НАГРАДЕНИ ОТ
КОНКУРСА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 2007

НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

С ДИПЛОМ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

 

1. Монографично издание „Геодинамика на Балканския полуостров”, издадено през 2006 г. от „Reports on Geodesy” във Варшава. То е подготвено от много голям международен колектив с главен редактор ст.н.с. І ст. д-р Георги Милев.

2. Колективна монография „Европейската референтна система в България”, издадена от академичното издателство „Проф. Марин Дринов” през 2006 г. Монографията е разработена от голям авторски колектив с автор и редактор ст.н.с. І ст. д-р Георги Милев.

 

С ДИПЛОМ С ПАРИЧНА НАГРАДА

А. МЛАДИ УЧЕНИ ДО 35 Г. ВЪЗРАСТ

1. Ст.н.с. д-р Ирена Илиева Жекова от Централната лаборатория по биомедицинско инженерство на БАН за поредица от статии, свързани с разработване на инженерни методи, алгоритми и програми за нуждите на електрокардиологията.

2. Н.с. д-р Марина Неделчева Неделчева-Велева от Института по молекулярна биология на БАН за 4 статии в областта на репликативния процес, свързан с ДНК. Статиите са на английски език в международни списания.

 

Б. УЧЕНИ НАЗ 35 Г. ВЪЗРАСТ

1. Ст.н.с. І ст. дбн Албена Борисова Момчилова от Института по биофизика на БАН за осем публикации в чуждестранни издания с импакт фактор – 10,513 общ и 65 забелязани цитирания, свързани с мембранологията.

2. Доц. д.ис.н. Веселин Костов Василев от ПУ „П. Хилендарски” за монографията „Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката”, изд. „Макрос”, Пловдив, 2006, 290 с.

3. Доц. дфн Иван Костов Касабов от Нов български университет за монографичното изследване „Граматика на семантиката”, унив. Издателство „Св. Кл. Охридски”, 2006, 236 с.

4. Ст.н.с. І ст., дфн Йордан Георгиев Бранков от Института по механика на БАН за 8 публикации в престижни международни издания, свързани с теорията на крайно размерното подобие при неравновесни фазови преходи в нискоразмерни стохастични системи.

5. Ст.н.с. д-р Петко Петров Христов от Етнографския институт и музей на БАН за монографията „Общности и празници”, издание на института, С., 2004, 248 с.

6. Ст.н.с. д-р Христо Миладинов Найденски от Института за микробиология „Ст. Ангелов” на БАН за 19 статии в научни списания, свързани преди всичко с оптимизиране на съществуващи молекулярно-биологични методи на диагностика.

7. Доц. дтн Чавдар Иванов Дамянов от Университета за хранителни технологии в Пловдив за монографията „Неразрушаващо разпознаване на качеството в системите за автоматично сортиране на хранителни продукти”, издателство на УХТ – Пловдив, 2006, 350 с.

 

С ГРАМОТИ

А. ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

1. Ст.н.с. д-р Весела Цветанова Кръстева от Централната лаборатория по биомедицинско инженерство на БАН за поредица от статии, свързани с биоелектричната активност на сърцето и разпознаване на промени в електрическото поле на сърдечния дипол, отразяващи животозастрашаващи патологии.

2. Гл. ас. Мария Атанасова Петрова от Химико-технологичния и металургичен университет за 14 статии, изследващи синергентната екстракция на метали от групата на лантаноидите със смеси от хелатен и различни синергисти.

 

Б. УЧЕНИ НАД 35 Г.

1. н.с. д-р Албена Людмилова Иванова от Института за литература при БАН за монографичното изследване „Поезията на южно-славянския символизъм”, акад. издателство „М. Дринов”, 2006, 306 с.

2. Благовеста Иванова Иванова – хоноруван преподавател във ВСУ „Л. Каравелов” за електронното издание „Николай Павлович 1835 – 1894. Каталог на основните колекции в България”, С., 2006.

3. Ст.н.с. д-р Галина Панайотова Замфирова от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” за 18 публикации в наши и чуждестранни издания, свързани със селекция на зърнено-житни и фуражни култури и създаване на сортове с висок продуктивен потенциал.

4. Доц. д-р Дилян Николов Николчев от Богословския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” за монографията „Брак, развод и последващ брак в Православната църква – канонично изследване”.

5. Проф. Дтн Иван Тодоров Минчев за монографията „Основи на геоядрената термодинамика”, изд. Къща „Св. Ив. Рилски”, МГУ, 2006, 258 с.

6. Доц. д-р Милен Василев Михов от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново за монографията „Политика в историята на Новата българска история и македонската историография 1944 – 2005”. Издание на ВТУ, 2006, 340 с.

7. Д-р Юлия Венкова Раденкова-Саева от МБАЛСМ „Н.И.Пирогов” за 17 статии в български и международни научни списания, свързани с проблеми на наркотичната зависимост, интоксикациите с хероин и други психоактивни вещества.

 

 

С ГРАМОТА ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ПРИНОС

1. Д-р Анна Спасова Калева, пенсионирана като гл. Асистент през 1984 г. в университетска детска клиника в Пловдив за отпечатаните седем тома „Диагнозата – магнетизъм на неизвестното. Антология на казуистиката в университетската детска клиника (1945 – 1995 г.)”.

2. Румяна Стоянова Баева – учител по биология в І ПКС в Добрич за 22 статии в периода 2004 – 2006 г. и три електронни продукти, свързани с интерактивност на обучението на биология с използването на електронни помагала, създадени от авторката.

 

ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ДИПЛОМ И ПАРИЧНА НАГРАДА

 

Г-жа ТАТЯНА ДИКОВА – редактор „Висше образование и наука” при Националния седмичник за образование и наука „Аз буки” . Всяка седмица във вестника излизат задължително минимум две страници: една – посветена на проблемите на висшето образование и една – на науката. В написаните и редактирани с професионализъм от г-жа Дикова материали се акцентира предимно на постиженията на българските учени, като не се подминават и проблемите, свързани с неадекватното финансиране на българската наука, влошаващата се материална база и липсата на ясна визия за мястото и ролята на науката в българското общество. Г-жа Дикова е автор и на материали, свързани пряко с дейността и изявите на СУБ.

 

С ГРАМОТА

Предаването „ЛАБИРИНТИ НА ПОЗНАНИЕТО” от линията „Без граници” на програма „Христо Ботев” към Българското национално радио – за системно и корестно популяризиране на научното познание, както и дейността на Съюза на учените в България.