Last updated: 01.17.2007.

 

Ст. н.с. І ст. Димитър Иванов Пушкаров, дфмн - председател на секция "Физика"

Роден на 11 август 1942 г.

През 1969 г. завършва Московски държавен университет "М.В. Ломоносов".

1972 г. - кандидат на физико-математическите науки, МГУ.

1986 г. - доктор на физико-математическите науки, Обединен институт за ядрени изследвания - Дубна, Русия.

1989 г. - ст.н.с. І ст., ИФТТ - БАН.

Месторабота и заемана длъжност:

Ръководител на Теоретичния отдел на ИФТТ - БАН.

 

Научни интереси:

Теория на кондензираната материя; нелинейна оптика; нелинейни явления и солитони в нискоразмерни структури; квантови течности и квантови кристали.

Член на СУБ от 1978 г.

Председател на секция "Физика". Бил е член на Изпълнителното бюро и Управителния съвет на СУБ.

E-mail: dipushk@issp.bas.bg 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster