Titul

Секция "Физиология и биохимия на растенията"

Геолого-географски науки
Икономически науки
Лесотехнически науки
Математика
Правни науки
Статистика
ТЕ Биология
Технически науки
Физиология

Last updated:
12.01.2015

Председател:

проф. д-р Катя Маринова Георгиева

(творческа биография)
e-mail: katya@bio21.bas.bg

Кратка история

Секция „Физиология и биохимия на растенията“ към СУБ е учредена на 23.06.1992 г. Инициативен комитет в състав акад. д.н. Емануил Каранов, проф. д.н. Иван Йорданов и доц. д-р Христо Христов организира и провежда учредителна сбирка за създаването на самостоятелна секция „Физиология и биохимия на растенията“ към СУБ. В новоучредената секция членуват 27 учени. Доц. д-р Христо Христов е нейният първи председател, който ръководи секцията от 1992 до 2004 г., след което председател на секцията до 2013 г. е проф. д-р Снежана Дончева, а след 2013 г. – проф. д-р Катя Георгиева. През 2020 г. в секцията членуват 28 учени. Повечето от тях са от Института по физиология на растенията и генетика към Българска Академия на Науките, но трябва да се отбележи значителното нарастване на броя на членовете на секцията от катедрата по „Физиология на растенията“ към Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Усилията на ръководството са насочени към привличането на нови членове, особено на млади учени..

Научна дейност

Членовете на секцията участват активно в научния живот на института и в редица международни научни форуми. Осъществени са множество специализации в чуждестранни лаборатории, изнесени са научни семинари. Членове на секцията участват активно в подготовката на бакалаври, магистри и докторанти.

Секцията е колективен член на Международната асоциация по физиология на растенията (IAPP), която обединява научни организации от цял свят, както и на Федерацията на европейските дружества по растителна биология (FESPВ). За периода 1996–1998 г. президент на Изпълнителното бюро на FESPВ и национален представител на секцията до 2004 г. е акад. д.н. Емануил Каранов. След него национален представител във федерацията са проф. д.н. Лозанка Попова, проф. д-р Снежана Дончева и проф. д-р Катя Георгиева.

Секцията е оказвала съдействие на своите членове за участие в конгресите на FESPВ, а младите учени са имали възможност да получат финансова подкрепа от FESPВ за участие в организираните от тази организация научни конгреси.  

През последните години секцията беше основен организатор на следните научни мероприятия:

 • Международен научен работен семинар „Физиология на стреса и растежни регулатори“, 12–16 септември 1995 г., Варна.
 • XI Конгрес на Федерацията на европейските дружества по растителна биология, 7–11 септември 1998 г., Варна.
 • Международна конференция „Responses of Plants to Environmental Stresses“, 13–18 май 2008 г., Елена.
 • ХІ юбилейна национална конференция по физиология на растенията с международно участие „Физиологията на растенията – традиции и предизвикателства през XXI век“, 19–20 ноември 2009 г., София.
 • Членове на секцията участваха активно в организирането и провеждането на конференцията „PLANT PHYSIOLOGY AND GENETICS – Achievements and Challenges“, проведена в София от 24 до 26 септември 2014 г. В конференцията участваха 166 делегати от 23 страни.

През 2005 г. секцията организира конкурс „Художествена фотография“, в който участваха учените от Института по ботаника с фотоси на обектите, които са част от научно-изследователската им дейност. В оценката на творбите участваха активно 72 колеги от нашия институт. Три творби бяха наградени с предметни награди, закупени със средства от СУБ, като първата беше отличена и с грамота на СУБ.

През 2005 г. секцията беше основен организатор на тържественото честване на 125–годишнината от рождението на видния български биолог, общественик и дипломат академик Методий Попов, чието име носи Института по физиология на растенията (сега Институт по физиология на растенията и генетика). Секцията е инициатор и учредител на годишно ротарианско отличие на името на академик Методий Попов – плакет, диплом и почетен знак на Ротари клуб – Средец, София за високи научни постижения в областта на растителната биология. Носители на Ротарианското отличие досега са:

 • Авторски колектив на монографията „Atlas of Bulgarian endemic plants“ (за 2007 г.)
 • Институт по физиология на растенията „Акад. М. Попов“ по повод 60–годишнината от основаването му (за 2008 г.)
 • ст.н.с. д-р Маргарита Топашка и проф Ботьо Ботев за монографията „Туморите като общобиологичен проблем“ (за 2009 г.)
 • доц. д-р Василий Голцев за публикацията „Simultaneous in vivo recording of prompt and delayed fluorescence and 820-nm reflection changes during drying and after rehydration of the resurrection plant Haberlea rhodopensis“, публикувана в списание Biochimica et Biophysica Acta (за 2011 г.)
 • проф. д-р Виолета Великова за публикацията „Increased thermostability of thylakoid membranes in isoprene-emitting leaves probed with three biophysical techniques“, публикувана в списание Plant Physiology (за 2012 г.)
 • проф. д-р Любомир Стоилов за публикацията „Karyotype reconstruction modulates the sensitivity of barley genome to radiation-induced DNA and chromosomal damage“, публикувана в списание Mutagenesis (за 2014 г.)

Секцията участва активно в организирането на юбилейното честване на 60–годишнината от създаването на Института по физиология на растения „Акад. М. Попов“.

Нашата секция беше съорганизатор на Третия семинар по генетика с международно участие със специална сесия по физиология и биохимия на растенията (2–4 октомври 2019 г.), посветен на 75-тата годишнина от създаването на СУБ.

Ротарианско отличие на името на акад. Методий Попов за високи научни постижения в областта на растителната биология за 2014 година бе връчено на проф. д-р Любомир Стоилов

 

Copyright © USB