Наградени докторанти за най-добър

дисертационен труд от конкурса на
СУБ, ВАК, ФНТС

2008 г.

 

1.     Н.с. Георги Светлозаров Петрунов от Института по социология на БАН за защитена дисертация на тема Социални измерения на организираната престъпност”.

2.     Д-р Григор Харалампиев Григоров от Института за фолклор на БАН за защитена дисертация на тема Литературната антропология на героичното. Конструриране на национално значими персонификации.

3.     Ст. ас. Невена Иванова Петкова от Химическия факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертация на тема „Молекулен дизайн на нови метиленбисфосфонати, съдържащи кумаринов и беензоксафосфоринов пръстен”

4.     Н.с. Стоян Иванов Пършоров от Института по металознание на БАН за защитен дисертационен труд „Процеси и структурни състояния в сплави, свързани с високо демпфериране”