Titul

 

 

 

 

СУБ - клон Кюстендил

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Габрово
Добрич
Кюстендил
Ловеч
Пловдив
Русе
Смолян
Стара Загора
Шумен

 

Last updated: 25.07.2014.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

д-р Анелия Иванова Здравкова

e-mail: an.zdravkova@mail.bg

 

І. СТАТУТ

Съюзът на учените в България – клон Кюстендил е обществено, неправителствено, доброволно, демократично, професионално сдружение с идеална цел. Развива дейност според устава на Съюза на учените в България. Като самостоятелен клон на СУБ е създаден на 26.02.1987 г. по инициатива на Йордан Цонев и с участието на акад. Кирил Серафимов – главен секретар и Димитър Близнаков – организационен секретар на СНРБ.

Индивидуален член на СУБ – клон Кюстендил може да бъде български или чуждестранен гражданин с научно звание и научна степен, или специалист с висше образование, който упражнява научна дейност и отговаря на Устава на СУБ.  

ІІ. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ:

Основната цел на СУБ – клон Кюстендил е да изразява и защитава правата и интересите на членовете си и да подпомага професионално-творческата им дейност.

Работи и съдейства за:

·     Утвърждаване ролята на науката в обществения и стопански сектор в района и страната;

· Повишаване квалификацията на членовете си и разширяване на творческата интеграция;

·      Финансово подпомагане на членовете си в затруднено положение;

·   Организира научни форуми – конференции и семинари от местен, регионален, национален характер и с международно участие;

·     Подпомага разпространението на научните знания чрез издателска дейност, предимно на сборници от научните си прояви;

·      Участва в международния научен обмен.  

ІІІ. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

В структурните си звена СУБ – клон Кюстендил включва 36 индивидуални членленове, обединени в три секции към:

1.      Институт по земеделие – Кюстендил;

2.      Регионален исторически музей – Кюстендил;

3.      Други – индивидуални членове от всички професионални области, отговарящи на Устава на СУБ.  

ІV. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Висш ръководен орган на СУБ – клон Кюстендил е Общото събрание. Оперативното ръководство се осъществява от:

¨      Председател

¨      Управителен съвет (мандат 2009-2013)

СУБ – клон Кюстендил провежда заседанията си в Регионален исторически музей – Кюстендил, Институт по земеделие – Кюстендил или на други места.

 

V. НАУЧНИ ПРОЯВИ

СУБ – клон Кюстендил е съорганизатор на:

·        Симпозиум с международно участие в памет на акад. Йордан Иванов – 1992 г.

·        Симпозиум с международно участие в памет на чл.-кор. Йордан Захариев – 1993 г.

·        Национален симпозиум “100 години Исторически музей – Кюстендил” – 1997 г.

·        Първа научно-практическа конференция на младите научни работници и специалисти в овощарството с международно участие – 30-31.10.1990 г.

·        Втора научно-практическа конференция на младите научни работници и специалисти в овощарството с международно участие – 18-19.11.1992 г.

·        Трета научно-практическа конференция на младите научни работници и специалисти в овощарството с международно участие – 25-27.10.1994 г.

·        Научна конференция по туризъм, минерални води и екология – октомври 1995 г.

·        Четвърта научно-практическа конференция на младите научни работници и специалисти в овощарството с международно участие – 14-15.10.1998 г.

·        Научна конференция с международно участие за Ньойския договор – 1999 г.

·        Юбилейно чествуване 70-годишнината на Институт по овощарство, придружено с изложби на Националния земеделски музей – София и на Институт по овощарство  – Кюстендил, 1999 г.

·        Ученически литературен конкурс “Кюстендилска череша” – 17.06.1998 г.

 

VІ. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

СУБ – клон Кюстендил е участвувал в издаването на следните сборници:

·      “Интензификация и екологизация на овощарството”, Кюстендил, 1991, 65 с.

·     Юбилеен сборник на института “65 години Институт по овощарство в Кюстендил”, 1994.

·     “Овощарството при съвременните условия”, 1998, 103 с.

·     Ньойският договор и съдбата на югозападните български земи”, 2001, 105 с.


 
VІІ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЯВИ

Адрес за кореспонденция:

2500 Кюстендил

ул. "Цар Симеон" № 48

тел. 078/ 2 32 39

e-mail: iz_kn@abv.bg

 
Благоевград ] Бургас ] Варна ] Велико Търново ] Габрово ] Добрич ] [ Кюстендил ] Ловеч ] Пловдив ] Русе ] Смолян ] Стара Загора ] Шумен ]    
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster