Titul

 

 

 

 

Геолого-географски науки
Икономически науки
Лесотехнически науки
Математика
Правни науки
Статистика
ТЕ Биология
Технически науки
Физиология

 

Last updated: 30.10.2008.


Секция "Статистика" -
Секцията е закрита през 2005 г.


         Секция “Статистика” е създадена през 1996 г. Нейн първи председател е проф. Йордан Венедиков, дсн, а след него - доц. Йордан Калчев.

В своята дейност секцията се ръководи от целите и задачите, посочени в Устава на СУБ и научните принципи, залегнали в теорията и практиката на статистическата дейност. Предмет на обсъждания в секцията са материали от дейността на СУБ и нормативните документи, отнасящи се до развитието на науката в страната. Организират се дискусии и се изразяват официални становища при разработването и утвърждаването на различни информационни стандарти в областта на статистиката, в съответствие с международните рекомендации. Обменя се опит между членовете на секцията в областта на преподаването на статистиката в различни учебни заведения и приложението на  статистическите методи в социалните и икономическите изучавания. Членове на секцията участват в различни научни колективи, международни срещи и прояви, свързани с развитието на теорията и практиката на статистическите изучавания. 

Секцията участва в прояви, съвместно организирани със Сдружението на статистиците в  България и секция “Социология” в СУБ.  

 

   
Геолого-географски науки ] Икономически науки ] Лесотехнически науки ] Математика ] Правни науки ] [ Статистика ] ТЕ Биология ] Технически науки ] Физиология ]    
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster