Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

 Резултати от Конкурса за високи научни постижения

ЗА МЛАДИ УЧЕНИ 

            В конкурса през 2002 г. за съжаление до последния етап бяха допуснати само 4 предложения, докато през миналата година бяха допуснати 14 учени.

 

Диплом за високи научни постижения в областта на хуманитарните науки и парична награда от 150 лв. се присъжда на: 

Доц. д-р Елена Тодорова Николова – зам.- директор на Пловдивския университет в гр. Смолян за нейния научен труд “Говорът на село Момчиловци, Смолянско – половин век по-късно”. Трудът е издаден от Международното социолингвистично дружество в София през 2001 г. и съдържа 216 страници.

Изследването, отразено в монографията, е уникално, защото се опира на принципно нова методика за изучаване на такива явления и на резултати, извлечени на самата територия. Трудът съчетава в себе си постижения на три научни области – краезнанието, диалектологията и социологията. Книгата вече може да бъде намерена в специализираните библиотеки в Германия, Япония и Америка.

 

С грамота за високи научни постижения се удостоява

 

Гл.ас. Сийка Георгиева Чавдарова-Костова от Факултета по педагогика на СУ “Св. Кл. Охридски” за две монографии “Интеркултурно възпитание” и “Интелект и възпитание”. Те са издадени от софийското издателство “Веда Славена ЖГ” през 2001 г.

            В двете монографии задълбочено и последователно се поставят и предлагат решенията на основни въпроси на възпитанието и човешкия интелект. В книгите умело се използват средствата и апарата на съвременната педагогика и на психологията, което несъмнено засилва тяхната научна стойност. Безспорен интерес представляват разработките за биологичния фактор в развитието на човешкия интелект, интелектуалното възпитание на децата, програмите за повишаване на мотивацията за интелектуални постижения.

 

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 

С грамота за високи научни постижения се удостояват: 

Проф. д-р Мария Манолова – за нейната монография “Парламентарното управление в България – 1894-1912 г.”. Тя е издадена от академичното издателство “Проф. М. Дринов” през 2000 г. в обем от 216 стр.

Монографията представлява първото пълно научно изследване на този период от формирането на българската държава и утвърждаването на парламентарното управление. Тя представлява значителен принос както в специалната правна, така и в историческата литература. Приносен характер имат разработките  за триадата – Парламент, Министерски съвет, Държавен глава; за контрола на Парламента върху изпълнителната власт; за политическите партии и парламентарното управление.    

       

Акад. Чудомир Големинов - за неговата книга “Правна защита на потребителите”, издадена от “Сиела” през 2001 г.

            Монографията дава научен и научно-приложен отговор на многобройни, трудни и взаимнопреплетени въпроси по гражданско, търговско, административно и наказателно право, осигуряващи защита на потребителите. Авторът разглежда проблематиката и от финансова и икономическа гледна точка. За първи път в нашата теория се разработват понятията “потребител” и “потребителски права”, особеностите и фактическия състав на отговорността, класификацията на отделните видове отговорност и т.н.

           

Д-р Петьо Димитров Петев - за негова монография “Европейската политика на САЩ след Студената война” (концепции, приоритети, алтернативи). Тя е издадена от софийското издателство “Парадигма” през 2001 г. и съдържа 324 стр.

Монографията е първа по рода си в нашата страна. В нея се разкриват основните механизми и методи на действие на американските институции през последното десителие на 20 век. В труда са анализирани новите концепции за политиката на САЩ в различни точки на земното кълбо и са формулирани хипотези и прогнози за насоките и приоритетите на американската външна политика в глобализиращия се свят, свързани с реалните процеси в Европа. Изследването предлага и обстоен сравнителен анализ между управлението на Клинтън и платформата на Буш. Разкрита е спецификата на българо-американските отношения и мястото и ролята на България в американските планове в Балканския регион.

           

Доц. д-р Тодор Недев - Преподавател и експерт по управление на научноизследоавателската дейност във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” за монографията му “Геополитика”. Бъдещето на човечеството: еволюция на капитала и социалистическата идея”. Тя е издадена от варненското университетско издателство през 2001 г. и съдържа 416 стр.

В монографията от интердисциплинарни позиции се анализират най-актуалните геополитически проблеми на съвременния свят. Използвана е огромна по обем литература и критично са представени различни гледни точки, като същевременно авторът убедително отстоява собствени позиции. В книгата са обосновани настъпващите радикални промени в капитализма  в условията на разгръщата се глобализация и са разкрити обективните причини за фиаското на “социализма”. Авторът разработва тезата за нова система на обществени отношения, продиктувани от глобална

           

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

            Диплом за високи научни постижения и парична награда от 250 лв. се присъжда на

    Ст.н.с. д-р Мони Ешуа Алмалех - от Института по български език на БАН за монографията “Цвят и слово. Прагматични и психолингвистични аспекти”. Монографията е издадена от академично издателство “Проф. М. Дринов” през 2001 г. и съдържа 140 стр.

            Монографията представлява оригинално изследване на семантиката на цветовия език в българската литература, изпълнено със съвременна нова психолингвистична методология. Авторът използва оригинални техники за да разкрие важни прагматични аспекти на думите за цветовете, които взети като цяло формират специализиран цветови език с много силни и богати изразни възможности. Предложеният от автора прав и обратен асоциативен речник на думите за цветовете в българския език е единствен по рода си в нашата научна литература.

            

                        Грамота за високи научни постижения получават:

Ст.н.с. д-р Добрина Иванова Желева-Мартинс – от Центъра по архитектурознание при БАН за монографията “Тектониката като теория на формата и формообразуването”. Тя е издадена от академичното издателство “Проф. М. Дринов” през 2000 г и съдържа 284 стр.

Монографията е една от редките книги в нашата наука, която е посветена на синтеза на архитектурата и индустриалния дизайн.  Разгледана е тектониката не само като наука за организацията на материята в структури, конструкции и форми, но и като език на формите в архитектурата и нейния израз като семиотична система. Оригинална е систематизацията на формите и постранствата в света, като безспорно е необходимо специализирано познание за всеки архитект, художник и дизайнер.

 

Гл.ас. д-р Христо Петров Добрев - от Катедрата по дерматология и венерология на Медицинския университет от гр. Пловдив за четири взаимно свързани публикации в чуждестранни списания през 2000 и 2001 г.

Трудовете на автора са свързани с еластичността на човешката кожа и имат висока научна стойност. За това говори и обстоятелството, че са публикувани в списание с висок импакт фактор. Авторът за първи път в литературата установява различия в механичните свойства на клинично здрава кожа при псориазис в сравнение с нормална кожа, както и наличието на фотозащитна активност на локално приложен унгвент индометацин.

 

 ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Диплом за високи научни постижения и парична награда от 250 лв се присъжда на колектив в състав:

Чл.-кор. дтн Ячко Иванов, ст.н.с. дхн Валери Чешков и ст.н.с. д-р Маргарита Натова за монографията “Polymer Composite Materials – Interface Phenomena & Processe”, публикувана от Kluwer Academik Publishers (Dordrecht/ Boston/ London/ през 2001 г.

Монографията излиза като том 90 от световно известна серия за фундаментални въпроси на механиката.  Оригиналният подход към проблемите за получаване и изследване на полимерните композити, предложен в труда, е принос в теорията и практиката на полимерното материалознание. Неговото използване в практиката с успех ще доведе до разработване на нови композити и за усъвършенстване на съществуващите технологии. Според рецензента на престижното издателство монографията дава нови насоки за анализиране на полимерните композити и е необходима за изследователите, желаещи да бъдат в крак с прогреса в бързо развиващите се области на изследване и прилагане на полимерите. Само 5 месеца след появата на монографията на книжния пазар, издателството прави допечатка на книгата.

 

 

ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

 Диплом за високи научни постижения и парична награда от 250 лв получава

Ст.н.с. І ст. дфин Димитър Пушкаров – ръководител на Теоретичния отдел на Института по физика на твърдото тяло на БАН за девет научни труда в областта на физиката на кондензираната материя и нелинейните явления, публикувани в най-престижни научни издания през 2000 и 2001 г.

Научните трудове представляват теоретични изследвания, имащи фундаментален характер в области, които в настоящия момент са на предния фронт на науката. Трудовете отразяват пълната теория на автора за електродинамиката на кристални тела с квазичастици. Тя представлява обединение на теорията на еластичността, кинетичната теория и уравненията на Максуел за кристални твърди тела, подложени на зависещи от времето деформации при наличието на квазичастици с произволен закон на дисперсия. Авторовата теория има изключително широка област на приложение при метали, полупроводници, различни видове мгнетици, квантови кристали и др. Благодарение на нея са предсказани и  е възможно да бъдат предсказани редица ефекти, които други теории не са в състояние да предскажат.

 С Грамота за високи научни постижения се удостояват:

Проф. дтн Владимир Дамгов – от Института за космически изследвания на БАН за монографията “Нелинейни и параметрични явления в радиофизични системи”. Тя е издадена от академичното издателство “Проф. М. Дринов” през 200 г. с обем 450 стр.

Основната част на монографията съдържа теоретични пресмятания и експериментални изследвания на редица параметрични, нелинейни и нелинейно-технически трептящи системи. Най-интересните научни и научно-приложни приноси на автора са свързани с откриването и изследването на възбуждане на незатихващи трептения с дискретен ред устойчиви амплитуди при въздействие с нелинейна по координатата външна периодична сила. Редица практически приложения на ефекта са свързани с авторски свидетелства за изобретението.

 

Доц. дмн  Степан Агоп Терзиян - от Русенския университет “Ангел Кънчев” за една монография и 3 научни статии в областта на математиката, публикувани в престижни издателства през 2000 и 2001 г.

Монографията е въведение в съвременната теория на критичните точки на функционали в Банахови пространства и нейното приложение. Монографията, заедно със статиите отразяват много нови резултати с приносен характер в една колкото класическа, торкова и динамично развиваща се актуална област на анализа и диференциалните уравнения, каквато е вариационното смятане.

 

Проф. дтн Христо Бояджиев - От Института по инженерна химия на БАН за монографията “Нелинейно масопренасяне и хидродинамична устойчивост”. Монографията е издадена от Elgevier, Amsterdam-New York през 2000 г. в обем от 500 стр.

Основните научни приноси на монографията са свързани с получаването на конкретни рещения за конкретни ситуации на възможните случаи на нелинеен масообмен. Те са разгледани в контекста на взаимното влияние на хидродинамиката и масообмена при високи скорости на масопренасянето. С помощта на получениете решения се дава отговор на редица въпроси при топло-масообменните процеси.

 

Ст.н.с. д-р Крум Коленцов и н.с. д-р Лилия Юрукова - от Института за физика на твърдото тяло на БАН за две научни статии, публикувани на английски език в сборници на трудове на международни научни прояви.

Статиите касаят проектиране и разработване на хибридна технология за електролуминисцентни дисплеи. Устройството, произведено по оригинална технология, е с параметри, превишаващи тези на аналогични чуждестранни устройства. Разработките на авторите са защитени с български патент и са отличени с медали на муждународни изложби за иновации и нови продукти.

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster