П Р А В И Л Н И К

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ
НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 

 

1.   Този Правилник урежда основни въпроси по дейността на Общото събрание на пълномощниците, Управителния съвет, Контролния съвет, Комисията по етика, общосъюзните съвети и комисии, произтичащи от Устава на СУБ, приет от Осмия конгрес на Съюза.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ

2.   Общото събрание на пълномощниците (ОСП) е върховен орган на Съюза на учените в България.

3.1. ОСП се състои от пълномощниците, избрани съгласно чл. 38 от Устава и регистрирани в Централното управление на СУБ (ЦУ на СУБ).

3.2. Избраните пълномощници не могат да преупълномощават други лица да ги представляват в ОСП, съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

4.1. Пълномощниците, избрани първоначално съгласно чл. 38 от Устава, имат мандат от четири години, считано от датата на избирането им.

4.2. Пълномощник, който е отпаднал или изключен от СУБ, автоматично губи правото да представлява съответните съюзни членове.

4.3. Общото (делегатското) събрание на съюзното звено може да прекрати мандата на пълномощник, когато последният:

      а) не е редовен съюзен член в съответствие с чл. 15 от Устава на СУБ и/или не е взел участие в две заседания на ОСП и не информира съюзното звено за работата и решенията на ОСП;

      б) не може да изпълнява своите функции поради тежко заболяванеили пребиваване в чужбина за една и повече години;

      в) изявява собствено мотивирано желание, направено писмено пред органа, който го е избрал.

4.4. Предложение пред съответното съюзно звено за прекратяване на мандата на негов пълномощник могат да направят Управителният съвет, Контролният съвет или Комисията по етика за допуснати груби нарушения на Устава и уронващи престижа на Съюза.

5.1. Точният брой на пълномощниците се уточнява ежегодно в началото на календарната година на основата на отчетите за редовните съюзни членове към 31 декември на предходната година.

5.2. Когато членският състав на звеното е нарастнал и покрива норматив за още един пълномощник, то Общото (делегатското) събрание го избира и се изпраща в ЦУ на СУБ необходимите документи - протокол от събранието и пълномощно. Правомощията на пълномощника са до края на мандатния период.

5.3. При рязко намаляване на редовния членски състав (с равно или повече от норматива за един пълномощник) ръководството на съюзното звено информира УС за причините за този спад и съобщава името на пълномощника, когото отзовават от ОСП. В случай, че през следващата календарна година членският състав бъде възстановен, отзованият пълномощник може да продължи участието си в ОСП.

5.4. При намаляване на членския състав, което води до нарушаване на норматива, ръководството на съюзното звено информира УС и посочва мерките, които взема за увеличаване броя на редовните съюзни членове. ОСП може да даде съгласие съответният пълномощник да продължи участието си в неговата работа. Ако през новата календарна година не се достигне необходимият норматив, съответният пълномощник не може да участва в работата на ОСП.

5.5. Съюзни звена, които имат членски състав под норматива за един пълномощник, но не по-малко от 30 редовни членове, ежегодно информират УС за мерките, които приемат за увеличаване на броя на членовете. В случаите, когато има потенциални възможности за нарастване на членския състав в съответните територии или отрасли ОСП може да постави срокове на съюзни звена за увеличаване на членския състав и в случай на недостигане на норматива за един пълномощник да приеме решение за трансформиране на звеното като структурна единица на друго, близко по характер или по територия звено.

5.6. На съюзните звена, които имат членски състав под изискванията за формиране на секция или клон, ОСП определя срок за тяхното достигане. Ако изискванията не бъдат изпълнени, ОСП може да трансформира звената като структурна единица на други звена. До тогава тези звена могат да се обединяват помежду си или с други звена за избиране на общ пълномощник.

6.1. Всеки член на ОСП има право на един глас.

6.2. Член на ОСП няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

      а) него, негов съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения;

      б) юридически лица, в които той е управител (ръководител) или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

7. В заседания на ОСП могат да участват с право на съвещателен глас председателят на Контролния съвет или негов представител, председателят на Комисията по етика на СУБ или негов представител и главният редактор на сп. “Наука”, както и поканени председатели или секретари на комисии и съвети, председатели на кюридическите лица-членове на СУБ, управители на търговски дружества и звена и др.

8. Заседанията на ОСП са законни, ако присъстват повече от половината негови членове. ОСП взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако не е предвиден друг ред в Устава на СУБ или ОСП реши вземането на решение да се осъществи по друг начин.

9.1. Въпроси за обсъждане се внасят в ОСП от председателя на СУБ, от Управителния съвет, от Контролния съвет и Комисията по етика; от общосъюзните съвети и комисии, от  зам.-председателите на СУБ; от членове на ОСП, от ръководства на секции и клонове, от управители на търговски дружества и стопански звена, както и от отделни съюзни членове, след предварително разглеждане в УС и негово становище.

 9.2. На всяко заседание ОСП изслушва информация за решенията, становищата, предложенията, договорите и споразуменията, приети от УС, както и за изпълнението на собствените му решения. ОСП може да отменя незаконосъобразни и противоуставни реения и заповеди на УС, председателя и заместник-председателите на СУБ.

9.3. Материалите за разглеждане в ОСП се предоставят на неговите членове най-малко 10 дни преди провеждането на заседанието .

9.4. ОСП може да възложи на УС на СУБ или на председателя на СУБ да взема окончателни решения по въпроси и проблеми, когато по тях има прието негово принципно становище и по които Уставът на СУБ му дава право да делегира пълномощия.

10. 1. Общото събрание на пълномощниците изпълнява функциите, посочени в чл. 39, ал. 1 от Устава на СУБ. Освен това, то:

-     избира двама заместник-председатели на СУБ и 12 членове на Управителния съвет;

-     определя размера на встъпителния и на редовния членски внос в процент към минималната работна заплата, действаща вначалото на календарната година;

-     приема годишния доклад за дейността на СУБ като организация за обществено-полезна дейност, който се представя в Централния регистър към Министерството на правосъдието.

10.2. Продължителността на мандата на членовете на Управителния съвет е четири години.

10.3. ОСП може да прекрати мандата на член на УС, когато последният:

      а) не е редовен съюзен член ;

      б) не може да изпълнява своите функции поради тежко заболяване или дългосрочно пребиваване в чужбина;

      в) по предложение на УС, Контролния съвет, Комисията по етика или заместник председателите на СУБ, ръководствата на съюзни звена или на юридическите лица - членове на СУБ;

      г) по собствено мотивирано желание.

10.4. Новоизбран член на Управителния съвет има правомощия до края на мандата на УС.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

11. Управителният съвет ръководи оперативната и практическата дейност на СУБ в съответствие с действащото законодателство в страната, с Устава на СУБ и решенията на Общото събрание на пълномощниците на СУБ.

12.1. УС се свиква на заседание най-малко един път на два месеца от председателя на СУБ. Председателят е длъжен да свика УС и при писмено искане на една трета от членовете му, както и на Контролния съвет. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то УС може да бъде свикан от всеки един от заинтересованите.

12.2. Дневният ред на заседанията се предлага от председателя и зам.-председателите на СУБ. В него се включват и писмени предложения на другите негови членове, на председатели или секретари на съвети и комисии, секциии клонове, ръководители на търговски дружества и други звена на СУБ.

12.3. По поръчение или със съгласието на председателя на СУБ или на неговите заместници материали в УС могат да внасят и други съюзни дейци, както и ръководители на държавни, обществени и частни организации и дружества.

13.1. Заседанията на УС са законни, ако присъстват повече от половината от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна, електронна или друга връзка, гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение.

13.2. Решенията си УС взема с явно гласуване и с мнозинство от присъстващите, с изключение на случаите, посочени в чл. 46, ал. 5 от Устава на СУБ.

13.3. Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове.

14. На заседанията на УС се води протокол от длъжностно лице, определено от председателя на СУБ. Освен в протоколна книга се извършва и запис на електронен носител. Член на УС, който не е съгласен с някое от решенията, може да впише особеното си мнение в протоколната книга. Оформеният протокол се подписва от протоколчика и водещия заседанието и се предоставя на следващото заседание на УС. Протоколът се приема окончателно и записът на магнитната лента може да бъде унищожен.

15.1. Управителният съвет приема годишен план за своите заседания, който се съобщава на ръководстата на секциите, клоновете, съветите, комисиите и юридическите лица - членове на СУБ.

