Titul

 

 

 

 

Геолого-географски науки
Икономически науки
Лесотехнически науки
Математика
Правни науки
Статистика
ТЕ Биология
Технически науки
Физиология

 

Last updated: 01.17.2007.


Секция "Икономически науки"


 

І. Основна цел в работата на секция “Икономически науки” на СУБ е да съдейства за развитието на науката и висшето образование в областта на икономическите науки в страната, да издига техния престиж и принос за просперитета на Р България.  

ІІ. Основни задачи:

1.      Секция “Икономически науки” на СУБ участва като независим партньор и консултант на законодателната и изпълнителната власт при формирането на националната и политика за развитието на науката и висшето образование и в нейното реализиране.

2.      Организира всяка година представяне на по-значими публикации на свои членове, като организира и пресконференции за популяризиране и използване на българските научни постижения в областта на икономическите науки.

3.      Съдейства за повишаване на квалификацията на членовете си чрез организиране на редовни семинари по актуални въпроси на икономическите науки и икономическата политика.

4.      Организира съвместно с Икономическия институт при БАН обучение във формата на методически семинар за докторанти в областта на икономическите науки и управлението.

5.      Съдейства за творческата интеграция на учените от научните организации, университети и висши училища в София и в страната. За целта информира клоновете на СУБ за своите дейности.

6.      Организационно укрепване на секцията чрез привличане на нови членове, възстановяване на връзки с други НПО в страната и чужбина.

7.      Организира съвместно с други секции обсъждане на актуални въпроси на развитието на науката и научната политика, както и образованието.

8.      Информира членовете си по проблемите на защитата на интелектуалната собственост.

9.      Обсъжда състоянието на стопанската дейност на СУБ и предоставя консултации на ръководството на СУБ.

10.  Съдейства на съюзните членове за застраховане, почивка и други социални проблеми, за организиране на семинари, конгресен туризъм и  др.

11.  Използва медиите за популяризиране на своята дейност.

12.  Осъществява дейност за набиране на средства за осъществяване на своите планове.  

 

Контакти: – председател на секцията: ст.н.с. Росица Добрева Чобанова (Ковачева) email: rossich@infotel.bg  тел. 76 12 27, 0887 784 733

 

 

 

 
Геолого-географски науки ] [ Икономически науки ] Лесотехнически науки ] Математика ] Правни науки ] Статистика ] ТЕ Биология ] Технически науки ] Физиология ]    
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster