Г

   

  Titul

Секция "Науки за Земята"


Last updated: 24.07.2014.

Председател:

проф. Румяна Василева Вацева, д.г.н


е-mail: rvatseva@gmail.com

Ключови думи

Геология, география, геофизика, науки за земята, околна среда.

 

Създаване и развитие

Секция “Науки за земята" (бивша ."Геолого-географски науки”) е създадена през 1950 г. За периода от петдесет и две годишно съществуване нейната основна дейност е насочена към повишаване ролята на геолого-географските науки в обществения живот чрез популяризиране на постиженията на български и чуждестранни учени геолози, географи и геофизици; организиране и участие в научни конгреси, конференции, симпозиуми, работни съвещания и кръгли маси; обсъждане  на законопроекти и нормативни актове в областта на науките за Земята; повишаване квалификацията на младите учени- геолози, географи и геофизици.

Научният облик, дейността и развитието на секцията до голяма степен са се определяли от големия научен авторитет на нейните председатели: проф. д-р Любомир Динев, проф. Димитър Димитров, проф. Цоню Димитров, проф. д-р Петко Мандев, проф. д-р Райо Димитров, проф. д-р Борис Страшимиров.

 

Членски състав и ръководство

В секцията членуват учени, които работят във всички области на науките за Земята. Съюзните членове са от СУ “Св. Климент Охридски”, Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, Химико-технически и металургичен университет, Геологически институт при БАН “Акад. Страшимир Димитров”, Географски институт при БАН, Геофизичен институт при БАН, Централна лаборатория за приложна минералогия, Национален музей “Земята и хората”, търговски геоложки дружества и други.

През 2001 г. секция "Геолого-географски науки" има 113 членове, съответно разпределени по:

  • научни степени: доктор на науките - 26, доктор - 49, без научна степен - 38;

  • научни звания: чл.-кор. – 3; проф. и ст.н.с. I ст. – 26; доц. и ст.н.с. II ст. – 42; асистенти и н.с. – 16; специалисти - 26.

Научна дейност

На заседанията на секцията изтъкнати учени в областта на геологията, географията и геофизиката изнасят научни доклади по актуални въпроси на съответните специалности.

Едни от основните проблеми, обект на научно обсъждане в секцията през последната година са били: ролята на постколизионната екстензия в изграждането на съвременния строеж на Родопския масив; география и регионално развитие; геофизични изследвания на о. Ливингстън, Антарктида; регионални кларкове на тежки метали и арсен в скалите в България; спътниково наблюдение на Земята – състояние и перспективи; младоалпийският гранитен магматизъм в Пирин - преглед и проблеми; островнодъгов произход на неопротерозойските пъстри свити от Източни Родопи (Авренска синформа и Белоречка антиформа).

 
[ Геолого-географски науки ] Икономически науки ] Лесотехнически науки ] Математика ] Правни науки ] Статистика ] ТЕ Биология ] Технически науки ] Физиология ]    
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster