Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 15.01.2015


Отминали прояви

2014

Дата: 15 януари 2014 г. (сряда)
Уважаеми колежки и колеги,
Първата сбирка на секция „ФИЛОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ“ ще се проведе от 17.30 ч. на 15 януари 2014 г., сряда, в Академична зала № 2 в Централната сграда на Софийския университет (партера, по коридора към Юридическия факултет и Народната библиотека).

Поканили сме Дружеството на англицистите в България да представят своята научна продукция и да разкажат за дейността си.
Използваме случая отново да Ви поздравим с настъпването на Новата 2014 година и да Ви пожелаем здраве и творчески успехи!
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СЕКЦИЯТА

Дата: 15 януари 2014 г. (сряда)
На 15 януари 2014 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 4 на Лесотехническия университет – София, ще се проведе

събрание секция „ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ“ при дневен ред:
1. Връчване на юбилейни грамоти на членове на СУБ.

2. Лекция от семинара „Новости в науката за гората и практиката“ на тема:
„ЕДИН РАЗЛИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ ИСПАНИЯ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК“
Лектор: гл.ас. д-р Татяна Станкова

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СЕКЦИЯТА

Дата: 13 февруари 2014 г. (четвъртък)
СЕКЦИЯ „ФИЛОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ“

Уважаеми колежки и колеги,
Oт 17.30 ч. на 13 февруари 2014 г., четвъртък, в Огледалната зала в Централната сграда на Софийския университет (I етаж, входа откъм ул. „Шипка“) ще се проведе поредната сбирка на секцията.
На нея проф. д.ф.н. Искра Христова ще представи новоизлязлата книга „Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на De fide orthodoxa“ от доц. д-р Татяна Илиева.
Поради окупационната ситуация в Софийския университет е възможно да променим мястото на сбирката. Затова Ви обръщаме внимание да следите информациите, които ще подаваме своевременно. Надяваме се дотогава положението в университета да се нормализира. Ръководството на секцията.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СЕКЦИЯТА

Дата: 17 февруари 2014 г. (понеделник)
Секция „ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ“ към СУБ

Уважаеми колежки и колеги!
Уведомяваме Ви, че на 17 февруари 2014 г. (понеделник), от 17:00 ч. в Академична зала № 1 на СУ „Св. Кл. Охридски“, ще се състои събрание на секция „Педагогика и психология“ към СУБ при
Д Н Е В Е Н  Р Е Д:
1. Представяне на теми, хипотези, инструментариум и организация на научни изследвания от докторанти по педагогика и психология. Отг. проф. д-р Надежда Витанова.
2. Представяне на нови книги по педагогика и психология. Отг. проф. Стойко Иванов, д.п.н.
От ръководството на секцията

Дата: 27 февруари 2014 г. (четвъртък)
Секция „БИОЛОГИЯ“ към СУБ

Уважаеми колежки и колеги!
Уведомяваме Ви, че на 27 февруари 2014 г. (четвъртък), от 17:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ – ул. „Ю. Гагарин“ № 2, ще се проведе тематичен семинар на секцията
Дневния ред на семинара ще намерите в прикачения файл.

Покана - Дневен ред

Дата: 13 март 2014 г. (четвъртък)
Секция „ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ“ към СУБ
Покана
Уважаеми колеги,
На 13 март 2014 г. (четвъртък) от 14:00 часа в зала 4 на Лесотехническия университет – София,
ще се проведе лекция от семинара „Новости в науката за гората и практиката“ на тема:
„ЧАКАЛЪТ В БЪЛГАРИЯ“.
Лектор: гл.ас. д-р Стоян Стоянов

Дата: 13 март 2014 г. (четвъртък)
Секция „БИОЛОГИЯ“ към СУБ
Уважаеми колежки и колеги!
На 13.03.2014 г., четвъртък от 17:00 часа в Заседателната зала на ИБЕИ – ул. „Ю. Гагарин“ № 2, ще се проведе тематичен семинар на секция „Биология“ към СУБ.
Дневния ред на семинара ще намерите в прикачения файл.
Дневен ред – покана

Дата: 17 март 2014 г. (понеделник)
Секция „ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ“ към СУБ

Уважаеми колежки и колеги!
Уведомяваме Ви, че на 17 март 2014 г. (понеделник) от 17:00 ч. в Академична зала № 1
на СУ „Св. Кл. Охридски“, ще се проведе събрание на секция „Педагогика и психология“ към СУБ при
Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Представяне на нови книги по педагогика и психология. Отг. проф. Стойко Иванов, д.п.н.
2. Поетична вечер, посветена на 8-ми март и настъпването на пролетта. Свои литературни творби изпълняват членове на секцията.
От ръководството на секцията

Дата: 25 март 2014 г. (вторник)
Секция „ФИЛОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ“ към СУБ

Уважаеми колежки и колеги!
От 17.30 ч. на 25 март 2014 г. ще проведем поредната научна сбирка на секция „Филологически науки“. Поканили сме проф. Йовка Тишева и доц. Красимира Алексова да представят осъществения научноизследователски проект
„Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуването
в съвременния български език“ и резултатите от разработката.

Сбирката ще се състои в Огледалната зала на Софийския университет (входа откъм ул. „Шипка“,
II етаж).

Ръководството на секцията

Дата: 28 март 2014 г. (петък)
EURAXESS – БЪЛГАРИЯ

Cеминар „Хартата на европейските учени и Кодексът на поведение за наемане на учени –
ползи и трудности при присъединяване на научните организации в България”,

EURAXESS ROAD SHOW – БЪЛГАРИЯ
28 март 2014г., София.
Програма

Дата: 22 април 2014 г. (вторник)
Секция „Филологически наукии“ към СУБ

Уважаеми колежки и колеги!
Oт 17.30 ч. на 22 април 2014 г., вторник,
в Огледалната зала в Централната сграда на Софийския университет
(I етаж, входа откъм ул. „Шипка“)
ще се проведе поредната сбирка на секцията. На нея ще отбележим приносите и научното дело
на проф. д.ф.н. Иван Сарандев във връзка с 80-годишния му юбилей.

От ръководството на секцията.

Дата: 23 април 2014 г. (сряда)
Секции „История“, „Филологически наукии“ и „Социологически науки“ към СУБ

ПОКАНА
Секциите „История“, „Филологически науки“ и „Социологически науки“ към Съюза на учените в България, съвместно със Столичната община организират
на 23 април 2014 г. от 10:00 ч.
в заседателната зала на Столичния общински съвет – ул. „Московска“ № 33

научна конференция на тема:
„София 135 години столица на България“.
Вход свободен.

Програма на конференцията - в прикачения файл.

Дата: 24 април 2014 г. (четвъртък)
Секция „ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ“ към СУБ

Институтът за икономически изследвания (ИИИ) на БАН, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС и секция „Икономически науки“ при СУБ организират
научна конференция на тема: „УПРАВЛЕНИЕ, ЕФЕКТИВНОСТ, ИНТЕГРАЦИЯ. В ТЪРСЕНЕ НА СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ“
Темата на конференцията се основава на публикацията на акад. Е. Матеев: „Управление, ефективност, интеграция. В търсене на решения“, С., 1976 г

Покана – в прикачения файл
Покана - Информация

Дата: 24–25 април 2014 г.
Секция „БИОЛОГИЯ“ към СУБ

Секция „Биология“ към СУБ съвместно с ИБЕИ – БАН ще проведе поредния
„СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2014“
(24–25 април 2014 г., София),

посветен на 70-та годишнина на СУБ.
Покана – в прикачения файл.
Покана - Информация

Дата: 28 април 2014 г. (понеделник)
Секция „Педагогика и психология“ към СУБ

Уважаеми колежки и колеги!
Уведомяваме Ви, че на 28 април 2014 г. (понеделник) от 17:00 ч. в Академична зала № 1
на СУ „Св. Кл. Охридски“, ще се проведе събрание на секция „Педагогика и психология“ към СУБ.

Повече инвормация - в прикачения файл.
От ръководството на секцията

Дата: 26 май 2014 г. (понеделнис)
Секция „БИОЛОГИЯ“ към СУБ

Уважаеми колежки и колеги!
На 26.05.2014 г., понеделник от 17:00 часа в Заседателната зала на ИБЕИ – ул. „Ю. Гагарин“ № 2,
ще се проведе ТЕМАТИЧЕН СЕМИНАР НА СЕКЦИЯ „БИОЛОГИЯ“

Дневният ред е в прикачения файл.

Дата: 23 юни 2014 г.
Секция „ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ“ към СУБ
На 23 юни 2014 г. (понеделник) от 14:00 часа в зала 4 на Лесотехническия университет – София ще бъде изнесена лекция от семинара „Новости в науката за гората и практиката“ на тема:

„ОПИТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО НА ГОРСКИ ПЪТИЩА
В ПЛАНИНСКИ И РАВНИННИ УСЛОВИЯ“.

Лектор: инж. д-р Светозар Маджов
Покана

Дата: 27–29 юни 2014 г.
Съюз на учените – Сливен
Съюз на учените – Сливен, съвместно с Технически университет – София,
Факултет и колеж – Сливен, Национално научно-техническо дружество по теория на механизмите и машините, Централна лаборатория по мехатроника и приборостроене – БАН,
Институт по механика – БАН, Териториална организация на научно-техническите съюзи – Сливен

организират
Национална конференция с международно участие
„Сливен 2014“
Повече информация – в прикачения файл.

Първо съобщение-Покана

Дата: 12–14 септември 2014 г.
СУБ - клон Сливен
Национална конференция с международно участие на тема
„ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2014“

(12.09. – 14.09.2014 г., гр. Каварна).
Повече информация в приложената
Покана - Заявка за участие

Дата: 26 септември 2014 г.
Съюз на учените в България

„Европейска нощ на учените 2014“
26 септември 2014 г. (петък)
Централна сграда на БАН – Администрация
ул. 15 ноември №1
Обява        Вестник

Дата: 26 септември 2014 г.
Съюз на учените – Варна

Съюзът на учените – Варна, съвместно с Община Варна
организират научна конференция на тема

„Културното наследство на Варна“
26 септември 2014 г.
Пленарна зала на Община Варна

Първо съобщение (покана) – в прикачения файл.
Първо съобщение - Покана

Дата: 30 септември 2014 г.
Секция „Филологически науки“ към СУБ
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ,
посветена на 70-годишния юбилей на СУБ под наслов
„СУБ – 70 ГОДИНИ АКТИВНА ДЕЙНОСТ
ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ“.

Дата на провеждане: 30 септември 2014 г.
Място на провеждане: Огледалната зала на Софийския университет
ПРОГРАМА

Дата: 2–3 октомври 2014 г.
СУБ - клон Кърджали

Юбилейна научна конфереция с международно участие
„НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО – ТРАДИЦИИ И БЪДЕЩЕ“
(2–3.10.2014 г., гр. Кърджали)

Повече информация в приложените "Покана" и "Заявка за участие".
Покана       Заявка за участие

Дата: 2–5 октомври 2014 г.
Секция „ИМУНОЛОГИЯ“ към СУБ

Секция „Имунология“ към СУБ и Българската асоциация по клинична имунология организират
„IV национален конгрес по имунология“
2 – 5 октомври 2014 г.
хотел „Лилия“, Златни пясъци, Варна

Първо съобщение (покана) – в прикачения файл.
Първо съобщение-Покана

Дата: 10–11 октомври 2014 г.
Секция „ИНФОРМАТИКА“ към СУБ

Национална Конференция на секция "Информатика",
посветена на 70-та годишнина на СУБ
10 – 11 октомври 2014 г.
Бургас

Покана

Дата: 15 октомври 2014 г.
Секция „Биология“ към СУБ

Научна сбирка на секция „Биология“ към СУБ:
Лекция на от гл. ас. д-р Мая Куртева на тема:
„ЕДИН ВЕДЪР ПОГЛЕД КЪМ ШВЕЙЦАРИЯ“

Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Биология“
Място на провеждане: Заседателната зала на ИБЕИ, ул. „Ю. Гагарин“ № 2.

Дата:15 октомври 2014 г. (сряда)
Начало:17:00 ч.

Съобщение

Дата: 16 – 20 октомври 2014 г.
Съюз на учените – Благоевград

Международен туристически форум
„СПА и ВИНО”
16 – 20 октомври 2014 г.
Интерхотел Сандански (Сандански, България) и о-в Корфу (Гърция).

Покана и заявка за участие – в прикачените файлове.
Първо съобщение - Покана      Заявка за участие

Дата: 27 октомври 2014 г.
Секция „Филологически науки“ към СУБ

Научна сбирка на секция „Филологически науки“ към СУБ:
Проф. д-р Мира Ковачева
от Катедрата по англицистика и американистика
на Софийския университет
ще представи книгата си
„СПОНТАННАТА УСТНА РЕЧ И ТЕОРИЯТА НА ЕЗИКА“

Организатор и за контакти: Ръководството на секцията.
Място на провеждане: Огледалната зала на Софийския университет.

Дата: 27 октомври 2014 г. (понеделник).
Начало:17:30 ч.

Покана

Дата: 31 октомври 2014 г.
Съюз на учените – Варна

Съюзът на учените – Варна организира научна конференция на тема
„Науката в служба на обществото – 2014“
31 октомври 2014 г.
(Заключителна конференция в рамките на „Месец на науката” – Варна 2014)

Първо съобщение (покана) – в прикачения файл.
Първо съобщение-Покана

Дата: 31 октомври – 1 ноември 2014 г.
СУБ, клон Разград

П О К А Н А
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
ПОСВЕТЕНА НА 70-ГОДИНИШНИНАТА НА СУБ
И НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
31.10. – 01.11.2014г.
Разград, Хотел ”Централ”

Покана          Заявка за участие
Секретар СУБ – Разград: доц Цветан Димитров

Дата: 31 октомври – 1 ноември 2014 г.
СУБ – Пловдив

П О К А Н А
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
ЕЖЕГОДНА НАУЧНА СЕСИЯ
31.10. – 01.11.2014 г.
Дом на учените – Пловдив
(ул. Митрополит Паисий № 6, Старинен Пловдив)

Повече информация– в прикачения файл.
Покана – програма

Дата: 11 ноември 2014 г.
Секция „История“ към СУБ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема
„Константин Иречек: историк, държавник, общественик, мемоарист“
(по повод 160 години от рождението му)
11 ноември 2014 г., София
БАН – Централна сграда, Голям салон Начало:10:00 ч.

Дата: 11 ноември 2014 г.
Секция „Филологически науки“ към СУБ
Научна сбирка на секция „Филологически науки“ към СУБ:
Недка Капралова от Института за литература при БАН ще представи книгата си
„И ЩЕ ГОСПОДАРУВА МЪЖЪТ ТИ НАД ТЕБЕ“
Място на провеждане: Огледалната зала на Софийския университет.
Дата: 11 ноември 2014 г. (вторник). Начало:17:30 ч.
Организатор и за контакти: Ръководството на секцията.

Дата: 17 ноември 2014 г.
Секция „Педагогика и психология“ към СУБ
Научна сбирка на секция „Педагогика и психология“ към СУБ при дневен ред:
1. СЛОВО ЗА ЦАР САМУИЛ докл. Васил Божинов.
2. „ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА РАЗВИТИЕТО И ЗДРАВЕТО НА ЛИЧНОСТТА“ (по случай 150 години от рождението му) докл. проф. Любомир Георгиев, д.п.н.
Място на провеждане: Заседателна зала № 1 на СУ „Св. Климент Охридски“.
Дата: 17 ноември 2014 г. (понеделник). Начало:17:00 ч.
Организатор и за контакти: Ръководството на секцията.

Дата: 10 декември 2014 г.
Секция „Лесотехнически науки“ към СУБ
Научна сбирка на секция „Лесотехнически науки“ към СУБ при дневен ред:
1. Връчване на юбилейни грамоти на членове на СУБ.
2. Лекция от семинара „Новости в науката за гората и практиката“ на тема:
„МЕБЕЛНИЯТ ДИЗАЙН В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК“.
Лектор: доц. д-р Янчо Генчев – ЛТУ
Място на провеждане: Зала № 4 на Лесотехническия университет.
Дата: 10 декември 2014 г. (сряда).
Начало: 14.00 ч.
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Лесотехнически науки“.
ПОКАНА

Дата: 15 декември 2014 г.
Секция „Педагогика и психология“ към СУБ

Научно събрание на секция „Педагогика и психология“ към СУБ при дневен ред:
1. За конгреса на психолозите.
Докл.:
проф. Пламен Димитров.

2. Обсъждане на план за дейността на младежкото звено към секцията.
Докл.: доц. д-р Владислав Господинов и Петър Петров.

3. Честване на кръгли годишнини на членове на секцията.
Отг. доц. д-р Виолета Мирчева и доц. д-р Йорданка Факирска
Място на провеждане: Заседателна зала № 1 на СУ „Св. Климент Охридски“.
Дата: 15 декември 2014 г. (понеделник). Начало: 17.00 ч.

Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Педагогика и психология“.

Дата: 22 декември 2014 г.
Секция „Биология“ към СУБ

Научна сбирка на секция „Биология“ към СУБ
Място на провеждане: Заседателната зала на ИБЕИ – ул. „Ю. Гагарин“ № 2.
Дата: 22 декември 2014 г. (понеделник). Начало: 17.00 ч.
ДНЕВЕН РЕД
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Лесотехнически науки“.

2013

Дата: 16 януари 2013 (сряда)
Начало: 17.30 ч.
Сбирка на секция "Филологически науки към СУБ и
Представяне на сборник в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова „Магията на думите“.
Място:
Огледалната зала в Софийския университет (входа откъм ул. „Шипка“, II етаж).
Организатор и за контакти:
Ръководството на секция "Филологически науки" към СУБ

Дата: 7 февруари 2013 г.(четвъртък)
Начало: 17.00 часа
Заседание на секция „Биология“ към СУБ при
д н е в е н  р е д:

Отчет за работата на секция „Биология“ за 2012 г.
Обсъждане на тематичните направления за ежегодния „Семинар по екология – 2013“, чието провеждане се планира през април 2013 г.
Разни.
Място: Заседателната зала на ИБЕИ – ул. „Ю. Гагарин“ № 2

Дата: 13 февруари 2013 г. (сряда)
Начало: 17.30 ч.
Научна сбирка на секция „Филологически науки“ към СУБ
Представяне на книгата „Теория на терминологията“ от чл.-кор. д.ф.н. Мария Попова, публикувана в поредицата  „Международна библиотека“ към списание „Славянско терминознание“

Място: Огледалната зала на Софийския университет (входа откъм ул. „Шипка“, II етаж)
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Филологически науки“

Дата: 21 февруари 2013 г. (четвъртък)
Начало: 14.30 ч.
Дискусионен клуб на СУБ по проблемите на науката и висшето образование на тема
"Необходим ли е на учените национален етичен кодекс?" представена от доц. Елена Петрова.

Място: Големия салон на БАН
Организатор: СУБ
За контакти: science@usb-bg.org

Дата: 13 март 2013 г. (сряда)
Начало:17.30 ч.
Научна сбирка на секция „Филологически науки“ към СУБ:
Представяне на книгата „Mестните имена в Свищовско“ от чл.-кор. Емилия Пернишка

Място: Академична зала № 1 в Ректората на Софийския университет
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Филологически науки“

Дата: 21 март 2013 г. (четвъртък)
Начало: 14.30 ч.
Дискусионен клуб на СУБ по проблемите на науката и висшето образование на тема "Рискове при използване на библиометрични показатели", представена от проф. Духомир Минев.
Място: Големия салон на БАН

Дата: 28 март 2013 г. (четвъртък)
Начало: 11,30 ч.
Управителният съвет на СУБ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на пълномощниците на СУБ
Място: Големия салон на БАН, ул. „15 ноември” № 1

Дата: 15 април 2013 г. (понеделник)
Начало: 17.00 часа
Представяне на книгата „Въведение в космонавтиката“
с автор проф. дтн д-р Гаро Мардиросян
Институт за космически изследвания и технологии
Българска академия на науките
http://mardirossian.info/
Организатори: СУБ - секция "Технически науки", Институт по космически изследвания и технологии - БАН, Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
За контакти: +359 878 972 873; +359 888 988 378

План за дейността на секция "Педагогика и психология" при СУБ през учебната 2012 - 2013 г. (15 октомври 2012 - 30 май 2013) Заседанията на секцията, по утвърдила се вече традиция,ще се провеждат всеки трети понеделник на месеца.

Дата: 17 април 2013 г.(сряда)
Начало:17.00 ч.
Сбирка на членовете на секция „Филологически науки“
Представяне на книгата  „Криворечие мое“ от Кирил Попов.
Място: Огледалната зала на Софийския университет (вход откъм ул. „Шипка“, II етаж)
За контакти: Ръководството на секция „Филологически науки“

Дата: 22 април 2013 г. (понеделник)
Начало:11.00 ч.
Честване на 145-та годишнина от рождението на акад. Анастас Иширков, създател на българската география
Място: Зала № 101 на НИГГГ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.3)
Организатори и за контакти: Ръководството на департамент „География“ при НИГГГ – БАН и ръководството на секция „Геолого-географски науки“ към СУБ 

Дата: 25–26 април 2013 г.
СЕМИНАР По Екология – 2013“
Откриване на семинара: 25 април 2013 г.Начало: 9:00 ч.
Място: ИБЕИБАН, София, ул. „Гагарин“ № 2
Организатори: Секция „Биология“ към СУБ и ИБЕИ – БАН
За контакти: spetkova2002@yahoo.co.uk

Дата: 16 май 2013 г.
Начало:
14.00 ч.
К Р Ъ Г Л А М А С А на тема: КОСМИЧНИ СТАНДАРТИ В ШЕДЬОВРИТЕ ОТ ВАРНЕНСКИЯ НЕКРОПОЛ с участието на доц. д-р Христо Смоленов - Международна академия
по българознание, иновации и култура – София
Място:
Планетариум на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", ул. „Васил Друмев” №73
Организатори:
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА И ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ
„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”

Дата:
21 - 22 май 2013
ВОЕННОНАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В КОНТЕКСТА НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ОТБРАНА"
Организатори:
ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН“ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С.РАКОВСКИ“
Място: Военна академия „Г. С. Раковски“ София
За контакти: 1504 гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, Военна академия „Г. С. Раковски“, факултет „Командно-щабен“, за Военнонаучната конференция, телефони: 02/92 26526; 02/92 26594; 2/92 26593, е-поща: dfkst@md.government.bg

Дата: 21 - 22 май 2013
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "МЕНИДЖМЪНТ НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА В ПРОМЕНЯЩАТА СЕ СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ"
Организатори: ВОЕННА АКАДЕМИЯ„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“
ФАКУЛТЕТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“ със съдействието на секция "Сигурност и отбрана"
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1504 София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Военна академия „Г. С. Раковски“, факултет „Национална сигурност и отбрана“
За справки: майор Благовест Иванов, (+359) 2 92 26589, ivanovblagovest@abv.bg

Дата: 31 май 2013 г.
XVII Майски четения „ДНИ НА НАУКАТА 2013“
Организатор: Великотърновският клон на СУБ
За контакти: sub_vt@abv.bg

Дата: 6-7 юни 2013
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД УЧЕНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА ПРОГРАМА ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ НА ЕС “ХОРИЗОНТ 2020”
Организатори: Съюз на учените - Стара Загора, „МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” ЕАД, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СТАРА ЗАГОРА, ИЗДАТЕЛСКИ КОНСОРЦИУМ „КОТА“
Адрес за заявки: 6000 Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 140 ПК - 304, Съюз на учените - Стара Загора
За контакти: Клавдия Йорданова - 0878106447, e-mail: sustz@abv.bg

Дата: 13?16 юни 2013 г.
V Международна конференция на младите учени – Пловдив'2013

Организатор: Клуб на младите учени към Съюз на учените гр. Пловдив
Срок за подаване на заявките - 15 април 2013 г.
Повече информация на http://icys2013.uni-plovdiv.net/
Адреси за кореспонденция: Дом на Съюза на учените, ул. Митрополит Паисий 6
4000 Пловдив, Тел: 032 628654
Електроннен адрес: icys2013@abv.bg;sub_plov@mail.bg

Дата: 16 октомври 2013 г. (сряда)
На 16.10.2013 г., сряда, от 17:00 ч., в Голямата зала на Института за икономически изследвания при БАН – ул.„Аксаков“ № 3, в рамките на докторантския семинар на института съвместно със секция „Икономически науки“ към СУБ, ще се проведе
кръгла маса на тема: „ЗНАНИЕ ЗА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО“.
Лектор – инж. Койчо Митев; модератор –  проф. д.ик.н. Росица Чобанова.
ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА УЧАСТВАТ.
Лекторът инж. К. Митев е роден през 1947 г. Завършил в Чехословакия строително инженерство по време на „пражската пролет“. Дългогодишен генерален директор на СМК Русе (4000 души персонал). Лицензиран представител по индустриална собственост пред патентното ведомство на Р. България. Лицензиран оценител на ИС. Завършил обучение като лобист. Изобретател. Автор на научното откритие „10 цифрова писменост“.Консултант на докторанти и учени от Русенския университет по проблемите на защита на ИС.

Дата: 5 ноември 2013 г. (сряда)
Научна сбирка на секция „Филологически науки“ към СУБ:

Проф. Иван Кочев ще представи резултатите от изследванията си
в областта на българската фонология.

Място на провеждане: Салона на Съюза на учените в България, бул. „Мадрид“ 39.
Дата: 5 ноември 2013 г. (вторник);начало:17:30 ч.
Организатор и за контакти: Ръководството на секция „Филологически науки".

Дата: 13 ноември 2013 г. (сряда)
Научна проява на секция „Лесотехнически науки“ към СУБ.
Ще бъде изнесена лекция на тема:

„БИОЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“
Лектор: доц. д.с.н. Сотир Глушков

13 ноември 2013 г., 14.00 ч. в Института за гората при БАН

Дата: 15 ноември 2013 г. (петък)
Научна проява на секция „Лесотехнически науки“ към СУБ.
Ще бъде изнесена лекция на семинара „Новости в науката за гората и практиката“ натема:
„ТИХООКЕАНСКИТЕ ГОРИ В КАЛИФОРНИЯ – ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОПАНИВАНЕ“
Лектор: проф. Кевин О’Хара – от Калифорнийския университет Бъркли

15 ноември 2013 г., 10.30 ч.
в Лесотехническия университет – София, бул. „Кл. Охридски“ № 10

Дата: 22 ноември 2013 г. (петък)
Факултетът по Педагогика при ЮЗУ съвместно със СУБ – клон Благоевград организират
НАУЧНА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ПРОФ. ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ПО ПОВОД
70-ГОДИШНИЯ Й ЮБИЛЕЙ
22 ноември 2013 година, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Дата: 28 ноември 2013 г. (четвъртък)
Научна проява на секция „Философски науки“ към СУБ.
На 28.11.2013 г. (четвъртък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Института за изследване на обществата и знанието – БАН, бул. „Патриарх Евтимий“ № 6, ще се проведе

семинар на секция „Философски науки“ при СУБ.
Доклад ще изнесе проф. д.ф.н. Петко Ганчев на тема:

„ФИЛОСОФИЯ–ПОЛИТИКА–БИЗНЕС“
Поканват се всички желаещи да присъстват.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СЕКЦИЯТА

Дата: 16 декември 2013 г. (понеделник)
Редовно заседание на секция „Математика“ към СУБ.

16 декември 2013 г. (понеделник), от 16:00 часа
в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН
София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8

„МЕСЕЦ НА НАУКАТА – ВАРНА 2013” представен с две конференции:

Дата: 27 и 28 септември 2013 г.
1. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Културното наследство на Варна”
Организатори: СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА
Място: Зала – Община Варна
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Съюз на учените – Варна, ул. “Васил Друмев” № 73, гр. Варна 9026, тел: 052/ 55 22 77, e-mail: zhelyazko_nikolov@abv.bg

Дата: 25 октомври 2013
2. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАУКАТА В СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО”
Организатори: СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - ВАРНА, ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ”, ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ – ССА, ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ „ФРИТЬОФ НАНСЕН”, ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА КЪМ ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАД. А. БАЛЕВСКИ" - БАН
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Съюз на учените – Варна, ул. “Васил Друмев” № 73, гр. Варна 9026, тел: 052/ 55 22 77, e-mail: zhelyazko_nikolov@abv.bg

Дата: 31 октомври - 2 ноември 2013
Международна юбилейна конференция „Комплексен анализ и приложения’ 2013”, посветена на 100 г. от рождението на акад. Л. Илиев
Място: ИМИ - София
Организатори: ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (ИМИ) – БЪЛГАРСКА
АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН), СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СУБ), съвместно с
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (ФМИ) – СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св. Климент Охридски" (СУ) и СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СМБ)
За контакти: e-мейл: caa13@math.bas.bg
уебсайт: http://www.math.bas.bg/complan/caa13

Дата: 1 - 2 ноември 2013 г.
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
Място: Разград, Ваканционен СПА комплекс „Островче”
ОСНОВЕН ОРГАНИЗАТОР: Русенски университет "Ангел Кънчев" филиал Разград
СЪ-ОРГАНИЗАТОРИ:
ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – РАЗГРАД, СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КЛОН – РАЗГРАД, СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД,
ПОД ПАТРОНАЖА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
За контакти: conf_rz@abv.bg


2012  

Дата: 9 - 14 септември 2012
Федерацията на европейските биохимични дружества (FEBS) със съдействието на секция "Биохимия, биофизика и молекулярна биология" на СУБ за 9-ти пореден път организира теоретичен курс за изследване на белтъци "Sofia School of Protein Science" от 9 до 14 септември 2012.
Място: Институт по молекулярна биология на БАН, София
Срок за заявки: 1 юни 2012 г.
За контакти: доц. Геновева Начева тел.: 979 26 44; e-mail: genoveva@bio21.bas.bg

Дата: 21 - 25 септември 2012
Международна научна конференция
„КУЛТУРЕН ПЪТ ВИА ПОНТИКА – Културен туризъм без граници”

Място:
кк. ДЮНИ (обл. Бургас, България) и гр. Истанбул (Турция) 
Организатор:
Катедра „Туризъм” при Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград
Съорганизатори:
Съюз на учените в България, клон Благоевград, Катедра „Икономика и организация на туризма” при Икономически Университет, гр. Варна, Катедра “Културология” при ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, Факултет по туризъм и угостителство, гр.Охрид при Университет „Св.Климент Охридски“, гр. Битоля
За контакти: cultural_corridor@swu.bg ; milena_donina@swu.bg
Адрес: ЮЗУ „Неофит Рилски”, Стопански факултет, Катедра Туризъм, Благоевград 2700, ул. Крали Марко №2, тел. 00359 73 88 59 52, Милена Донина – секретар

"Дни на науката - Варна 2012" септември-октомври 2012
Организатор: Съюз на учените Варна
1. Научна конференция „Културното наследство на Варна”
под патронажа на министъра на културата на Република България г-н Вежди Рашидов
Съорганизатор - Община Варна
Дата: 28 септември 2012 г.
Място: Зала – Община Варна
2. Заключителна конференция "Сътрудничество, наука и социално-икономическо развитие"
Дата: 26 октомври 2012
Адрес за кореспонденция
Съюз на учените – Варна
ул. Васил Друмев № 73
гр. Варна 9026
e-mail: zhelyazko_nikolov@abv.bg

Дата: 30 септември –01 октомври 2012 г.
Четвърта балканска научна конференция  на тема
"Науката, образованието и изкуството  през 21ви  век"

Организатор: Съюз на учените в България - клон Благоевград
Място: Учебен център на ЮЗУ “Неофит Рилски” - гр. Благоевград, който се намира на 4 км. от града в местността Бачиново.

Дата: 18 - 20 октомври 2012
Осми международен симпозиум „ЕКОЛОГИЯ – УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“
Организатори: Съюз- на учените - Враца, Община Враца, Нов Български университет, секция „Ветеринарна медицина“ при СУБ – София
Място: Враца
Адрес за заявки: 3000 Враца, Ул. „Г. Пенчев“ № 3, Съюз на учените - Враца
e-mail: suvr@abv.bg
За контакти: Зоя Тодорова - 092/665853 GSM 0885251404; 0878633083

Дата: 2 - 3 ноември 2012
Научна конференция с международно участие Разград 2012
Тематични направления:
- Химични технологии
- Биотехнологии и хранителни технологии
Място: Ваканционен СПА комплекс „Островче”, Разград
Организатори: РУ "А. Кънчев", Филиал Разград, Дом на науката и техниката - Разград, Съюз на учените в България - клон Разград.
За контакти: 7200 Разград , бул. ”Априлско въстание”№47 РУ ”Ангел Кънчев” – Филиал Разград за Научната конференция тел. 0887631645
e-mail: conf_rz@abv.bg

Дата: 22 - 23 ноември 2012
Младежка научна конференция „Климентови дни“
Място:сградата на Биологическия факултет, София
Организатори: Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Съюзът на учените в България (секция „Биохимия, биофизика и молекулярна биология“)
За въпроси: e-mail: klimentovi_dni@abv.bg
Сайт:www.klimentovi-dni.biofac.info

Дата: 31 май 2012
Шестнайсти Майски четения "Дни на науката 2012"
Научни направления: Хуманитарни науки;  Педагогически науки;  Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика;  Технически и военни науки; Аграрни науки
Организатор:
Съюз на учените в България - клон Велико Търново
на ел. адрес на клон В.Търново на СУБ:  sub_vt@abv.bg

Дата: 30 май - 31 май 2012
Конференция под наслов „Съвременни предизвикателства пред науката“
Организатори: СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - Секции „История“, „Социологически науки“, „Филологически науки“ и „Философски науки“
Място: Нова конферентна зала в Софийския университет (Северно крило, 1. етаж – вход откъм ул. „Шипка“)
От: Ръководствата на четирите секции

Дата: 3 май 2012 (четвъртък)
Дискусионен клуб на СУБ по проблемите на науката и висшето образование
Начало: 14.30 часа
Място: Големия салон на БАН
Тема: "Израстването на академичните кадри - опитът на Румъния и поуките за България"
Докладчик:
акад. Иван Юхновски

Дата: 9 - 13 май 2012
Място: София, парк Оборище (Заимов)
http://www.sofiasciencefestival.bg/bg/about

Дата: 17 май 2012 г. (четвъртък)
Начало: 14.00 ч.
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА на тема: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ГЕРМАНИЯ ПО ПРОГРАМИ НА ФОНДАЦИЯ “АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ”
Участват: проф. дбн Илза Пъжева – учен-представител на фондация “Александър фон Хумболт” в България
проф. дхн Светла Богданова – член на ръководството на Хумболтовия съюз в България Място: Планетариума на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" ул. Васил Друмев №73, Варна
Организатори: СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА И ХУМБОЛТОВ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ
Поканват се млади научни работници и докторанти, както и техните научни ръководители, ръководители на научни звена и хумболтови стипендианти.
За контакти: Желязко Николов, координатор на Съюза на учените – Варна
тел: 052 552277, GSM: 0887 781787, e-mail: zhelyazko_nikolov@abv.bg

Дата: 17 - 19 май 2012
Трета конференция по археология, история и културен туризъм "България в световното културно наследство"
Място: РИМ, Шумен
Организатори: СУБ, СУБ - клон Шумен, Община Шумен, РИМ - Шумен, Институт по археология с музей на БАН, Шуменски университет "Еп. К. Преславски"
http://www.usb-bg.org/Patuvane_kam_Bulgaria
За контакти: Проф. Иван Йорданов ivanjordanov@abv.bg, jordanov_sh@yahoo.com

Дата: 25 април 2012 г.
Съвместна сбирка на секция „Филологически науки“ и секция „Педагогика и психология“ на тема „Проблеми на обучението по български език и състоянието на българския език в училището и обществото“.
Начало: 17 часа
Място: Академична зала № 2 на Софийския университет.
От ръководствата на секции „Филологически науки“ и „Педагогика и психология“

Дата: 26 - 27 април 2012
Откриване: 09.00 ч. на 26 април 2012 г.
СЕМИНАР по екология – 2012
Организатори: секция Биологияна СУБ и ИБЕИ – БАН
Място:  ИБЕИ – БАН, София, ул. „Гагарин“№ 2,
За контакти: e-mail адрес spetkova2002@yahoo.co.uk

Дата: 2 май 2012 (сряда)
Начало: 17:00 часа
Cекция „МАТЕМАТИКА“ ще проведе заседание на секцията при дневен ред:
1. Наградата Абел за 2012 г.
докладчици акад. Петър Попиванов и проф. Сава Гроздев.
2. Разни.
Място: Зала № 278 на Института по математика и информатика – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8
За контакти: ръководството на секцията

Дата: 4 април 2012
Каним ви на неформална среща в Аулата на СУ на 04.04.2012 от 14-16 часа, свързана с програма "ИДЕИ" (подпрограма на Седма Рамкова Програма на Европейския Съюз), която финансира проектни предложения в областта на теоретични научни изследвания (basic, frontier research), а не на приложни такива. Програмата се ръководи от Европейския Научен Съвет (European Research Council - ERC) и се осъществява от специализирана агенция (ERCEA - ERC Exеcutive Agency). Предвижда се ERC да има съществена роля и в Horizon 2020 - програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации за периода 2014-2020. Срещата на 4 април е с доц. д-р Илиана Николова, която в момента работи в ERCEA като координира панелите по математика и по информатика в конкурса за млади учени (ERC Starting Grants).

Дата: 7 април 2012
Започва регистрацията за шестото издание на конкурса за разбираемо говорене за наука „Лаборатория за слава FameLab” Българският победител ще участва в международния финал в Обединеното кралство, заедно с представители от над 20 държави, сред които за първи път ще има участници от НАСА и ЦЕРН. Целта на конкурса е да докаже, че за наука може да се говори разбираемо и забавно, пред неспециализирана публика, при това без компромис с научното съдържание. Кандидатите могат да бъдат от цялата страна, но трябва да са от природо-математическите науки – това могат да са например преподаватели в училище или висшиучилища, работещи в изследователски или приложни институти, или студенти със задълбочени познания и опит от своята област. Желаещите да участват могат да получат повече информация за конкурса, подготовката и формуляри за регистрация на: http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-beautiful-science-famelab.htm

Дата: 9 април 2012 г.
Начало: 18 часа
Ви каним на представянето на книгата „На изток от Драгоман“ от Катя Исса.
Книгата е създадена върху основата на анкета, проведена с 15 представители на българската филологическа наука и на творческата интелигенция, и отразява различни гледища, свързани с днешното състояние на българския език и на науката за него.
Място: Огледална зала на Софийския университет (входа откъм ул. „Шипка“, II етаж.
От ръководството на секция „Филологически науки“

Дата: 29 март 2012 г. (четвъртък)
Начало: 12.30 часа
Общо събрание на пълномощниците на СУБ при Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
- Отчет за дейността на СУБ през 2011 г.
- Отчет за финансово-стопанската дейност на СУБ през 2011 г. и приемане на приходно-разходните сметки за 2012 г.
- Информация за дейността на Обществения дискусионен клуб по проблемите на науката и висшето образование и за разгледаните проблеми през настоящата година.
- Промени във вътрешносъюзни нормативни документи и в състава на съюзни органи.
- Текущи въпроси.
Място: Големия салон на БАН, ул. „15 ноември” № 1, София
От Управителния съвет на СУБ

Дата: 20.03.2012 г. (вторник)
Начало:
16:30 ч
Доклад на тема "Опыт и перспективы развития информатизации образования в России"
Докладчик:
проф. Ярослав Ваграменко
Дата: 21.03.2012 г. (сряда)
Начало: 15:00 ч
Доклад на тема "Теоретические аспекты совершенствования методической системы обучения по математике талантливой молодежи в профессиональной подготовке будущих математиков"
Докладчик:
проф. Александр Русаков
Докладите ще бъдат представени в Заседателната зала на ИМИ или в зала 478.
От ръководство на секция „Математика“

Дата: 22 март 2012 (четвъртък)
Начало:
14.30 ч.
Среща на Обществения дискусионен клуб на тема
"Закон за развитие на академичния състав в Република България -
Една година по-късно."
Докладчик:
чл.-кор. Дамян Дамянов
Място:
Големия салон на БАН
Организатор:
СУБ
За контакти и предложения: science@usb-bg.org

Дата: 8 март 2012 г. (четвъртък)
Начало:
17.00 часа
Заседание на секция „Биология“ към СУБ при д н е в е н  р е д:
1. Лекция от асистент Мария Наумова на тема: „Паяците и техният свят“
2. Приемане на нови членове
3. Разни
Място: Заседателна зала на ИБЕИ, ул. „Ю. Гагарин“ № 2, София
Организатор: Секция „Биология“ към СУБ
За контакти: Ръководството на секцията

Дата: 23 февраури 2012 (четвъртък)
Начало: 14.30 ч.
Среща на Обществения дискусионен клуб на тема "Проблеми на българските учени при участието им в Европейски програми"
Основен докладчик: проф. Костадин Костадинов
Място: Големия салон на БАН

Дата: 28 февруари 2012 г. (вторник)
Поредната сбирка на секция "Филологически науки" e посветена на музиката. Проф. Пенчо Стоянов ще разкаже за своята работа като музикант и изследовател. Специален акцент на сбирката ще бъде свързан с наскоро починалия световно известен музикант Алексис Вайсенберг.
Подготвена е допълнителна изненада, която засега ще запазим в тайна.
Начало: 17 часа
Място: Огледалната зала на Софийския университет (I етаж, вход откъм ул. „Шипка“).
Организатор: ръководството на секция Филологически науки.

Дата: 25 януари 2012 (сряда)
Начало 14.30 ч.
Откриване на Интердисциплинарен свободен научен университет на секция „Медицински науки“ към СУБ с дневен ред:
1. „ЧОВЕШКИТЕ ПАПИЛОМА ВИРУСИ – ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ докладчик: д-р Петър Грозданов,
ръководител на Лабораторния център „Пастьор“ в Института по микробиология към БАН
2. Научен коментар – акад. Ангел Гълъбов.
В презентацията и дискусиите ще бъдат засегнати резултати от нови научни изследвания, подпомагащи борбата с една от най-агресивните злокачествени съвременни патологии.
Организатор: секция "Медицински науки", съвместно с Института по микробиология към БАН и секция „Микробиология“ към СУБ.
Място: съгласно установената практика на тези форуми – в зала „Вяра“ на Културния институт „Столична библиотека“  към СГС – площад „Славейков“.

2011

Дата: 27 октомври (четвъртък) 2011 г.
Начало: 15.00 ч.
Място: Заседателната зала на ИФРГ, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл.21
Връчване на годишното Ротарианско отличие на името на академик Методий Попов за високи научни постижения в областта на биологията под патронажа на г-жа Анелия Дошева, гуверньор на Дистрикт 2482, България.
Организатори: БАН - Институт по физиология на растенията и генетика, Съюз на учените в България - секция "Физиология и биохимия на растенията", Ротари дистрикт 2482, България, Ротари клуб "София-Средец"

Дата: 28 октомври 2011
„МЕСЕЦ НА НАУКАТА ВАРНА 2011” заключителна конференция "ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, БИЗНЕС - ДВИГАТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО"
Организатори:СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - ВАРНА, ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”, ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ – ССА, ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ „ФРИТЬОФ НАНСЕН”, ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА – БАН.
За контакти: гл.ас. д-р Желязко Николов, Варна 9026, ул. Васил Друмев” № 73, Съюз на учените – Варна. тел: 052/ 55 22 77; e-mail: zhelyazko_nikolov@abv.bg

Дата: 31.10.2011 г. (понеделник)
Начало:
9.00 ч.
Международна научна конференция на тема:
ИНОВАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
Организатори:
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - Секция "Икономически науки", Институт за икономически изследвания на БАН
Място:
ИКИ - БАН, София, ул. „Аксаков“ №3
За контакти: Орг. секретар - гл.ас.д-р Райна Цанева – тел. 0888 927751
Материалите се изпращат на електронен адрес: sub2011conf@gmail.com

Дата: 31 октомври 2011 г. (понеделник)
Начало: 11.00 часа
Тържествено събрание, посветено на 1 ноември – Деня на народните будители и българските учени. На официалната част на събранието, която ще завърши с връчване наградите на победителите в конкурса за високи научни постижения, ще бъде изнесен и доклад, посветен на настоящи проблеми в науката и висшето образование и действията на научната общност.
Място: Големия салон на БАН
Организатор: Съюз на учените в България
За контакти: 02 944 11 57; science@usb-bg.org
Най-учтиво каним учените и научно-преподавателските кадри за участие в събранието и на чаша вино след завършването му.

