Last updated: 10.11.2015

Прояви - архив

Titul

Предстоящи прояви

Секция „История“ при СУБ организира своята трета поредна научна конференция на тема:
„Интерпретация и ре-интерпретация на историята“.
Място и дата на провеждане на конференцията: Зала 19 на Института за етнология и фолклористика с
етнографски музей при БАН (ул. „Московска“ № 6А), 13 октомври 2022 г.
За повече информация виж ТУК.

Срокът за подаване на заявки за участие в конференцията е удължен до 7.08.2022 г.

INVITATION FOR A SCIENTIFIC CONFERENCE

The History Section at the USB organizes its third consecutive scientific conference.
The theme for 2022 is: „Interpretation and re-interpretation of history“.
More information.

The deadline for submission is extended to 7 August 2022.


СЪБРАНИЕТО  НА  АКАДЕМИЦИТЕ  И  ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ  НА  БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ  НА  НАУКИТЕ
КОМИСИЯТА  ПО  ЕТИКА  КЪМ  СЪЮЗА  НА  УЧЕНИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ
С  ПОДКРЕПАТА  НА  БЪЛГАРСКАТА  АКАДЕМИЯ  НА  НАУКИТЕ

ПОКАНА

за
участие в научна конференция на тема
„НАУКА  И  ЛЪЖЕНАУКА  –  БОРБА  В  ИМЕТО  НА  ИСТИНАТА"

Конференцията ще се проведе на 23 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН – ул. „15 ноември" № 1 – до Народното събрание. Начало – 10 часа.


Дата: 18 ноември 2015 г.
Съюз на учените в България

Комисията по етика
при Съюза на учените в България

Ви кани да вземете участие в КРЪГЛА МАСА на тема

„СЪСТОЯНИЕ НА КРИТИКАТА В НАУЧНАТА СФЕРА“
(проблеми на оценяването и рецензирането)

18 ноември 2015 г. (сряда), от 10.00 ч.
В новата конферентна зала (Огледална зала)
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

ПРОГРАМА
 

Дата: 19 януари 2015 г.
Секция „Педагогика и психология“ към СУБ
Научно събрание на секция „Педагогика и психология“ към СУБ при дневен ред:
1. Представяне на нови книги от членове на секцията. (очакваме колегите, които имат нови книги, да ги донесат и представят). Отг.: проф. Стойко Иванов, д.п.н.
2. Честване юбилея на проф. Емилия Рангелова, д.п.н.
Място на провеждане: Новата конферентна зала (Огледалната зала) на СУ „Св. Климент Охридски“
(II етаж, входа откъм двора).
Дата: 19 януари 2015 г. (понеделник).
Начало: 17.00 ч.
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Педагогика и психология“.

Дата: 20 януари 2015 г.
Национален организационен комитет
Националният организационен комитет за отбелязване на
Международната година на светлината и светлинните технологии,
обявена от Общото събрание на ООН и ЮНЕСКО,
има удоволствието да Ви покани на
Тържественото национално откриване на Международната година на светлината и светлинните технологии
Място на провеждане: Големия салон на БАН.
Дата: 20 януари 2015 г. (вторник).
Начало: 14.00 ч.

Дата: 24 януари 2015 г.
Секция „Икономически науки“ към СУБ
Честване на 90-годишния юбилей на чл.-кор. Иван Илиев
Място на провеждане: Големия салон на Института за икономически изследвания при БАН – ул. „Аксаков“ № 3.
Дата: 24 януари 2015 г. (събота). Начало: 15.00 ч.
Организатор и за контакти: БАН – Институт за икономически изследвания, Съюз на учените в България – секция „Икономически науки“, Съюз на икономистите в България, Фондация „Академик Евгени Матеев“, Клуб на културните дейци.

Дата: 03 февруари 2015 г.
Секция „Биология“ към СУБ

Научно събрание на секция „Биология“ към СУБ с дневен ред
1. Отчет за работата на секция „Биология“ през 2014 г.
2. Приемане на нови членове.
3. Обсъждане предложенията за организирането и провеждането на планирания за 2015 г.
„СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2015“, с международно участие.
4. Разни.
Дата: 3 февруари 2015 г. (вторник) Начало:17:00 ч.

Място на провеждане: Заседателната зала на ИБЕИ – ул. „Ю. Гагарин“ № 2
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Биология“

Дата: 11 февруари 2015 г.
Секция „Икономически науки“ към СУБ

Научен семинар на секция „Икономически науки“ към СУБ на тема
ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА: ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
лектор проф. Никола Вълчев, д.ик.н.
Дата: 11 февруари 2015 г. (сряда); Начало:17:00 ч.
Място на провеждане: Големия салон на Института за икономически изследвания – ул. „Аксаков“ № 3

Организатор и за контакти:Ръководството на секция „Икономически науки“

Дата: 16 февруари 2015 г.
Секция „Педагогика и психология“ към СУБ
Научно събрание на секция „Педагогика и психология“ към СУБ
Дневен ред: 1. „НОВОСТИ В РУСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА“.
2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИ КНИГИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИЯТА.

Дата: 16 февруари 2015 г. (понеделник); Начало: 17:00 ч.
Място на провеждане: Конферентна зала № 204, ІІ етаж на Руския културно-информационен център –
ул. „Шипка“ № 34
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Педагогика и психология“

Дата: 26 февруари 2015 г.
Секция „Филологически науки“ към СУБ
Научна сбирка на секция „Филологически науки“ към СУБ: Среща с проф. д.ф.н. ДОНКА ПЕТКАНОВА
Място на провеждане: Огледалната зала на Софийския университет (2. етаж, входа откъм ул. „Шипка“)
Дата: 26 февруари 2015 г. (четвъртък).  Начало:17:30 ч.
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Филологически науки“
.

Дата: 16 март 2015 г.
Секция „Педагогика и психология“ към СУБ
Научно събрание на секция „Педагогика и психология“ към СУБ с дневен ред:
1. Доклад на тема: „Идеалът за формата на човешкото тяло през вековете“.
Докл. д-р Горан Попов.

2. Поетичен рецитал от членове на секцията, посветен на жените. Очакваме нашите поети да
ни зарадват със своите стихове.
Място на провеждане: Заседателна зала № 1 на „Св. Климент Охридски“ – бул. „Цар Освободител“ № 15
Дата: 16 март 2015 г. (понеделник). Начало: 17.00 ч.
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Педагогика и психология“

Дата: 24 март 2015 г.
Секция „Икономически науки“ към СУБ
Среща – разговор с чл.-кор. Иван Ангелов
от Института за икономически изследвания при БАН на тема:
„КАКВА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА Е НЕОБХОДИМА НА БЪЛГАРИЯ“
Място на провеждане:
Зала № 2, ІІ. етаж – „Раковски“ № 108
Дата: 24 март 2015 г. (вторник). Начало: 17.30 ч.
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Икономически науки“

Дата: 25 март 2015 г.
Секция „Лесотехнически науки“ към СУБ
Научна сбирка на секция „Лесотехнически науки“ към СУБ, на която ще се проведе лекция от семинара „Новости в науката за гората и практиката“ на тема:
„СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕБЕЛНИ ПОВЪРХНИНИ“.
Лектор: доц. Димитър Ангелски
Място на провеждане: Зала № 4 на Лесотехническия университет
Дата: 25 март 2015 г. (сряда). Начало: 15.00 ч.
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Лесотехнически науки“

Дата: 26 март 2015 г.
Секция „Филологически науки“ към СУБ
Научна сбирка на секция „Филологически науки“ към СУБ
Ще бъде представен тритомника „Българска лексикология и фразеология“ (т. I – „Българска лексикология“ с автори Лилия Крумова-Цветкова, Диана Благоева, Сия Колковска, Емилия Пернишка, Мая Божилова; т. II – „Българска фразеология“ от Стефана Калдиева-Захариева, т. III – „Проблеми на общата лексикология“ от Иван Касабов). Този труд беше отличен с голямата награда на Съюза на учените в България през 2014 г.
Място на провеждане: Огледалната зала на „Св. Климент Охридски“ – бул. „Цар Освободител“ № 15
Дата: 26 март 2015 г. (четвъртък). Начало: 17.00 ч.
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Филологически науки“

Дата: 02 - 05 април 2015 г.
Съюз на учените - Благоевград
43–та Национална конференция по въпросите на обучението по физика
„ОПТИКА И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“
2 – 5 април 2015 г., Благоевград

Дата: 20 април 2015 г.
Секция „Педагогика и психология“ към СУБ
Научно събрание на секция „Педагогика и психология“ към СУБ с дневен ред:
1. ХVІІ Международна конференция по педагогика и образование, организирана от BASOPED – BG и секцията. Докл. проф. д-р Росица Пенкова и доц. д-р Виолета Мирчева.
2. Представяне на статии и книги с автори – членове на секцията. Отг. проф. Стойко Иванов.
Дата: 20 април 2015 г. Час: 17.00 ч. Място на провеждане: Приемната на Информационния център на „Св. Климент Охридски“ – бул. „Цар Освободител“ № 15 (в тунелчето срещу ресторант Алма Матер).
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Педагогика и психология“

Дата: 23 - 24 април 2015 г.
Секция „Биология“ към СУБ
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Съюзът на учените в България – секция „Биология“ организират
„СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ – 2015“.
Семинарът ще се проведе на 23 и 24 април 2015 г. в Заседателната зала на ИБЕИ – БАН, База 1,
ул. „Юрий Гагарин“ № 2, София.
Покана за Семинара, информация, както и регистрационен талон ще намерите в прикачения файл.
Срок за подаване на заявка за участие: 15 март 2015 г.

Дата: 06 - 09 май 2015 г.
Секция „Лесотехнически науки“ към СУБ
Лесотехническият университет – София и Факултетът по горско стопанство организират
Международна научна конференция „FORESTRY: BRIDGE TO THE FUTURE“
Конференцията е посветена на 90-годишнината от основаването на висшето лесотехническо образование в България.
София, 6 - 9 май 2015 г.

Дата: 27 май 2015 г.
Секция „Биология“ към СУБ
Научно събрание на секция „Биология“ към СУБ с дневен ред:
1. Лекция на тема: „Спомени от преподавателската дейност“ – доц. д-р Стефан Драганов.
2. Приемане на нови членове.
3. Разни.
Място на провеждане: Заседателната зала на ИБЕИ – ул. „Ю. Гагарин“ № 2
Време на провеждане: 27 май 2015 г. (сряда), 17:00 ч.
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Биология“

Дата: 27 май 2015 г.
Секция „Филологически науки“ към СУБ
Научна сбирка на секция „Филологически науки“ към СУБ:
Среща с чл.-кор. Милена Цанева
Дата: 27 май 2015 г.
Начало: 17.30 ч.
Място на провеждане: Академична зала № 2 на СУ „Св. Климент Охридски“
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Филологически науки“

Дата: 04 - 05 юни 2015 г.
Съюз на учените - клон Велико Търново
Съюз на учените – Велико Търново
МАЙСКИ ЧЕТЕНИЯ 2015
Допълнителна информация в приложената

05 юни 2015 г.
Съюз на учените - Стара Загора
ХХV-та традиционна Международна научна конференция
Посвещава се на 100 годишнината от рождението на проф. Въто Груев – първи председател и основател на Съюза на учените в Стара Загора, първи Ректор на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора (сега Тракийски университет) и 20 години Тракийски университет – Стара Загора.
Място на провеждане: хотел „Марица изток“ – Старозагорски минерални бани.
Организатори: Съюз на учените – Стара Загора, „Мини Марица“ – изток ЕАД, ТрУ, Община Стара Загора, Земеделски институт – Стара Загора и Издателски консорциум „КОТА“.
Допълнителна нформация на http://www.sustz.com/bulgarian/Конференции.html

Дата: 08 юни 2015 г.
Секция „Педагогика и психология“ към СУБ
Научно събрание на секция „Педагогика и психология“ към СУБ,
на което ще се отбележи 70-годишният юбилей на ЮНЕСКО с участието
на Националната комисия на Р България към Министерството на външните работи
Дата: 08 юни 2015 г. Начало: 17.00 ч.
Място на провеждане: Академична зала № 2 на СУ „Св. Климент Охридски“
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Педагогика и психология“

Дата: 10 - 14 юни 2015 г.
Съюз на учените - Благоевград
ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПМФ–2015
Благоевград, 10 - 14 юни 2015 г.
Допълнителна нформация на http://www.fmns.swu.bg/bg/index.html

Дата: 11 - 13 юни 2015 г.
Съюз на учените - Пловдив
Съюз на учените Пловдив
„VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ“
Пловдив, 11 - 13 юни 2015 г.

Дата: 12 юни 2015 г.
Секция „Лесотехнически науки“ към СУБ

Лекция от семинара „Новости в науката за гората и практиката“ на тема
„СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТАРОПЛАНИНСКАТА ПОПУЛАЦИЯ
НА ДИВАТА КОЗА“ (RUPICAPRA RUPICAPRA BALCANICA, BOLKAY 1925)

12 юни 2015 г. (петък), 13 часа,
Зала 4 на Лесотехническия университет – София

Дата: 12 юни 2015 г.
Съюз на учените в България
Тържествено събрание по повод 100 години от рождението на академик Христо Янков Христов
12 юни 2015 г., 14 часа, Големият салон на БАН
АФИШ

Дата: 26-28 юни 2015 г.
Съюз на учените - Сливен
Национална конференция с международно участие „СЛИВЕН 2015“
„Спорт палас“, Сливен, 26 - 28 юни 2015 г.
ПОКАНА     INVITATION
Необходимата информация може да намерите на интернет адреса на конференцията:
http://www.tu-sliven.com/Konferencii/MMT/konf-MMT.html

доц. д-р инж. Михаела Топалова, председател на СУБ – клон Сливен

Дата: 24-26 септември 2015 г.
Секция „Педагогика и психология“ към СУБ
Българското национално BASOPED общество и
Съюзът на учените в България – секция „Педагогика и психология“ организират
ХVІІ Международна конференция: „ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ“
24 - 26 септември 2015 г., Санаторно-оздравителен комплекс – „Камчия“, Варна.
ПОКАНА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Дата: 25 септември 2015 г.
Съюз на учените в България
ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2015
25 септември 2015 г. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Централна сграда
ОБЯВА - ПРОГРАМА      Вестник „Homo Sciens“

Дата: 01 октомври 2015 г.
Съюз на учените - Варна
Научна конференция „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА“
1 октомври 2015 г., Варна
ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА

Дата: 08 октомври 2015 г.
Секция „Филологически науки“ към СУБ
Секционна сбирка на „Филологически науки“ към СУБ,
по повод премиерата на книжка 1–2/2015 г. на списание „ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“,
която е посветена на темата „Българистика в Чехия. Бохемистика в България“.
В книжката са поместени статии на 38 видни чешки българисти и български бохемисти,
които разглеждат различни актуални въпроси на езикознанието и езика,
литературознанието и литературата и историята и културологията.
8 октомври 2015 г. (четвъртък), 17.30 ч.
Чешки културен център – ул. „Раковски“ 100.
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Филологически науки“
ПОКАНА

Дата: 15 - 19 октомври 2015 г.
Съюз на учените - Благоевград
МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „КУЛТУРЕН КОРИДОР ВИА АДРИАТИКА – КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ БЕЗ ГРАНИЦИ“
ИНФОРМАЦИЯ – ПОКАНА 
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
За допълнителна информация посетете сайта на конференцията: http://culturalroutes.weebly.com/105310721095107210831086.html

Дата: 16 - 17 октомври 2015 г.
Съюз на учените - Разград
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, ПОСВЕТЕНА НА 70–АТА ГОДИШНИНА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
ПОКАНА 
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Дата: 30 октомври 2015 г.
Съюз на учените - Варна
Заключителна конференция в рамките на
„Месец на науката” – Варна 2015“
„НАУКАТА В СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО – 2015“
посветена на 65 години от създаването на Съюза на учените - Варна
30 октомври 2015 г., Варна
ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА

Дата: 2 ноември 2015 г.
Съюз на учените в България
Тържествено събрание, посветено на
1-ВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ
2 ноември 2015 г., от 10.00 ч.
Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Дата: 5 - 6 ноември 2015 г.
Съюз на учените - Пловдив
Традиционната ежегодна научна сесия на СУБ – Пловдив
„ДНИ НА НАУКАТА 2015“
5-6 ноември 2015 г. (четвъртък и петък)
в залите на Дома на учените, ул. „Митрополит Паисий“ 6, Пловдив
За информация и записване - на сайта на СУБ - Пловдив
http://www.subplovdiv.com/nauchni-proyavi

__________________________________________________________________________________

Copyright © 2001 USB 
WebMaster