Съвместен конкурс на ВАК, СУБ и ФНТС за научни постижения на докторанти 2009

Диплом и парична награда

 

И двамата млади учени са извън страната. Това е едно семейство от млади учени – твърде рядко явление в нашата страна. Дисертациите се отнасят за научни проблеми, свързани с водородната енергетика – изключително актуален международен проблем. Оценката за техния научен и научно-приложен принос е много висока. И двамата учени със своите дисертации са над средното ниво в страната и значително надхвърлят препоръчителните критерии на ВАК. Предлаганите от тях иновативни идеи успешно могат да бъдат защитени чрез патенти.

Изследван е един изключително важен въпрос, свързан с промяната на ценностната система на българина в процеса на преход от тоталитарна система към пазарна икономика и демократично общество. Използвайки свой собствен научно обоснован теоретичен модел, съвременна методология и продуктивна изследователска технология, авторката дава убедителни отговори на различни аспекти на промяната, които обхващат широк спектър от ценности, нагласи и мотивационни фактори на ценностната криза и субективното психично благополучие.

Дисертацията се отнася до съществен раздел от медицината и биологията, отнасящ се до т.нар. ендотелна функция, за чието откриване през 1998 г. трима медици са получили Нобелова награда. Приносите на изследването обхващат широк кръг проблеми: определени са зони, където методите на кръвоток, медиерната вазодилатация и дебелината на интима-медиа позволяват да се оцени рискът от напреднала атеросклероза. Предложен е алгоритъм на поведението на тези пациенти. За първи път у нас са сравнени двата метода, както и те са сравнени с велотеста и ангиографията на базата на които се определя и вероятността от ИБС.

 

Грамота

Обект на дисертацията е един недостатъчно изучен географски ареал със значителни възможности за развитие на алтернативен туризъм. Освен това тя предлага нова собствена квалификация на видовете алтернативен туризъм и има определени научни приноси с теоретично и особено с практическо значение в областта на географията на рекреацията и туризма.

Дисертацията е посветена на един много актуален въпрос – увеличаването на UV - B радиацията вследствие на намаляването на озоновия слой в стратосферата. Изследването и представените данни разширяват представата за влиянието на UV -лъчите върху растителния метаболизъм в сферата на аклиматизационните механизми на растенията и имат голямо значение за растителната екология.