Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

 

НАГРАДЕНИ УЧЕНИ

В КОНКУРСА ЗА ВИСОКИ НУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2004 Г.  

   

І. ЗА ЦЯЛОСТНО НАУЧНО ТВОРЧСТВО

Диплом за високи научни постижения и парична награда

 

Проф. Александър Петров Монов – дългогодишен съюзен член, многократен участник в ръководни органи на СУБ, трети мандат председател на секция “Медицински науки”.

Проф. Монов е не само един от най-активните съюзни членове, но и изключително плодотворен учен. През 50-годишната си научно-изследователска дейност той е извършил широкомащабни научни проучвания и наблюдения, намерили отражение в почти 200 заглавия, между които 30 монографии, 22 от които са самостоятелни.

Проф. Монов е създател на българската школа по токсикология в нейните научни, клинични и организационни измерения. Негово е авторството на поредица стратегии, свързани с критични състояния в спешната клинична медицина, със съвременната лекарствена болест, с токсохимическия и биологическия тероризъм и травматизъм, с тежки имунни и екоимунни дефицити и т.н.

Носител е на Академична награда за медицински науки  на Българската академия на науките и на Златен медал “Милениум 2000” на Американския биографичен институт за заслуги към развитието на човешкото общество през ХХ век.

 

ІІ. ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2004 Г.

Диплом за високи научни постижения и парична награда

 Учени до 35 години

 1. Д-р Андрей Петров Живков от Университета по строителтво, архитектура и геодезия за цикъл научни статии в областта на механиката на пукнатините при металните конструкции. Публикациите са в престижни издания в чужбина, като някои от тях са в съавторство с шведски учени.

Учени над 35 години

 1. Ст.н.с. Славчо Георгиев Славчев от Института по механика на БАН за девет публикации на английски език в периода 2000-2003 г., свързани с марагониева неустойчивост на еднофазни и двуфазни течни системи и с термокапилярни течения в тънки течни слоеве.

 2. Д-р Константин Георгиев Максимов от медицински център “Невромед” към Военномедицинска академия за монографията “Епилептични пристъпи”. Клиника и лечение”, издадена през 2002 г.

 3. Ст.н.с. Валентин Иванов Абаджиев от Института по механика на БАН за 16 публикации в чуждестранни списания, свързани с изследване на пространствени зъбни предавки.

 4. Доц. Йордан Янков Христов от Химикотехнологичен и металургичен университет в София за три самостоятелни публикации в престижни чуждестранни списания, посветени на проблемите на флуидизацията в присъствие на външно магнитно поле.

 5. Доц. Петко Стефанов Петков от Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий” за три негови монографични книги “Документи за новата история на България ХІХ – началото на ХХ век”; “Идеи за държавното устройство и управление на българското общество 1856 – 1879 г.” и “История на Великотърновския университет “Св.Св Кирил и Методий”.

ІІІ. ГРАМОТА ЗА НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

 

Докторанти

 1. Д-р Георги Димитров Бочев от Медицински университет – Варна, за неговата дисертация “Апаратура за хоризонтална зонна електрофореза в свободен електролит. Методика за миграционния експеримент”, защитена през 2003 г.

 2. Д-р Петя Маринова Андреева-Белчева от Център за сексуално здраве – София за нейната дисертация “Съвременни аспекти и епидемиологията и лечението на бактериалната вагиноза”, защитена през 2003 г.

Учени до 35 г.

 1. Гл.ас. Мария Атанасова Петрова от департамента по “Химически науки” в Химико-техлоногичния и металургичен университет – София за успешно защитена дисертация през 2003 г. на тема “Изследване синергизма при екструкция на лантаноид със смеси от хелатен екстраген и четвъртична амониева сол” и 14 публикации в съавторство в периода 2000-2003 г.

 2. Ст.ас. Силвия Стоянова Александрова от Медицинския университет в Плевен за монографията “Хосписни грижи – мениджмънт и етика”, издадена през 2002 г.

Учени над 35 г.

 1. Проф. Иван Т. Раев и колектив от 35 учени за монографията “Засушаването в България – съвременен аналог на климатични промени”, издадена през 2003 г.

 2. Гл.ас. Красимира Ангелова Чакърова от Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” за книгата “Аспектуалност и количество”.

 3. Проф. Вангел Николов Куков от Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” за монографията “Епистемология”, издадена през 2003 г

 4. Ст.н.с. Росица Добрева Чобанова от Икономическия институт на БАН за четири значими публикации в областта на иновациите и икономическото развитие.

 5. Проф. Трифон Трифонов и ст.н.с. Станка Минкова за капиталния им труд “Български дух, душевност и духовност през вековете”, чието трето издание излиза през 2003 г.

 

 

 

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster