Titul

Last updated: 07.02.2013


Общосъюзни съвети и комисии на СУБ


Комисия за високи научни постижения

СУБ организира конкурси за високи научни постижения. В тях могат да участват учени, членуващи индивидуално в СУБ или чрез своите организации-членки на СУБ. Учените са разделени в две групи (до и над 35 години) и участват с публикувани трудове през последните три години в шест научни области - естествени науки, технически науки, биологически и медицински науки, аграрни науки, хуманитарни науки и обществени науки. На всички учени допуснати до последния етап на конкурса на национално равнище, се издава свидетелство за участие. Победители получават диплом и парична награда, а техните подгласници - грамота. Наградите се връчват по традиция на 1 ноември - Деня на народните будители и българските учени.

Конкурсът за високи научни постижения става ежегоден за всички групи учени от 2001 г. насам. От 2003 г. бе дадена възможност за участие в конкурса на асоциираните членове, както и на юридическите лица - членове на СУБ.

Съставът на комисията и условията на конкурса се утвърждават от Общото събрание на пълномощниците в началото на всеки мандат.

За целите на конкурса, Комисията прилага система за оценка на трудовете, утвърдена след широко обсъждане сред съюзните структури, основните положения на която са отразени в изискванията за участие.

Състав на комисията
мандат 2018 – 2022

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

проф. Диана Христова Петкова

ЧЛЕНОВЕ:

проф. Борислав Вълчев Тошев

чл.-кор. Георги Славков Михов

акад. Дамян Николов Дамянов

акад. Иван Георгиев Иванов

проф. Иван Харалампиев Иванов

проф. Илия Тосков Тодев

чл.-кор. Красимир Тодоров Атанасов

проф. Никола Вичев Колев

проф. Петко Костадинов Витанов

акад. Петър Радоев Попиванов

проф. Росица Чобанова-Ковачева

акад. Ячко Павлов Иванов

Адрес за кореспонденция:
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(за Комисията за високи научни постижения)
бул. “Мадрид” № 39, ет.2
1505 София
e-mail: office@usb-bg.org

Наградени трудове

Списък на наградените от конкурса за 2012 г.

Списък на наградените от конкурса за 2011 г.

Списък на наградените от конкурса за 2010 г.

Списък на наградените от конкурса за 2009 г.

Списък на наградените от СУБ, ВАК и ФНТС докторанти от конкурса за 2009 г.

Списък на наградените от конкурса за 2008 г.

Списък на наградените от СУБ, ВАК и ФНТС докторанти от конкурса за 2008 г.

Списък на наградените от конкурса за 2007 г.

Списък на наградените от СУБ, ВАК и ФНТС докторанти от конкурса за 2007 г.

2006, 2005, 2004, 2003, 2002,

 
   
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster