Отличени учени в конкурса на СУБ за високи научни постижения` 2009

 

МЛАДИ УЧЕНИ ДО 35 ГОДИНИ

Диплом и парична награда

 

Двете монографии взаимно се допълват. Те представляват значим научен принос към всеобщата средновековна история и в частност към историята на архитектурата и света. Монографиите представляват задълбочено проучване на етнокултурата и урбанистичните структури през вековете по течението на р. Волга и дават изчерпателен отговор на много актуални теми за съвременната българска история, в т.ч. за непреходното присъствие на повече от 38 укрепени български градове и още 1600 селища по р. Волга. Монографиите дават много богата основа за паралели по отношение на културното и градоустройствено развитие на двете Българии – Дунавска и Волжка.

В представените публикации са резултатите от изследваната с голям успех роля на индукцията и репарацията на двуверижни разкъсвания в СНК при адаптивен отговор, индуциран от различни стресови фактори. Получените резултати са много актуални и със значим принос в няколко екологични аспекта: за изучаване на клетъчните защитни механизми като средство за по-нататъшно изясняване на отговора на растителните клетки към стресови фактори и на взаимоотношението „генотип – околна среда” в условията на нарастващ антропогенен натиск.

 

Грамота

Двете монографии са разработени с модерна методология, с цялостно обобщаване на нашия и чуждестранен опит и имат изключително голямо практическо значение. „Приемната грижа в кадър и в перспектива” е първата в страната книга, посветена на приемните родители и обществото. Във втората монография от значение за теорията и практиката са разработените модели на глухотата – медицински, социален, културен и взаимодействието между тях, както и на възможностите за интегрирано обучение и практика за обучение на деца със специфични образователни потребности. Заслужава да се отбележи, че двете монографии са в основата на отделни дисциплини за специалността Социални дейности в университета.

 

УЧЕНИ НАД 35 ГОДИНИ

Диплом и парична награда

Монографията представлява задълбочено изследване на развитието на българската граматична мисъл през Възраждането. По оригинална авторска методология са изследвани 31 граматики, излезли в периода около 40 години, като за първи път се дава ясна цялостна представа за този сложен процес. С монографията се поставя основата на създаване на цялостна история на българската филологическа мисъл и се предлага нов подход към изследването на книжовно-историческото ни наследство.

Предложена е теория на фазовото поведение на такива филми, претърпяващи фазови преходи, като особено внимание е отделено на флуктуационно индуцираните взаимодействия в тях, включвайки и ефекта на Казимир. Определена засега е единствената точна амплитуда на Казимир за модерна тримерна система с антипериодични гранични условия. Разработени са на високо теоретично ниво и като обект от областта на интензивно развиващата се нанофизика.

Разработките са с висока теоретична и практическа стойност. Резултатите от изследванията имат важно значение за охарактеризиране на българските изолати лактобацили и подбора на щамове с изразени пробиотични свойства за производството на млечно-кисели продукти, пробиотични хранителни добавки и функционални храни. Те имат значение и за подбора на щамове с изразени протективни свойства срещу инфекции на храносмилателния и урогенния тракт.

 

Грамота

В предлаганата обзорна статия е направен преглед и са предложени оригинални научни резултати в областта на квантово-химичните пресмятания на тавтомерните равновесия в газова фаза и в разтвор чрез сполучлива комбинация на два модерни кватново-химични подхода. Тези химични системи имат особено значение както за органичната химия, така и за живите организми.

В нея се предлага критичен преглед на 160 литературни източници и е показан оригиналният научен принос на авторката в развитието на научната област. Последната представлява една рядка комбинация от основни теоретични идеи и резултати с конкретни практически приложения в морската наука. С подходящо модифициране на повърхностите на корабите при контакт с морската вода те се запазват чисти откъм организмови и други замърсявания. Тази задача, получила развитие още по време на Втората световна война, все още търси своите най-ефективни решения.

Монографията дава за първи път ясна историографска представа за външната политика на България през този период, освободена от идеологически и политически пристрастия. Този труд е неоспоримо доказателство за беспристрастен научен подход към парливи, все още неизчистени от емоционална обвързаност събития. Авторът изгражда своята разработка на базата на голямо и разнообразно количество документи, мемоари, изследвания.

Монографията дава убедителен отговор на спорни и неизследвани до момента факти и събития от биографията на Любен Каравелов. Освен в чисто национален план монографията се явява принос и в съвременната балканистична славяноведска книжнина, тъй като в нея се изясняват и редица спорни въпроси от историята на българо-руските, руско-сръбските, румъно-турските и руско-турските отношения през 60-те и 70-те години на ХІХ век. Проучванията, извършени от автора на политическото ни възраждане, насочват към изводи и поуки, полезни за обяснението на редица въпроси от съвременното политическо развитие на България.

Монографията е първата и засега единствена книга за формирането на модернизма в българското и балканското изкуство от началото на ХХ век. Изследването е ново, съвременно и професионално, с национално и международно значение. То е ново не само за България, но и за Сърбия, Хърватска и Словения. Една от силните страни на изследването е изграждането на цялостна представа за събитията от художествения живот от използването на голямо количество неизследвани архивни документи и събран емпиричен материал от България и от останалите балкански страни.

Монографията съдържа нови идеи, които представляват значителен научен принос, свързан с радикалното преосмисляне на отношението към Аристотеловия катарзис, свързан с отрицанието на живото въздействие на театъра; определянето на Жан Жак Русо като основоположник на тоталитаризма; изясняване на спорни моменти в творчеството на П. П. Славейков и т.н. Направените изводи и съждения са подкрепени с достоверни факти, а изследването се опира на интердисциплинарен подход, което е новост в методологията.