15.2. Всички материали по въпроси, включени в дневия ред на съответното заседание на УС, се предоставят писмено най-малко 7 дни преди насрочената дата. Вносителите на материали ги предоставят за размножаване и изпращане 14 дни преди заседанието. Материалите следва да бъдат кратки и ясни, да съдържат най-необходимите данни и точно формулирани предложения за решение. По време на заседанието вносителят може устно да даде допълнителни пояснения по разглеждания въпрос.

16. Членовете на Управителния съвет могат да участват в събранията и заседанията на ръководствата на секциите, клоновете и дружествата на СУБ.

17. Освен функциите, посочени в чл. 45, ал. 1 от Устава на СУБ, Управителният съвет:

-     утвърждава индивидуалния сметкоплан на Съюза;

-     утвърждава Комисия и определя редаа за извършване на инвентаризация в Съюза;

-     отговаря за съставянето на счетоводните отчети и на годишния финансов отчет;

-     подготвя годишния доклад за дейността на СУБ като организация с обществено-полезна дейност и го внася в ОСП;

-     избира лицензиран експерт-счетоводител за извършване на проверка или заверяване на годишния счетоводен отчет;

-     определя застрахователното дружество, с което да се сключи договор за застраховане на съюзните членове;

-     формира експертни съвети по различни научни направления или проблеми, определя техния състав и ред за работа;

-     извършва награждаване със съюзни награди;

-     определя реда и правилата за подбор на лицата и начина за тяхното подпомагане в зависимост от целта и финансовите възможности на Съюза;

-     свиква Общото събрание на пълномощниците и определя неговия дневен ред, час и място на провеждане;

-     дава разяснения по прилагането на Устава на СУБ и решенията на ОСП;

-     организира и провежда най-малко два пъти в годината съвещания с председателите на секции и с председателите на клонове за обмяна на опит и обсъждане на важни въпроси, свързани с дейността на СУБ.

18. Всеки член на Управителния съвет отговаря за определена съюзна дейност и при необходимост ръководи постоянни или временни съюзни съвети, комисии и групи. Със свое решение Управителният съвет определя персоналните ангажименти към съюзната дейност на всеки негов член. Разпределението на работата в УС се прави достояние на ръководствата на съюзните звена и членове.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУБ

19. Председателят на СУБ осъществява общото ръководство на Съюза по изпълнение на решенията на ОСП и на колективните ръководни органи на СУБ.

      а) представлява СУБ пред органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт, пред български и чуждестранни организации;

      б) свиква и ръководи заседанията на ОСП и УС на СУБ и координира тяхната работа;

      в) отговаря за финансово-стопанската дейност на СУБ, утвърждава формата на счетоводство и подписва годишния финансов отчет;

      г) поддържа директни връзки с Президентството, Министерския съвет, Министерство на образованието и науката, ВАК, Съвета на ректорите, председателя на БАН и посолствата;

      д) ръководи Комисията по наградите за високи научни постижения на СУБ;

      е) определя и изменя структурата и длъжностните характеристики на административния персонал от всички звена към централното ръководство на СУБ, сключва и прекратява трудовите договори, извършва съкращения, награждава и налага дисциплинарни наказания съобразно разпоредбите на Кодекса на труда и в рамките на утвърдения бюджет;

      ж) сключва договорите за управление с ръководители на едноличните търговски дружества и стопански звена на СУБ;

      з) определя техническите секретари на общосъюзните съвети, комисии и групи;

      и) командирова членовете на УС и общосъюзните органи, членовете на СУБ в страната и чужбина при определени условия, когато са за сметка на ЦР на СУБ;

      к) изпълнява и други функции, делегирани му от ОСП и УС.

20. Когато съюзен клон или секция обяви за излизането си от състава на СУБ, председателят на СУБ е длъжен:

-     да поиска замразяване на сметките на съответната секция или клон, да запечата материалната база, която се ползва, да назначи финансова ревизия и да извести Контролния съвет;

-     да анулира всички ангажименти на СУБ към секцията или клона;

-     да иска незабавно възстановяване на кредитни заеми, предоставени на секцията или клона и на техните членове;

-     да пристъпи незабавно към създаване на алтернативно звено, представляващо новия клон или секция на СУБ.

21.1. Заместник-председателят на СУБ замества председателя на СУБ при негово отсъствие и по негово поръчение. Освен това той:

      а) работи по проблемите на реформата в науката и висшето образование;

      б) осъществява законотворчески инициативи в областта на науката и висшето образование;

      в) представлява СУБ в Комисията по образование и наука към Народното събрание;

      г) координира международната дейност на СУБ;

      д) осществява взаимоотношения с Контролния съвет на СУБ;

      е) изпълнява и други функции, делегирани му от ОСП, УС и председателя на СУБ.

21.2. Заместник-председателят на СУБ замества председателя на СУБ по негово поръчение. Освен това той:

      а) координира регионалните инициативи на клоновете и развитието им като регионални научни центрове;

      б) координира дейността между секции и клонове по осъществяването на съвместни научни прояви и други дейности, на интердисциплинарни контакти;

      в) осъществява взаимодействието с Комисията по етика;

      г) изпълнява други функции, делегирани му от ОСП, УС и председателя на СУБ.

 

ОБЩОСЪЮЗНИ СЪВЕТИ, КОМИСИИ И ГРУПИ

23. ОСП и УС със свои решения могжат да създават постоянни или временни съвети, комисии и работни групи по изпълнението на определени функции и задачи. С решението за създаването им се определят:

-     цели и задачи на формированието;

-     състав и ръководство;

-     време и начини за изпълнение;

-     възможности за привличане на външни експерти и сътрудници;

-     административно и техническо обслужване на работата на формированието;

-     форма на отчет за извършената работа и начина на приемането й;

-     финансови средства, заседателни и възнаграждения.

24. В състава на общосъюзните помощни органи се включват членове на ОСП, членове на ръководствата на съюзни звена, които отговарят за тяхната дейност в направлението, по което е формиран общосъюзния помощен орган. Предложенията за включване в състава на общосъюзните помощни органи се правят от ръководствата на съюзните звена и на юридическите лица - членове на СУБ.

25. За да се облекчи работата на Контролния съвет и на Комисията по етика в състава им се избира по един представител на следните групи звена: секциите от столицата; клоновете Стара Загора, Бургас, Сливен и Ямбол; клоновете Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали; клоновете Варна, Добрич, Търговище, Разград и Шумен; клоновете Велико Търново, Свищов, Русе и Габрово; клоновете Плевен, Ловеч, Враца и Видин; клоновете Кюстендил, Благоевград и Софийски регионален клон.

26.1. В състава на съветите, комисиите и групите могат да се включват  съюзни членове, които не участват в ръководните органи на СУБ и съюзните звена, а така също и независими експерти.

26.2. Съвети, комисии и групи могат да бъдат изградени самостоятелно от СУБ или съвместно с други държавни и обществени организации и съюзи.

26.3. Проучвания и разработки по отделни въпроси, интересуващи СУБ, могат да бъдат възлагани на външни колективи, фирми и организации. Решения за извършване на проучвания и разработки се вземат от ОСП или УС на СУБ, а конкретните договори се подписват от председателя или неговите заместници.

26.4. В случай на необходимост от бързо реагиране на оперативно възникнал важен въпрос, свързан с учените, науката и висшето образование, Председателят на СУБ може да възложи на експерти или на работни групи изработването на становище или предложение на СУБ. Когато се налага заплащане на положения труд, предварително с експертите се сключва договор.

27.1. Заседанията на съветите и комисиите са законни, ако присъстват повече от половината техни членове. Те вземат решения с обикновено мнозинство от състава им. Когато се разпределят парични средства (субсидии) за цели, съответстващи на правата на съветите и комисиите, се изисква присъствието най-малко на две трети от техния състав.

27.2. Присъстващо е лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

27.3. Съветите, комисиите и групите могат да вземат решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки най-малко от две трети от членовете му.

28.1. Съветите и комисиите провеждат своите заседания най-малко два пъти в годината. Членове на съвети и комисии, които не присъстват на две последователни заседания или на три с прекъсване, се освобождават от техния състав и се заменят с други по решение на Управителния съвет.

28.2. В работата на съветите и комисиите могат да участват със съвещателен глас  членове на ръководствата на секции и клонове, отговарящи по въпросите, предмет на дейност на съветите и комисиите, както и да отстояват предложенията на своите звена, внесени за решаване.

28.3. Общосъюзните помощни органи водят протоколи от заседанията си. Протоколите се подписват от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола. Всеки член на органа може да впише или приложи към протокола свое становище, ако не е съгласен с взето решение.

29.1. Постоянните съвети и комисии могат да имат свои финансови сметки в бюджета на СУБ за приходите и разходите, които се утвърждават от ОСП за съответната година. По своя инициатива и за своите цели съветите и комисиите могат да набират средства от доброволни отчисления от приходи на секции, клонове и други съюзни звена, от собствена дейност, от спонсорство и т.н.

29.2. Разходите за участие в заседанията на съветите и комисиите (пътни, дневни, квартирни) са за сметка на секциите, клоновете и дружествата, чиито представители са те.

30. Възражения срещу решенията на общосъюзните съвети и комисии се внасят в УС на СУБ в триседмичен срок от научаването на решенията им.

31. Съветите и комисиите ежегодно писмено се отчитат за своята дейност пред органите, които са ги утвърдили.

32.1. Към Съюза на учените в България се формират следните постоянни съвети, комисии и групи:

-     Съвет на Творческия фонд - в състав от 7 лица;

-     Съвет по проблеми на науката и висшето образование - в състав от 11 лица;

-     Съвет по издателска дейност - в състав от 11 лица;

-     Комисия по социално-защитна дейност - в състав от 7 лица;

-     Комисия по научни прояви и международна дейност - в състав от 9 лица;

-     Комисия по информация и участие в наши и чуждестранни програми - в състав от 7 лица;

-     Комисия по наградите  за високи научни постижения - в състав от 11 лица;

-     Редакционен съвет на сп. “Наука” с представители от всички желаещи секции и клонове;

-     Редакционна колегия на сп. “Наука”  - в състав от 9 лица;

-     Група по правни въпроси - в състав от 5 лица;

-     Група по икономически въпроси - в състав от 5 лица.

32.2. В съответствие с чл. 45, ал. 1, т.10 от Устава, Управителният съвет формира органите по предходната точка, определя председател, зам.-председател и секретар, както и реда за тяхната дейност на основата на предложения на ръководстата на съюзните звена и юридическите лица - членове на СУБ.

32.3. Съветите и комисиите на СУБ разпределят работата си между своите членове, определят реда за свикване на заседанията и за изпълнението на задачите, както са им възложени.

34.1. Въвежда се общ регистър и деловодство на кореспонденцията (входяща и изходяща) за всички звена, съвети и комисии към Централното управление на СУБ.

34.2. Изходящата кореспонденция на общосъюзните съвети, комисии и групи се подписва от председателя на СУБ или упълномощени от него лица и от ръководителя или негов заместник на съответния съвет,  комисия или група.

34.3. Архивът на съветите, комисиите и групите се съхранява при съответните технически отговорници за тяхната работа.

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

35.1. Информационният бюлетин излиза 4 пъти в годината - в края на всяко тримесечие. В него се поместват:

-     решения на Общото събрание на пълномощниците и на Управителния съвет;

-     вътрешносъюзни нормативни документи;

-     условия за конкурси (съюзни и извънсъюзни), в които могат да участват съюзните членове;

-     образци на заявления, декларации, регистрационни карти и др., свързани с цялостната съюзна дейност, в т.ч. и с неговата стопанска дейност;

-     информация за научните прояви, провеждани от съюзните звена;

-     информации и решения на постоянните съвети и комисии на СУБ;

-     договори за сътрудничество и взаимодействие с други организации и институции;

-     извадки от нормативни и поднормативни актове на държавни органи по въпросите на науката и висшето образование и разяснения по тях;

-     информация за дейността и опита на съюзни звена;

-     условията, при които се застраховат съюзните членове и разяснения по тях;

-     отговори на въпроси, поставени от съюзни членове и звена;

-     имената на съюзни членове, които са наградени със съюзни награди или са получили социални помощи;

-     данни за дейността на Съюза и неговите звена, за науката и висшето образование;

-     друга полезна информация за съюзните членове и звена.

35.2. Информационният бюлетин се предоставя (по един брой) безплатно на: членовете на Общото събрание на пълномощниците; членовете на Контролния съвет и Комисията по етика; председатели на секции и клонове, които не са членове на ОСП; ръководителите на търговските дружества и стопански звена на СУБ; ръководителите на постоянните съвети и комисии, които не попадат в изброените по-горе и за оперативна работа в секциите и клоновете. Звената на СУБ (секции, клонове и др.), както и отделни съюзни членове,  могат да получават допълнително Информационния бюлетин срещу заплащане.

36. Издаването на Информационния бюлетин се извършва от екипа на сп. “Наука”.