КОНКУРС НА СУБ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2005 Г.

 

І. ДИПЛОМ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ И ПАРИЧНА НАГРАДА

МЛАДИ УЧЕНИ

1.      Гл.ас. МАРИЯ ПЕТКОВА ТОКМАКОВА от Клиниката по кардиология на УМБАЛ “Св. Георги” на МУ–Пловдив за три пубикации в престижни международни списания и едно участие в монография в областта на хроничната сърдечна недостатъчност.

            Основните приносни моменти на трудовете са свързани с оценката на риска при болни със сърдечна недостатъчност и възможностите за повлияване на прогнозата.  Тези акценти са сред най-актуалните проблеми на модерната кардиологична практика.

2.                        Ст.н.с. НИКОЛАЙ МАРИНОВ НИКОЛОВ от Института по математика и информатика на БАН за 12 публикации в областта на многомерния комплексен анализ през последните три години, от които 10 са в чуждестранни списания и 1 – в „Доклади на БАН” .

Изследванията са свързани с граничното поведение на инвариантни метрики. Това е важна тематика, която има приложения в задачите на комплексния анализ за продължение на холоморфни изображения. Доказана е теоремата за локализация на ядрото и метриката на Бергман около холоморфна пик-точка.

 

УЧЕНИ НАД 35 ГОДИНИ

1.                        Проф. ВЛАДИМИР ДАМГОВ от Института за космически изследвания на БАН за монографията “Nonlineas and parametric phenomena: theory and applications in radiophisical and mechanical systems. World scientific: New Jersev, London, Singapore. 2004.

Капитален труд в областта на нелинейните явления с голям прриложен ефект в микроелектромеханичните системи и нанотехнологиите. В труда са отразени оригинални и важни научни и научно-приложни приноси по отношение теоретични пресмятания и експериментални изследания на параметрични, нелинейни и нелинейно-технически трептящи системи.

2.                        Ст.н.с. ДОРА КАРАГЬОЗОВА от Института по механика на БАН за 11 научни публикации в чуждестранни издания в областта на деформирането на черупки при интензивни динамични натоварвания, предизвикващи големи пластични деформации, както и характеризирането на клетъчни материали при големи пластични деформации.

Създадена е методика за изследване на сложни прътови системи с клетъчна шестоъгълна структура при биаксиално силово въздействие и са дефинирани различни състояния при тръби с пръстеновидно и правоъгълно напречно сечение. Направените научни изводи ще могат да се прилагат при проектирането на тръбни механизми и контструкции от алуминиеви и стоманени сплави при импулсни въздействия.

3.                  Ст.н.с. І ст. ИЛИЯ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, дбн, от Института по почвознание “Н. Пушкаров” за неговата монография “Оценка на водния статус на агроекосистемите и формиране на водния запас в почвите”, издателство “Пъблиш СайАТ – ЕКО”, София, 2004.

Авторът за първи път у нас и в чужбина представя нова научна основа за оценка на водния статус на системата “почва – земеделска култура – приземен слой на атмосферата” за целия вегетационен период и нейната продуктивност. Въведен е нов интегрален показател на енергетичните равнища на почвена влага и метод за определянето му.

4.                  Ст.н.с. НАДЯ МЛАДЕНОВА АНТОНОВА от Института по механика и биомеханика на БАН за 8 научни публикации в престижти международни издания в областта на хемо- и биореологията, както и за изследвания на зависимости между повърхностните сили посредством експериментално наблюдаваните параметри на тънки течни филми от белодробни сърфактанти.

Намерени са важни хемореологични зависимости при болни с мозъчно-съдова болест от исхемичен произход и установяването на хипервискозен синдром, както и за влиянието на високомолекулни полимерни добавки върху хемореологични и хемодинамични параметри при животни.

5.                        Доц. ХРИСТО СЛАВОВ КЮЧУКОВ от ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” за две негови монографии: “Методика на обучението по български език в началните класове в условията на билингвизъм”, издателство “Просвета”, София, 2004 г и “Писмената реч по български език на ученици – роми в ІІІ-V клас”, Балканска фондация “Дайвърсити”, 2002.

Проблемите, които се разглеждат в книгите, са много актуални не само за нашата страна, но и за останалите европейски страни. В светлината на интеграцонните процеси на малцинствените етноси, при запазване на етнокултурната им специфика, предлаганите методики за обучение по български език и за развитие на писмената реч са с изключителна приложна стойност за образователната ни система.

 

ІІ. ГРАМОТА ЗА НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

 

ДОКТОРАНТИ

1.                        Д-р ВЕНЦИСЛАВА ЯНКОВА ПЕТРОВА – хон. асистент в Биологическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” за защитената през 2004 г. дисертация на тема “Изследване на механизмите за детоксикация на реактивни кислородни видове в митохондрии на дрожди” и три публикации в чуждестранни издания, свързани с дисертацията.

На базата на проведени оригинални експерименти в дисертацията са доказани редица зависимости и е предложен нов модел за in vivo детоксикация на активни кислородни радикали, генерирани в клетъчните митохондрии.

2.                  Н.с. КЛИМЕНТ БОРИСОВ ПЕТРОВ от Института по молекулярна биология на БАН за защитената през 2004 г. дисертация на тема: “Експресия на фрагменти от антитела и стратегии за тяхното стабилизиране” и за две статии в чуждестранни списания.

Това е важен и актуален проблем от областта на белтъчното инженерство. Разработени са системи за експресия на каталично антитяло, за установяване на оптимални условия за култивиране, създаване на нов псевдофрагмент и други авангардни подходи, които са приложими при решаването на проблеми в областта на молекулярната имунология.

 

УЧЕНИ НАД 35 ГОДИНИ

1.                  Доц. АЛЕКСАНДЪР ОМАРЧЕВСКИ от Богословския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” за трудовете му “Религиозната политика на император Юстинан І (527-565 г.)”, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 2004, и “В търсене на истината” (издание на Богословския факултет, 2003).

В трудовете се разглеждат въпроси, които в отечествената богословска наука не са детайлно изследвани. Извършен е обстоен анализ на много противоречиви по съдържание изводи за Юстиниан І и други личности, както и на нови и неизследвани досега в българската наука факти и документи.

2.       Доц. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ от Шуменския университет “Еп. К. Преславски” за монографията “Фоностилистика на дискурса”, издателство на Шуменския университет, Шумен, 2004.

Това е първото монографично изследване върху фоностилистиката в българското езикознание и пръв сериозен опит фоностилистиката да се реализира като самостоятелна дисциплина в границите на лингвистиката. Трудът съдържа сериозни теоретични разработки, свързани със звуковите качества, произношението и произносителните качества на българската реч.

3.      Доц. НИКОЛАЙ СТАНЕВ ПРОДАНОВ от ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” за монографията “Проблеми на историографската текстология. Върху материал от българската историопис VІІ – ХХ век”, издателство “Фабер”, В. Търново, 2003.

Трудът запълва съществена празнота в българските историографски проучвания. За първи път се поставя на широка основа изучаването на най-важният историографски извод – историкописаният текст.

4.      Ст.н.с. РАЯ ЗАИМОВА от Института по балканистика на БАН за монографията “Пътят към “другата” Европа. Из френско-османските културни общувания през ХVІ – ХVІІІ век”, издателство “Кралица МАБ”, 2004.

Трудът представлява сериозен принос за изясняване културните общувания и опознаването между отделните части на Европа в хода на формирането на съвременните самоидентификации на европейските нации и изработването на по-общите представи за европейците.

5.      Проф. СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДЕНЧЕВ, д.ик.н., ректор на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии за монографията “Несигурност, сложност и информация: анализ и развитие на несигурна информационна среда”, издателство “З. Стоянов” и УП “Св. Кл. Охридски”, 2004. Съавтор на книгата е д-р Д. Христозов, професор в Американския университет в Благоевград, но с малко участие.

Монографията е сериозно научно изследване, много актуално и с определени научни приноси, които могат да намерят практическо приложение. Доказани са теореми и подходи за опростяване на сложни системи с минимална загуба на информация. Разработена е методика за технико-икономическо сравняване на изделия на основата на експертни системи, както и методология за проектиране на информационна среда.

 

ІІІ. ГРАМОТИ ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ПРИНОС

 

ДОКТОРАНТИ

1.      Н.с. ЕКАТЕРИНА ЛЮБЕНОВА МАРКОВА от Института по социология на БАН за дисертацията й “Проблеми при оптимизацията на извадкови даннни с непълноти в обхвата” с научен ръководител чл.-кор. Ат. Атанасов, защитена през 2004 г.

В дисертацията са доказани сериозни теоретически нарушения и практически “изкривявания” в използваната информация от извадкови изследвания, ако се пренебрегва непълнотата на получаваните данни. Полезността на разработката далеч надхвърля дейностите по провеждане на изводкови изследвания, но се отнася и за системни социални, демографски и бизнес изследвания.

 

УЧЕНИ НАД 35 ГОДИНИ

1.                        Доц. МАСИС БЕРДИС ХАДЖОЛЯН от Варненския свободен университет “Ч. Храбър” за книгата “Европейско конституционно право”, Университетско издателство, Варна, 2004.

Трудът представлява първото българско монографично изследване, посветено на актуален за съвременната наука въпрос. Той е със съществен принос в развитието на българската правна култура, теория и практика. Оригинални са авторовите сравнения, обобщения и идеи, посветени на конституционалната организация на правовата държава, гражданина, гражданското общество и конструкцията на държавната власт в страните-членки на Европейския съюз и България.