Дата: 4 ноември (петък) 2011
Начало: 17:00 часа
Сбирка на секция „История“, първата след лятната ваканция, при ДНЕВЕН РЕД:
1. Ралица Базайтова за посещението й в Китай.
2. Организационни въпроси.

Място: Сградата на ул.„Загоре“ № 6
За контакти: РЪКОВОДСТВОТО НА СЕКЦИЯ „ИСТОРИЯ“
Assoc. Prof. Blagovesta Ivanova, PhD

Дата: 4 - 5 ноември 2011
Юбилейна научна конференция с международно участие посветена на 25 години от създаването на филиал Разград и на международната година на химията
Организатор: Русенски университет - филиал Разград
Съорганизатори: ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – РАЗГРАД
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ КЛОН – РАЗГРАД
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД
ПОД ПАТРОНАЖА НА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
Място: Ваканционен СПА комплекс "Островче"
За контакти: 7200 Разград , бул. ”Априлско въстание”№47 РУ ”Ангел Кънчев” – Филиал Разград за Научната конференция тел. 084/520001, 0887631645 http://fr.uni-ruse.bg/ http://fr-uni-ruse.hit.bg/

Дата: 20 -23 октомври 2011
Шеста международна конференция “Transform Methods & Special Functions'2011” посветена на 80-тата годишнина на проф. Петър Русев
Организатор: Институт по математика и информатика - БАН
Съорганизатори: ТУ - София, Фонд Научни изскледвания проект D-ID 02/25, СУБ, Съюз на математиците в България
Място: ИМИ - БАН, София
За контакти: Виржиния Кирякова virginia@diogenes.bg , tmsf@math.bas.bg , Fax: +359-2947 8608
ИМИ - БАН, ул. акад Г. Бончев бл. 8, София 1113
http://www.math.bas.bg/~tmsf

Дата: 1 октомври 2011
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Културното наследство на Варна под патронажа на министъра на културата на Република България г-н Вежди Рашидов
С конференцията „Културното наследство на Варна” се открива инициативата „Месец на науката - Варна 2011” на тема „Образование, наука, бизнес - двигатели на развитието ”
Място:
Планетариум на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
Организатори: Община Варна, Съюз на учените - Варна
За контакти: гл.ас. д-р Желязко Николов, Варна 9026, ул. Васил Друмев” № 73 Съюз на учените – Варна. тел: 052/ 55 22 77;  e-mail: zhelyazko_nikolov@abv.bg

Дата: 6 - 8 октомври 2011
ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕКЪТ И ВСЕЛЕНАТА”
в чест на 25-та годишнина на клона на СУБ в Смолян и е под патронажа на кмета на община Смолян г-жа Дора Янкова.
Място: гр. Смолян
Организатори: Съюз на учените в България - клон Смолян, Община Смолян
За контакти: usbsmconf2011@gmail.com; тел.: 0301 823 15 и 0898 423720
(д-р Димитър Колев) и на тел. 0885 308902 (д-р Силвия Младенова).

Дата: 6 -7 октомври 2011
Юбилейна научна конференция по молекулярна биология
в чест на 50 годишнината на института
Организатор: Институт по молекулярна биология „Акад. Р. Цанев”
За контакти: Тел./ Факс +359 2 872 35 07; imb@bio21.bas.bg; http://www.bio21.bas.bg/imb

Дата: 23 септември 2011
Европейска нощ на учените 2011
Тази година, на 23 септември 2011 г., в контекста на Международната година на химията, Европейската нощ на учените ще се проведе под мотото: "Учените и химията в подкрепа на икономиката и обществото" едновременно в София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Бургас.
Обещаваме отново много изненади, игри, награди и забавление, защото науката е магия, а учените, противно на всеобщото схващане, умеят да се забавляват. Елате и се убедете лично!
Повече информация

Програма

Дата: 2-3 септември 2011
Национална конференция на Секция „Информатика“ към Съюза на учените в България. Конференцията покрива широк спектър от теми
от областта на информатиката:
• Компютърна информатика и езици за програмиране
• Информационни технологии
• Изкуствен интелект
• Математическо моделиране
• Размити и интуиционистки размити множества
• Компютърни мрежи и комуникации
• и други...
Място: Бургас
За контакти: ssotirov@btu.bg

Дата: 3 - 9 септември 2011
10-та международна конференция по геометрия и приложения
Организатори:
Дружество по геометрия към Съюза на математиците в България, СУ "Св. Климент Охридски", Пловдивски университет "П. Хилендарски"
Място: МДУ “Фр. Жолио-Кюри“, кк "Св. Константин и Елена", Варна
За контакти: проф. Г. Станилов, доц. Ч. Лозанов
e-mails stanilov@fmi.uni-sofia.bg, lozanov@fmi.uni-sofia.bg
или М. Теофилова marta@uni-plovdiv.bg

Дата: 2 - 6 септември 2011
Международна научно-практическа конференция на тема: "ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СРЕДА В  УНИВЕРСИТЕТА  КАТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО-ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА БЪДЕЩИЯ СПЕЦИАЛИСТ" посветена на 25 годишнината от създаването на Факултета по Педагогика в СУ „Св.Кл.Охридски“
Място: Творчески дом на СУ „Св.Кл.Охридски“ в гр. Китен
Организатори: Асоциация на професорите от славянските страни (АПСС) съвместно със СУ „Св.Климент Охридски“ – факултет Педагогика, ПУ „Паисий Хилендарски– Педагогически факултет, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“ –Педагогически факултет, секция „Педагогика и психология“ при Съюза на учените в България
За контакти:  erangelova@abv.bg
проф. д-р п.н. Емилия Рангелова, доц. д-р Георги Петров, доц. д-р Божидара Кривирадева, Факултет Педагогика, катедра „Теория на възпитанието“, бул. „Цар Освободител“ №15, София 1504, Република България. Телефон: (+3592) 9308 568; (+359 2 )9308 296 ; (+359 2 ) 989 45 63

Дата: 9 - 10 септември 2011
Международна работна среща "Приложение на наномeмбранна технология във фармацевтичната промишленост"
Организатор: Химикотехнологичен и металургичен университет - София, Съюз на химиците в България
За контакти: д-р Димитър Пешев, e-mail: d.peshev@uctm.edu
web site: www.uctm.edu

Дата: 15 - 16 юни 2011
Заключителна конференция на проекта E*CARE на тема „Създаване на Общ Европейски пазар за учените”
Място:
хотел Дедеман Тримонциум, гр. Пловдив
Организатор:
Център за мобилност на учените към Софийски университет «Св. Климент Охридски»
За информация:
http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/e-care/conference_en.html

Дата: 16 юни, четвъртък, 2011
Начало 18.00 ч.
Откриване на юбилейната изложба „Космическа живопис“ по повод на 100 годишнината на художника Илия Пейков , 1911–1988.
Място: Националната художествена галерия
За контакти: ръководството на секция "История" на СУБ

Дата: 17 юни, петък, 2011
Поредна сбирка на секция "История" на СУБ съчетана с откриването на Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство, реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщаин и Норвегия, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Музеят ще бъде открит с изложбата на съвременно норвежко изкуство „Парадигма“. Ще присъстват министъра на културата г-н Вежди Рашидов, Н. Пр. Тове Скарстейн, посланик на кралство Норвегия в България
Начало: 12.00 ч
Място: бул. "Черни връх"
По информация на ръководството на секция "История" на СУБ

Дата: 23 - 25 юни 2011 г.
IV Международна конференция на младите учени - Пловдив 2011
Основни тематични направления : технически и природни науки; медицински и аграрни науки; хуманитарни и обществени науки
Организатор:
СУБ - Пловдив и Клуб на младите учени - Пловдив
За информация:
СУБ - Пловдив, ул. “Митрополит Паисий” № 6, 4000 Пловдив; тел.: +359 32 628654; +359 32 503227
e-mail: icys@mail.bg; sub_plov@mail.bg; http://icys.hit.bg/

Дата: 27 май 2011 г. (петък)
Начало: 17:00 ч.
Заседание на секция „Биология“ към СУБ
при Дневен ред:
1. Лекция от д-р Калина Данова: „IN VITRO КУЛТУРИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ – КОНТРОЛИРАН И ПОСТОЯНЕН ИЗТОЧНИК НА ЦЕННИ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА“
2. Информация за възможностите за летуване в Mеждународния дом на учените „Фр. Жолио-Кюри“, Варна през летния сезон на 2011 година.
3. Приемане на нови членове.
4. Разни.
Място:
Заседателна зала на ИБЕИ, ул. „Ю. Гагарин“ № 2
За контакти:
доц. д-р Стефка Чанкова, председател на секция „Биология“ към СУБ

Дата: 27 май 2011
ПЕТНАДЕСЕТИ МАЙСКИ ЧЕТЕНИЯ "ДНИ НА НАУКАТА 2011 Велико Търново"
Посвещават се на 100 години от рождението на проф. Александър Бурмов, пръв ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”
Място: Велико Търново
Организатор
: Съюз на учените в България - клон Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Въстаническа 14, п.к. 285
За контакти: гл. координатор на СУБ – клон Велико Търново Дима Лазарова (Център за квалификация на ВТУ, старо военно училище, уч.к. 4, вх. В), електронен  адрес: sub_vt@abv.bg тел./факс (062) 633 752

Дата: 26 - 29 май 2011
VII Национална конференция по химия
Международна конференция за зелени технологии и опазване на околната среда

Място: ХТМУ, София
Организатори: Съюз на химиците в България
Chaudhary Charan Singh University, Meerut, India
Секция "Химия и фармация" на СУБ
За контакти: инж. Найден Найденов, тел./факс: 987 58 12

e-mail: chem.@fnts-bg.org

Дата: 2 - 3 юни 2011 г.
Международна научна конференция посветена на 50-годишнината от създаването на Съюза на учените – Стара Загора с основни тематични направления: • медицина (биомедицински науки, биологични и клинични изследвания, социална медицина и здравни грижи); ветеринарна медицина; аграрни науки (животновъдство и растениевъдство); • технически науки; • минно-геоложки науки; • морски науки и екология; • природо-математически науки (физика, химия математика, информатика, биология); • обществени науки (философия, богословски науки, история, право, социология, психология, икономически науки); • педагогически науки; • секция „Млади таланти”
Организатори: Съюз на учените - Стара Загора, "Мини Марица Изток" ЕАД, Тракийски университет - Ст. Загора, Община Стара Загора, Земезелски институт - Ст. Загора, Издателски консорциум "Кота"
Място: Старозагорски минерални бани
За контакти: Съюз на учените - Стара Загора Бул. „Цар Симеон Велики”140 6000 Стара Загора Тел.042/ 639 105, 638 571, 646 041
e-mails: sustz@abv.bg; chairman.sustz@abv.bg; account.sustz@abv.bg
http:// www.sustz.com

Дата: 9 юни 2011 г. (четвъртък)
Начало: 14.00 ч.
Сбирка на Обществения дискусионен клуб на СУБ на тема "Българският принос в световната наука и основни критерии за оценка на постиженията на учените"
Основен докладчик: проф. Борислав Тошев
Място: БАН - Централно управление, Големия салон
За контакт: СУБ, science@usb-bg.org, тел.: 943 01 28

Дата: 19 май 2011 (четвъртък)
Начало: 10.00 ч.
Място: БАН, Големия салон
В навечерието на 24 май секция „Филологически науки“ при СУБ ще проведе еднодневна научна конференция в чест на свои изтъкнати членове. Конференцията ще протече в 2 заседания, с 23 доклада, с които ще бъдат почетени високите научни постижения на чл.-кор. Емилия Пернишка, проф. Кирил Димчев, Кирил Попов, проф. Малина Станкова, чл.-кор. Мария Попова, проф. Мария Чоролеева, проф. Пенчо Стоянов и доц. Христина Пантелеева.
В 12.30 часа ще бъде открита и изложба на научната продукция на членовете на секцията през периода 2000–2011 г. Ще бъдат представени монографични издания, сборници, речници и др., резултат от изследователската им дейност в течение на последните 10 години. Изложбата ще може да бъде посетена до 2 юни 2011 г.
Организатор: секция „Филологически науки“ при СУБ
За контакти: проф. Боян Вълчев - председател на секцията b.valtchev@abv.bg

Дата: 16 май 2011 г. (понеделник)
Начало: 12.00 ч.
Традиционна пресконференция на секция "История" към СУБ на тема: "Има ли европейско финансиране на науката в България?"
Участници: чл.-кор. Дамян Дамянов д.м.н., проф.Борислав Тошев, д.х.н., проф. Нина Дюлгерова, д.ик.н. и др.
Място: Пресклуба на БТА
За контакти: Проф. Нина Дюлгерова
nina_d6@hotmail.com

Дата: 11 май 2011 (сряда)
Софийски фестивал на науката
18.00 – 19.00ч.
ХИМИЧЕСКИ ИЛЮЗИОНИЗЪМ – откриващо събитие
19.00 – 19.30ч.
ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ и теглене на реда за явяване на националния финал на конкурс „Лаборатория за слава FameLab 2011”
20.00 – 21.30ч.
ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ В ЦЕРН – среща със създателите на експеримента
Място:
Главна сцена, Докторска градина, София
Организатори:
Британски съвет и Форум Демокрит, под патронажа на Министерството на образованието, младежта и науката и в партньорство със Столична община и СУ „Св. Климен Охридски”, Лесотехнически университет, Българска академия на науките, Съюз на учените в България, Полски институт – София, Bea Solutions, сп. Програмата, сп. Обекти, Dunkin’ Donuts, Maxxium България, издателство Ciela, издателство Roi, Microsoft, Go Green Communications.
Медийни партньори: Българска национална телевизия, iNews.bg, Нетинфо, az-deteto.bg, сп. BBC Knowledge, сп. Осем, сп. Българска наука, в. Аз-Буки, purvite7.bg
Програма

www.sofiasciencefestival.bg

За допълнителна информация:
Гради Градев Мениджър „Публични комуникации”, Британски съвет
T +359 2 9 42 42 10
F +359 2 9 42 42 22
M +359 887 42 42 10
gradi.gradev@britishcouncil.bg
www.britishcouncil.org/bulgaria

Дата: 12 май 2011 (четвъртък)
Начало: 14.00 ч.
Сбирка на Обществения дискусионен клуб на СУБ на тема "Рейтинг на висши училища и научни организации - проблеми и перспективи"
Основен докладчик: проф. Искра Арсенова
Място: Големия салон на БАН, ЦУ на БАН, София
За контакти: СУБ - 02 944 11 57, science@usb-bg.org

Дата: 20 април 2011 г. (сряда)
Начало: 17.00 ч.
Сбирка на секция "Филологически науки" посветена на творческото дело на професор Тодор Балкански. То ще бъде представено от проф. Мариана Парзулова.
Място: Новата сграда на Университета по архитектура, строителство и геодезия, вход откъм бул. „Христо Смирненски“, втори етаж, зала 205
За контакти: Ръководството на секция „Филологически науки“

Дата: 28-29 април 2011 г.
Семинар по екология 2011
Организатори: Секция "Биология" на СУБ и ИБЕИ – БАН
Място: ИБЕИ - БАН, София, ул. "Ю. Гагарин" № 2
Откриване на семинара:9.00 ч. на 28 април 2011 г.
За контакти: spetkova2002@yahoo.co.uk

Дата: 15 април 2011 г. (петък)
Начало: 17.00 часа
Априлска сбирка на секция "История" при дневен ред:
1. Александър Мошев - доклад за хуните.
2. Разни.
Място: Клуба на ул. "Загоре" № 6
За контакти: Ръководството на секцията

Дата: 13 април 2011 г. (сряда)
Начало: 17:00 часа
Заседание на секция "Биология" при дневен ред:
1. Лекция от д-р Майа Куртева: „ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ГЪРЦИЯ И ПЕЛОПОНЕС“,
2. Приемане на нови членове,
3. Разни.
Място: Заседателна зала на ИБЕИ, ул. „Ю. Гагарин“ № 2
Организатор: секция „Биология“ към СУБ
Членовете на секцията са поканени да присъстват
За контакти: доц. д-р Стефка Чанкова, председател на секцията

Дата: 14 април (четвъртък) 2011 г.
Начало: 14.00 часа
Сбирка на обществения дискусионен клуб на тема:
Приносът на Фонд "Научни изследвания" за развитието на българската наука и основни изисквания за неговата дейност
Основен докладчик: проф. Борислав Тошев
Място: Големия салон на Българската академия на науките
Организатор: СУБ
За контакти: science@usb-bg.org, тел.: 944 11 57

Дата: 9 април (София, СУ "Св. Кл. Охридски" - Аула), 16 април (Пловдив - Дом на учените)
Юбилейното, пето издание на конкурса „Лаборатория за слава FameLab” вече набира желаещи за участие в надпреварата, която търси новото лице на науката у нас. Първият кастинг е насрочен за 9 април и ще е в София, а вторият – в Пловдив на 16 април.
Желаещите да участват могат да получат повече информация за конкурса, подготовката и формуляри за регистрация: http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-beautiful-science-famelab.htm
Конкурсът се провежда от Британски съвет, Форум Демокрит и Министерството на образованието, младежта и науката, в партньорство с Българската национална телевизия, Българската академия на науките, Столична община,  Съюз на учените в България, Майкрософт България, Издателство Сиела, Издателство РОЙ Комюникейшън, сп. Обекти, в-к АзБуки и др.
Представяне на конкурса
Изтегли формуляр за регистрация
Виж правилата за участие
Конкурсът стъпка по стъпка
В помощ за подготовката на кандидатите
ТВ клип
За въпроси beautiful.science@britishcouncil.bg

Дата: 5-6 април 2011
Годишна научна конференция „Стратегия за образование и наука в системата за сигурност"
Място: Военна академия „Георги Стойков Раковски“, София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 82, зала "Тържествена"
Организатор: Ръководство и Академичен съвет на академията
За контакти: 1504 София бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82 Военна академия „Г. С. Раковски“, тел.: 02/92 26 503, 92 26 505, 92 26 516,
факс: 944 1657, заявки за участие e-mail: vdimitrova@md.government.bg

Дата: 9 март 2011 (сряда)
Начало:
17:00 ч.
Заседание на секция "Биология"
към СУБ при дневен ред:
1. Лекция от асистент Димитър Рагьов: „Управление и опазване на популацията на ловния сокол в Монголия”
2. Приемане на нови членове.
3. Разни
Място: Заседателна зала на ИБЕИ, ул. „Ю. Гагарин“ № 2
За контакти:
доц. д-р Стефка Чанкова, председател на секция „Биология“ към СУБ

Дата: 10 март 2011 (четвъртък)
Начало: 14.00 ч.
Дискусия по проблемите на етичните норми, критериите за тяхното определяне и последиците от нарушаването им (в рамките на програмата на Обществения дискусионен клуб)
Организатор: Съюз на учените в България
Място: Големия салон на БАН, ул. "15 ноември № 1", София

Дата: 11 март 2011 (петък)
Начало: 17 ч.
Сбирка на секция "История" към СУБ при дневен ред:

Доклад на Елинка Бояджиева за Освобождението на София.
Напомняме за плащането на членския внос за текущата година и, че това може да стане организирано.
Място: Клуб на ул. "Загоре" № 6, София
За контакти: Ръководството на секцията

Дата: 16 март 2011 (сряда)
Начало: 17 ч.
Представяне на годишната продукция на списание „Език и литература“ за 2010 г. - най-старото филологическо списание у нас, което през 2011 г. чества совята 65-годишнина
Място: Нова конферентна зала в централната сграда на Софийския университет (I етаж, вход откъм ул. „Шипка“)
Организатор:
Редакция на списанието
За контакти: Ръководството на секция „Филологически науки“

Дата: 17 март 2011 (четвъртък)
Начало: 16.00 ч.
Научен форум „Велико Търново – минало, настояще, бъдеще”, посвещава се на празника на гр. Велико Търново – 22 март
Организатор: Съюз на учените в България – клон Велико Търново
Място на провеждане: Ритуалната зала на община Велико Търново
За контакт: доц. д-р Петко Ст. Петков – тел. (062) 618 215, e-mail: dr_pstpetkov@abv.bg
Дима Лазарова – тел. (062) 633 752, e-mail: sub_vt@abv.bg

Дата: 24 - 25 март 2011
2-ра Конференция на Балканската мрежа за биотехнологии в репродукцията при животните
посветена на 100 годишнината от рождението на акад. Кирил Братанов

Организатор: ИБИР - БАН, Секция "Ветеринарна медицина и животновъдство" при СУБ
Място: ИБИР-БАН, бул. "Цариградско шосе" № 73, София
За контакти: проф. д-р Д. Качева тел.: 02 872 38 50, dikacheva@hotmail.com
http://reproforce.ibir.bas.bg

Дата: 24 март 2011 (четвъртък)
Начало: 13 часа
Общо събрание на пълномощниците на СУБ при дневен ред:
1. Отчет за дейността на СУБ за 2010 г.
2. Отчет за финансово-стопанската дейност на ЦУ на СУБ, МДУ „Фр. Жолио-Кюри” и „Наука-инвест” ЕООД през 2010 г. и приемане на приходно-разходните сметки за 2011 г.
3. Допълване състави на общосъюзни съвети и комисии.
4. По някои въпроси на дейността на СУБ през 2011 г.
5. Информация по проблеми на науката и висшето образование и становище на СУБ.
6. Текущи въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.
Място: Големия салон на БАН, ул. "15 ноември" №1
За контакт: СУБ, София бул. Мадрид 39, тел.: 944 11 57

Дата: 1 март (вторник) 2011
Начало: 17.00 ч.
Представяне на книгата "От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици", автор: проф. Боян Вълчев, председател на секция "Филологически науки" на СУБ
Място: Софийски университет "Св. Кл. Охридски", нова конферентна зала (ет.1, вход откъм ул. Шипка)
За контакти: b.valtchev@abv.bg

Дата: 21 февруари 2011 (понеделник)
Начало: 16.00 ч.
Отчетно събрание на секция „Биохимия, биофизика и молекулярна биология” към СУБ с дневен ред:
1. Отчетен доклад за дейността на секцията за 2010 година.
2. Разни.
Място: Библиотеката на Института по молекулярна биология при БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 21, ІІI етаж
За контакти: Ръководството на секцията:
тel.: +359 2 979 2643; е-mail: ivt.petkov@tea.bg

Дата: 21 февруари 2011 (понеделник)
Събрание на секция "Педагогика и психология" на СУБ при дневен ред:
Дискусия на тема „Съвременни научно-педагогически и психологически проблеми на реформите в българското образование”.
Въведение в дискусията:
- доц. д-р Росица Пенкова - за средното образование,
- проф. Емилия Рангелова, д.п.н. - за висшето образование
Начало: 17:00 ч.
Място: 45 аудитория на СУ „Св. Кл.Охридски”
За контакти: ръководството на секцията

Дата: 17 февруари (четвъртък) 2011 г.
Начало: 17:00 часа
Заседание на секция „Биология“ към СУБ при дневен ред:
1. Отчет за работата на секция „Биология“ през 2010 г.
2. Приемане на нови членове.
3. Разни.
Място: Заседателната зала на ИБЕИ, ул. „Ю. Гагарин“ № 2
Поканени са членовете на секцията
За контакти: доц. д-р Стефка Чанкова, председател на секция „Биология“

Дата: 17 февруари (четвъртък) 2011
Откриване на изложба  "...И знаме и олтар", посветена на 138 години от гибелта на Васил Левски и 140 години от основаването на Софийския частен революционен комитет.
Изложбата ще продължи до 28 февруари, т.г. и ще бъде отворена всеки ден за посетители от 10 до 17 часа.
Начало:
17 часа
Място:
зала "София" на Столична библиотека, пл. "Славейков" № 4
Организатори:
Софийски комитет "Васил Левски", Регионална дирекция "Архиви" - София,  Столичната библиотека

Дата: 19 февруари (събота) 2011 г.
Научен симпозиум от поредицата „Академик Чудомир Начев”
„Модерна стратегия срещу тежки поражения от съвременни кризи. Особености на съвременни тежки отравяния”
Докладчици:
чл.-кор. Вл. Овчаров, проф. д-р Ал. Монов, проф. д-р Н. Бояджиева, доц. А. Хубенова, доц. д-р М. Гешева и д-р Ю. Раденкова-Саева
Място:
Големия салон на БАН
Организатори:
БАН, МУ – София, Национална академия по медицина, СУБ

Дата: 25 януари (вторник) 2011 г.
Сбирка на секция „Филологически науки“, на която ще бъде представена книгата на Цанка Константинова „Топонимията в Казанлъшко“, отличена в конкурса на СУБ за високи научни постижения през 2010.
Начало: 17 часа
Място: Новата конферентна зала (т.нар. „Огледална зала“) на Софийския университет, първи етаж, Североизточно крило, вход от ул. „Шипка“.
За контакти: Ръководството на секция „Филологически науки“ на СУБ

Дата: 17 януари 2011 г. (понеделник)
Събрание на секция „Педагогика и психология” към СУБ
при дневен ред:
1. Представяне на нови книги с автори – членове на секцията, както следва:
- Bulgarian Jurnal of Science and Education Policy ( BJSEP ) – представя проф. Борислав Тошев, д.х.н. – главен редактор на списанието.
- „Юноши. Девиации. Емоционална интелигентност” от д-р Владислав Господинов. Представя  доц. д-р Нели Бояджиева.
- „Педагогически технологии за познавателна активност на 5–7 годишните” – от доц. д-р Йорданка Факирска.
- „Теория и практика на социално-психологическия тренинг” – от доц. Стойко Иванов, д.п.н.
- „Теория и методология на обучението по естествени науки” – доц. Здравка Костова – съавтор.
Начало:
17:00 часа
Място:
45 аудитория на СУ „Св. Кл. Охридски”
Организатор: секция „Педагогика и психология” към СУБ
P.S.Честването на 75–години от създаването на Научноизследователския институт по педагогика ще се състои на 18 април 2011 г. (понеделник).
За контакти: От ръководството на секцията

 

   
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster