Наградени учени

В конкурса на СУБ за високи научни постижения през 2008 г.

 

Диплом и парична награда за учени над 35 години

 

1.     Ст.н.с. Катя Михайлова Михайлова от Института за фолклор на БАН за монографията „Странстващият сляп певец просяк във фолклорната култура на славяните”. Издателство „Аб-издателско ателие”, С. 2006 г., 528 стр.

2.     Проф. Михаил Георгиев Матвеев, директор на Централната лаборатория по биомедицинско инженерство за 16 научни труда свързани с анализа на биомедицински сигнали и денонощните характеристики на автономния контрол на сърцето.

3.     Проф. Нина Ангелова Дюлгерова от Варненския свободен университет за монографията „Границите в Кавказ (геополитически и международноправен дискурс). Издателство „Парадигма”, С. 2007 г., 258 стр.

4.     Ст.н.с. Николай Колев Витанов от Института по механика на БАН за 14 труда с подчертано интердисциплинарен характер в т.ч. и книгата „Популационна динамика и национална сигурност”, Академично издателство „М. Дринов”, С. 2005 г., 141 стр.

5.     Проф. Сава Иванов Гроздев от Института по математика и информатика на БАН за монографията For High Achievements in Mathematics. The Bulgarian Experience (Theory and Practice), Sofia 2007, 296 стр.

 

Грамота за научни постижения

а) Млади учени

1.     Н.с. I ст. Олимпия Николаева Раева от Централната лаборатория по биомедицинско инженерство към БАН за 21 труда, свързани с моделиране на биотехнологически процеси.

б) Учени над 35 години

1.     Чл.-кор. Димитър Георгиев Клисурски от Института по обща и неорганична химия за поредица от 11 статии свързани с хетерогенния катализ, механохимията и нанотехнологиите.

2.     Проф. Донка Иванова Александрова-Бубняк от СУ „Св. Климент Охридски” за монографията „Метаморфози на реториката през XX век”. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С. 2006 г., 463 стр.

3.     Ст.н.с. Добринка Иванова Желева-Мартинс от Центъра по архитектурознание на БАН за монографията „Биография на София. Исторически студии”. Издателство „Пространство – форма”, С. 2006 г., 264 стр.

4.     Ст.н.с. Михаил Ангелов Игов от Института за философски изследвания на БАН за монографията „Философия и химия”. Издателство „Фабер” В. Търново, 2007 г., 140 стр.

 

Грамота за труд с важно социално значение

1.      Д-р Йордан Колев Колев – експерт в Държавната агенция за българите в чужбина за книгата „Българите извън България 1878 – 1945”. Издателство „Тангра” С. 2005 г., 456 стр.

 


Наградени докторанти за най-добър

дисертационен труд от конкурса на СУБ, ВАК, ФНТС

2008 г.

 

1.     Н.с. Георги Светлозаров Петрунов от Института по социология на БАН за защитена дисертация на тема Социални измерения на организираната престъпност”.

2.     Д-р Григор Харалампиев Григоров от Института за фолклор на БАН за защитена дисертация на тема Литературната антропология на героичното. Конструриране на национално значими персонификации.

3.     Ст. ас. Невена Иванова Петкова от Химическия факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертация на тема „Молекулен дизайн на нови метиленбисфосфонати, съдържащи кумаринов и беензоксафосфоринов пръстен”

4.     Н.с. Стоян Иванов Пършоров от Института по металознание на БАН за защитен дисертационен труд „Процеси и структурни състояния в сплави, свързани с високо демпфериране”