Генетичните ресурси на широколистните видове в Югоизточна Европа” с участието на България, Румъния, Украйна и Люксембург – проведена в Боровец през 2000 г.

5. Кръгли маси по проблемите: „Пожарите и горските екосистеми”, „Състояние на фауната в условията на променящите се екологични условия” и др.

Партньори на секция „ Лесотехнически науки” в съвместната работа са: ЛТУ, Институт за гората при БАН, Балканска екологична федерация, НТС по лесотехника, Съюз на лесовъдите в България, Българско ентомологическо дружество, Асоциация на българските еколози (АБЕКОЛ), Национален екологичен клуб, Национално д ружество „Екологично инженерство и опазване на околната среда” , Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните .

Ключови думи: лесотехнически науки, горско стопанство , екология,   горска промишленост (дървообработване, производство на мебели и инженерен дизайн), ландшафтна архитектура, рекултивация .

Семинар Новости в науката за гората и практиката”

Ежегодно се изнасят лекции от гостуващи чуждестранни учени, представяне на новости и впечатления от специализации на млади учени в чужбина и материали от докторски разработки. Заседанията се провеждат в Института за гората и ЛТУ.


 
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster