Titul

СУБ - клон Благоевград
http://www.usb-blagoevgrad.swu.bg
 

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Габрово
Добрич
Кюстендил
Ловеч
Пловдив
Русе
Смолян
Стара Загора
Шумен

Last updated: 25.07.2014.

доц. Красимира Теофилова Марулевска – председател

е-mail: krasimira_marulevska@swu.bg


История

Създаден е през месец февруари 1983 година от преподаватели във Висшия педагогически институт (сега Югозападен университет “Неофит Рилски”) и за кратко време обхваща 50 членове в две секции: философско-педагогическа и медицинска. В учредяването на организацията са участвали проф. д-р Трифон Тирфонов, проф. д-р Николина Огненска, проф. д.н. Васил Мадолев, доц. д-р Гергина Енева, проф. д-р Илия Гюдженов, проф. д.н. Кирил Костов, проф. д.н. Магдалена Глушкова, доц. д-р Мария Горанова, доц. д-р Михо Михов, доц. д-р Марек Тасев, доц. д-р Невена Филипова и др.

През различните периоди председатели на СУБ – клон Благоевград са били проф. д-р Трифон Трифонов, проф. д.н. Петър Николов, проф. д-р Васил Метев, доц. д-р Иван Амов , проф. д.н. Елка Янакиева, проф. д-р Николина Огненска и др.

През годините дейността на организацията е имала и възходи и спадове. Особена активност се наблюдава по време на председателството на проф. д-р Васил Метев и проф. д.п.н. Петър Николов. През този период се учредява фондация, в която участват със средства фирми от града и чрез тях се прави опит за съединяване на науката с производството; организира се конкурс (1992) за научна разработка на проблем с практическа насоченост; организира се съвместно с читалището среща на родовете бежанци от Вардарска и Егейска Македония. Установени са контакти с македонския научен институт в града; чества се Деня на будителите с различни инициативи (четения на реферати по важни проблеми на българската история от студенти, конкурс за най-активна дейност в областта на публикацията на научни трудове, честване на преподавателите, които са се хабилитирали през годината и др.), участие като съорганизатори на конференции с различни катедри от университета (Дискретна математика и приложения-Катедра Математика; Българо-френски правни дни -Юридически факултет, Туризмът приоритетен отрасъл в региона и др.).

В края на ХХ век СУБ-клон Благоевград постепенно преустановява своята дейност. През 2005 година със съдействието на проф. д-р Илия Гюдженов (тогава Ректор на ЮЗУ „Н. Рилски”) и проф. д.мед.н. Дамян Дамянов (председател на СУБ), СУБ-клон Благоевград се възстановява отново с 14 членове и председател проф. д-р Николина Огненска. За три години в организацията се включиха 162-ма членове, от които 7 чужденци (Р. Македония, Турция, САЩ, Р. Сърбия).

СЕКЦИИ

 1. Педагогически науки
 2. Хуманитарни науки
 3. Правни науки и история
 4. Природни науки, математика, информатика и технически науки
 5. Икономически науки
 6. Изкуства
 7. Здравни науки и спорт

ОСНОВНИ НАУЧНИ ПРОЯВИ

Постоянни дейности, които провежда организацията през последните години са:

 • Издаване на Годишник с публикации на членове на организацията;
 • Седмица Неофитови дни посветена на 1 Ноември – ден на народните будители и на науката в България;
 • Честване юбилей на членове на СУБ-Благоевград;
 • Организиране на лекции на преподавателите, които са се хабилитирали през годината;
 • Експозиция на учебна и научна литература на членове на СУБ- Благоевград;
 • Национални студентски четения по различни проблеми;
 • Медико-биологичен колегиум;
 • Балканска конференция;
 • Конкурс за най-добра научна разработка на млади научни работници (асистенти и докторанти;
 • Конкурс за студентско научно творчество.  

БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Бюрото на СУБ-клон Благоевград планира бъдещото развитие на организацията в следните насоки:

 1. По мащабно и задълбочено проучване потребностите на практиката и адекватно и бързо реагиране с конкретни действия;
 2. По-активно представяне пред стопански, общински, областни и други структури на потенциалните възможности на СУБ – клон Благоевград, на Югозападен университет като цяло, както и на отделните негови факултети, за да бъдат полезни за решаване на различни проблеми на практиката в Благоевградска област;
 3. Разработване на проекти с практическа насоченост с различни производствени предприятия от града и областта. Трябва да се отиде в съответните производствени сфери, да се направи първата крачка и да се заяви нашето можене и нашите познания и компетенции. Като пример може да се посочи дейността на преподавателите от Факултет по изкуствата. Няма музикално или друго културно събитие, в което не са включени преподаватели и/или студенти от съответните катедри по изкуствата като членове на жури, като режисьори или участници в концерти и т.н. Всеки един от факултетите на университета има голям потенциал от възможности, и е необходимо малко повече инициативност, за да се използва за развитието на хората и науката.
 4. Активизиране на контактите с Читалището, Младежкия дом, Историческия музей и други организации за провеждане на съвместни дейности;
 5. Провокиране на научните интереси на студентите и работа с тях – използване на техния научен и творчески потенциал
 6. Разширяване възможностите за научни изследвания на тази балканска конференция, с акцент в бъдеще към създаване на международни екипи в различните научни области.
 7. Обогатяване на инициативите, които съпътстват честването на 1 Ноември- Ден на българските просветители и българската наука.
 8. Поддържане на традицията всяка година да се издава годишник, в който с предимство участват млади научни работници.

[ Благоевград ] Бургас ] Варна ] Велико Търново ] Габрово ] Добрич ] Кюстендил ] Ловеч ] Пловдив ] Русе ] Смолян ] Стара Загора ] Шумен ]    
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster