Доклад, посветен на 10годишнината

на списанието четете ТУК

Изисквания към авторите за представяне на статии

на английски език

 

 

"Балканска екология" е международно списание за научна, образователна и приложна информация, което се стреми да обхване всички аспекти на процесите и явленията, свързани с и променящи качеството на природната среда на нашата планета, чрез постоянно разширяване на своя тематичен спектър.

Списанието отразява фундаменталните и приложно-технологичните изследвания върху основни проблеми на естествените и антропогенните екосистеми, които се провеждат в различни научни направления. То е посветено на усилията на човека да запази и подобри качеството на околната си среда. "Балканска екология" представя на научната общност и масовия читател постижения на екологията като наука и практика както на учените в Балканските страни, така и на тези в останалите страни на света.

Списанието установява връзка между учените, от една страна, и всички еколози и читатели, от друга. То спомага да се свържат националните екологични организации както помежду си, така и с международните екологични федерации, асоциации, фондации и световни форуми с оглед актуализиране и повишаване на ефективността на тяхната дейност. Този печатен орган служи за обмен на информация относно екологично-обосновани решения и практически действия както в регионален, така и в глобален мащаб. Той фокусира вниманието на световната общественост върху:

(а) източниците на замърсяване;

(б) физичните, химичните и биологичните замърсители;

(в) екосистемите, подложени на различни значителни въздействия, които застрашават или унищожават живите организми;

(г) технологиите за подобряване на природната среда като околна среда на различните видове живи организми, включително и на човека.

"Балканска екология" следи съвременните постижения в областите:

Безопасност на храните; Транспорт на замърсителите (вредните вещества) в основните компоненти на екосистемите – атмосфера, водни басейни, почви, живи организми; Процеси в почвите и използване на земите; Качество на водите, въздуха и почвите; Процеси във водоемите; Биодеградация и биоремедиация; Оценка на замърсяването на атмосферата, водите и почвите; Взаимодействия на живите организми, както помежду им, така и с околната им среда в различни екосистеми; Тежки и преходни метали, и органични вещества в околната среда на организмите и въздействието им върху тях; а също така: Управление на отпадъците; Екологическо образование и законодателство; Екология и икономика; Екология и индустрия; Екология и транспорт; Екология и енергетика; Екология, медицина и здраве; Екология и философия; Екология и религия; Природно и културно наследство.

 Печатен орган и редколегия

Балканска екология" се публикува от неправителствената организация БАЛКАНСКА ЕКОЛОГИЧНА ФЕДЕРАЦИЯ (БЕФ) с президент академик А. Александров, АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕКОЛОЗИ (АБЕКОЛ) с президент професор С. Недялков и Издателската къща PublishScieSet-Eco (PSSE) с управител дипломиран инж. И. Димитрова.

Списанието "Балканска екология" е основано от група български учени, поканени от проф. Иван Гърбучев, които се събраха в Издателската къща PublishScieSet-Agri (PSSA), разположена на територията на Института по почвознание и екология "Н. Пушкаров" в София през 1997 г. Тогава за главен редактор е избран проф. д.б.н. Илия Христов.

Основатели на списанието "Балканска екология" са : проф. Иван Гърбучев и дипл. инж. Илина Димитрова, акад. Александър Александров, проф. Симеон Недялков, проф. Георги Цанков, проф. Александър Садовски, проф. Илия Христов, проф. Ибрахим Касимов, проф. Ставри Стоянов, проф. Детелин Дачев и проф. Методи Теохаров. По-късно, основателите предложиха и други български учени. В редколегията бяха поканени и редица чуждестранни учени.

Международната редакционна колегия се състои от оперативна група, редовни членове на колегията и асоциирани членове на колегията. Оперативната група работи непосредствено с авторите на статии, определя профила на всяка статия и двама членове на колегията, които дават професионално мнение за нея. Контактите на главния редактор с авторите на статии и членовете на колегията са преки, по телефон, чрез електронна и обикновена поща, в зависимост от местопребиваването им в света.

Понастоящем Редколегията се състои от 48 редовни членове: от тях 28 са известни български учени и 20 са чуждестранни учени (т. е. 42 %), които работят в различни области на екологията (2 от Австрия; 2 от Албания; 1 от Белгия; 1 от Босна и Херцеговина; 3 от Гърция; 2 от Македония; 1 от Норвегия; 2 от САЩ; 2 от Сърбия; 1 от Турция; 2 от Румъния; и 1 от Швеция).

Периодичността на списанието е 4 книжки за година с обем 7 печатни коли. "Балканска екология" се разпространява в различни страни на света.

 

За контакти: i_christow@yahoo.com
Prof. Ilia Christov, Editor-in-Chief
JOURNAL OF BALKAN ECOLOGY