Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

НАГРАДЕНИ УЧЕНИ

В КОНКУРСА НА СУБ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2003 Г.

 

І. ДИПЛОМ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ И

ПАРИЧНА НАГРАДА ОТ 250 ЛЕВА  

 

  1. Полковник, доцент, д-р ВЛАДИМИР СВЕТОСЛАВОВ САВОВ и полк. Доцент д-р МАРИН ЙОРДАНОВ РАЙКОВ от факултет “Авиационен” на ВУ “В. Левски” за съвместния им труд “Autorotating rotor with ornithopter – like flapping blades”.

Трудът на двамата автори се отнася до функциониране принципа на работа и изследвне на характеристиките на нов тип летателен апарат. Създадена е нова квалификация на летателните апарати, работещи на аеродинамичен принцип. Предложен е нов метод за създаване на подемна сила и е изобретен нов тип летателен апарат, който се отличава с това, че при него подемната сила се създава от махащо крило, което извършва въртеливо движение около вертикална ос. Този летателен апарат обединява предимствата на вертолета и орнитопера и се явява четвърти тип летателни апарати, които успешно могат да се използват в борбата с тероризма.

Успешно е решена и една важна задача за най-характерния вертолетен режим – моделиране на режима на висене.

Трудът е публикуван в най-старото в света списание от областта на авиационната техника и технологии и се явява засега най-подробната публикация по концепцията за летателен апарат, която вече има определено международно признание.

 

  1. Д-р МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА СИМЕОНОВА от секцията за етнолингвинистично и културологично изследване на българския език в Института за български език на БАН за монографията й “Езикът на Васил Левски”, издаден през 2003 г. от Издателска къща “Труд”.

Посоченият труд представлява първото цялостно изследване на езика и стила на Васил Левски. Напълно се разкрива духовният образ и интелектуалното равнище на Апостола, което силно го сближава с такива негови съвременници като Христо Ботев и Любен Каравелов. Обстойно и задълбочено са анализирани всички езикови аспекти на Васил Левски: стилистика, лексика, фразеология, правопис, фонология и морфология. Изтъкнат е значителният принос на В. Левски за изграждането на новобългарския книжовен език от третата четвърт на ХІХ век.

Монографията на Маргарита Симеонова е уникален принос към българското езикознание и българската културна история.

 

  1. Проф. д-р на науките НИКОЛАЙ ЕЛЕНКОВ ЛАЗАРОВ от Медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора за труда му “Comparative analisis of the chemical neuroanatomy of the mammalian trigeminal ganglion and mesencephalic trigeminal nucleus”.

Научният труд на проф. Лазаров е първият успешен опит в световната литература за описание в детайли на химичната невроанатомия на тригеминалния ганглий и мезенцефалното тригеминално ядро. Изследваният проблем е от съществено значение за диагностиката и лечението на заболяванията в устно-лицевата област, свързани с нарушения на повърхностната, дълбоката и кинестичната сетивност.

Трудът е публикуван в едно от най-престижните издания за невронаука. Основната задача на това списание е да представи пред световната научна общественост високо-информативни и критични прегледи на най-нови данни във всички аспекти на невробиологията. Трудът на проф. Лазаров е първата публикация на български автор в това авторитетно издание, чийто импакт-фактор за 2001 г. е 9.38.

 

ІІ. ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

 

А. МЛАДИ УЧЕНИ

  1. н.с. І ст. ВАНЯ ДИМИТРОВА МАРКОВА и н.с. І ст. ВЕНЦИСЛАВ ШОПОВ от Института за управление и системни изследвания на БАН за съвместните им трудове, свързани с най-новите концепции и тенденции в областта на мултиагентните системи и компютърната симулация на малките молекули на макрониво.”

В трудовете на двамата млади учени за първи път у нас е предложено и представено изследване, което успешно обединява средствата и методите на мултиагентните системи и химическия синтез. Представената идея за интелигентна компютърна симулация на малки молекули е авангарден подход от изкуствения интелект. Научен принос на авторите е новаторската интерпретация на методите и технологиите при изграждане на разпределителни системи и съхраняване на база данни с универсално приложение в областта на Мулти Агенти Системи.

 

2. Доц. ВЕРА ПЕТРОВА БОНЕВА от Шуменския университет за монографията “Българското възраждане в Шумен и Шуменско. Църковно-национални борби и постижения”, издадена през 2002 г. от издателство “Фабер”.

Тя е първата научна монография, посветена на проблема за църковно-националното движение в една от големите и изключително влиятелни епархии по българските земи в периода на Възраждането – Великопреславската митрополия. Ярко и убедително е доказано единството на българите в борбата за църковна независимост.

В книгата е лансирана и защитена нова периодизация на изследваните процеси. На основата на голям обем неизвестен досега изворов материал е анализирана и еволюцията на самоуправленските структури на българското възрожденско общество – общини, училищни настоятелства, читалища, епархиални управи и т.н.

Трудът на доц. Вера Бонева може да послужи като повод за едно ново утвърждаване на Българската православна църква и преодоляване разделението в нея.

 

3. Доц. ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГАЛУНОВ от ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” в гр. Велико Търново за монографията му “Избирателни системи в България 1919 – 1939 г.”, издадена през 2002 г. от университетското издателство във В. Търново.

Доц. Тодор Галунов отличаваме за трети път в нашия конкурс. В новата си монография той задълбочено анализира един от тежките периоди в нашата история на кризис в демокрацията и упадък на парламентаризма като система за управление. Неговите обективни оценки, направени на базата на богат документален материал за типовете избирателни системи – мажоритарна или пропорционална, за вида на избирателните колегии, за условията за издигане на кандидатите, за задължителното гласуване, за методите на изчисляване на изборните резултати и разпределяне на мандатите са в много голяма степен валидни и за днешната избирателна система и избирателно законодателство.

 

Б. УЧЕНИ НАД 39 ГОДИНИ

 

  1. Проф. ПЕТЪР АСЕНОВ ВАСИЛЕВ от секция “Геолого-географски науки” на СУБ за поредицата от публикации, свързани с изучаването и оценката на златорудния потенциал на България”.

В своите научни статии проф. Петър Василев доказва икономическата значимост на златото, анализира геоложките, техническите и икономическите фактори, които правят възможно влаането на инвестиции за проектирането и изграждането на минни предприятия. Много оптимистични са неговите оценки за златорудния потенциал на страната и особено в Източните Родопи и Средногорието.

 

 

София, 31.10.2003 г.

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster