Last updated: 21.09.2007.


 

 

П Р А В И Л Н И К

за отпускане на материална помощ
от Комисията по научните прояви и международната дейност

при СУБ

I. Общи положения

 • Комисията по научните прояви и международната дейност (КНПМД) е общосъюзен орган на ОСП и УС на СУБ. Тя се изгражда и функционира в съответствие с чл. 50 от Устава на СУБ и чл.чл. 23-33 от Правилника за работата на органите на СУБ, приет от ОСП.
 • Комисията се състои от 9 члена и се избира от УС на СУБ по предложение на секциите и клоновете.
 • В рамките на определените в бюджета на СУБ средства Комисията отпуска финансова помощ на секциите и клоновете на СУБ за организиране и провеждане на научни прояви и за колективен членски внос в международни организации.
 • Основни задачи на Комисията по научните прояви и международната дейност са да:
 • Подпомага усилията на съюзните звена за организиране и провеждане на научни прояви в България, като разглежда постъпилите заявки и взема решения за финансова помощ от бюджета на СУБ, определен за тази цел;
 • Осъществява взаимоотношения с чуждестранни и международни организации, свързани с науката и висшето образование като разглежда и взема решения за подпомагане ( чрез финансовата помощ от бюджета на СУБ) плащането на колективния членски внос на секциите и клоновете на СУБ в международните организации;
 • Прави предложения за участие на СУБ в сродни международни организации и за провеждане на изяви на международни организации в България.
 • Разработва Правилник за своята дейност, в който включва критериите и реда за предоставяне на финансова помощ за провеждане на научни изяви и членски внос в международни организации. Предоставя необходимата информация на звената на СУБ за документите, сроковете и решенията си в писмен вид и чрез интернет страницата на СУБ.
 • Комисията събира и поддържа база от данни и информация за чуждестранни национални и международни организации, за чуждестранните членове на СУБ и за изтъкнати български учени, работещи в чужбина, свързани с науката и висшето образование и я предоставя за включване в интернет страницата на СУБ.
 • Комисията разглежда постъпилите заявки на свои редовни заседания най-малко 2 пъти годишно. В началото на всяка година в сп. Наука, в Бюлетина на СУБ и в интернет страницата на СУБ се обявяват месеците, в които ще се разглеждат постъпилите искания.
 • З аявки за на­у­ч­н и про­я­в и / колективен членски внос в международни организации се по­да­ват в срок до 3 месеца пре­ди на­ча­ло­то на проявата/плащането на членския внос до Комисията по научните прояви и международната дейност при СУБ.
 • Комисията разглежда заявки за бъдеши прояви /бъдещи членски вноски . Молби за минали форуми се разглеждат само ако събитието е между две заседания на комисията и заявката е постъпила преди провеждането му .
 • Ежегодно Комисита се отчита пред УС на СУБ.
 • Заседанията на КНПМД се ръководят от Председателя на комисията, а в негово отсъствие от Зам.председателя на комисията, и са законни, ако присъстват повече от половината нейни членове. Те вземат решения с обикновено мнозинство от присъстващите.
 • Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение. В протокола на заседанието се отбелязва този факт.
 • Комисията може да взема решения и без да се провежда заседание, ако документът с решението бъде подписан без забележки, най-малко от две трети от списъчния й състав.

II. Научни прояви в България

 • Условията за финансиране на научни прояви са:
 • СУБ или негова структура да е организатор или съорганизатор;
 • Утвърдили се традиционни научни форуми през последното десетилетие;
 • Прояви свързани с решаването на национални и обществени проблеми със съдействието на СУБ;
 • Прояви ползващи материалната база и услугите на стопанската дейност на СУБ (МДУ, Наука инвест, Печатна база на СУБ);
 • Необходимите документи за кандидатстване за финансиране на научна проява са:
 • Формуляр “Заявка за финансова помощ”
 • Приложения: научна програма, съобщения до участниците, план-сметка.
 • Комисията разглежда заявките само при наличие на всички необходими документи.
 • В десет-дневен срок след провеждане на заседанието на Комисията, съответния клон/секция получава в писмен вид решението й по неговата заявка.
 • Одобрените средства се изплащат въз основа на Протокол на Комисията и с нареждане на Председателя на СУБ.
 • До един месец с лед приключване на форума , ръководството на секцията/клона пред о ст а вя на Комисията по научни прояви и международна дейност отчет, включващ подр о бно научните и финансови резултати. В противен случай, секцията/клона губи право то з а бъдещо финансиране.

III. Международна дейност

 • Комисията разглежда заявки от съюзните структури за изплащане на колективен членски внос в международни научни организации. Заявките се правят в свободен текст, като се прилагат документите за плащане от съответната международна организация и документ за членството.
 • Предимство имат предложения от утвърдили се звена на Съюза, които поддържат ежегодното си членство в международна организация.
 • В края на годината , ръководството на секцията/клона представя на Комисията по научни прояви и международна дейност отчет, включващ резултатите от колективното членство. В противен случай, секцията/клона губи право то з а бъдещо финансиране.
 • Комисията според възможностите си, създава предпоставки за разширяване на международното и многостранно сътрудничество на СУБ и неговите звена с международни и сродни чуждестранни научни организации и съюзи в различните научни области. Тя прави предложения за участие на СУБ в сродни международни организации и за провеждане на прояви на международни организации в България.

 

Настоящият правилник е утвърден от Управителния съвет на СУБ в заседанието му от 16 май 2002 г.

Приложение: Формуляр “Заявка за финансова помощ за провеждане на научна проява”

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster