Цитати от поздравления по повод 65-годишнината на Съюза

 

“…Имам удоволствието да ви поздравя най-сърдечно по повод шестдесет и пет годишния юбилей на Съюза на учените в България.
Моля, приемете искрените ми пожелания за здраве, късмет и професионални успехи в благородната ви дейност.
Ние високо оценяваме вашата изключителна роля за развитието на успешното сътрудничество между нашите институции.
Нека заедно да превърнем образованието и науката в новия национален приоритет на България!
Огнян Стоичков, председател
Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към НС

 

“Бих искала от името на Министерството на образованието, младежта и науката и лично от мое име да ви поздравя най-сърдечно по повод 65-годишния юбилей на Съюза на учените в България.
С удоволствие мога да отбележа, че Съюзът на учените в България е доказала се с времето авторитетна научна организация, която обединява учените от страната. През целия 65-годишен период на своето съществуване Съюзът на учените е работил и продължава активно да работи за създаването, съхранението, разпространението и приложението на научните знания.
Не малка е ролята на Съюза на учените и за подпомагане взаимодействието на българските учени в активните им контакти с международната научна общност, така че българската наука да намери своето достойно място в европейското и глобалното изследователско пространство.
С повече от половинвековната си дейност Съюза на учените в България заема достойно място в българското общество. Той посреща предизвикателствата на новото време, запазвайки автентичната идентичност на българската наука, извеждайки я като национален приоритет в епохата на глобализация.
На всички присъстващи и на всички членове на Съюза желая здраве и много творчески успехи.

На добър час!“

Йорданка Фандъкова
Министър на образованието, младежта и науката

 

” ... В този тържествен момент искам да изкажа своето уважение към всички вас, за неоценимия ви принос за развитието на научното познание в страната, за отстояване на достойното място на България в европейското и в глобалното изследователско пространство. Уверен съм, че и в бъдеще вие ще продължите да поддържате високото научно равнище, високото национално самочувствие и изградения авторитет на българските учени и българската наука....”

Д-р Божидар Нанев
Министър на здравеопазването

 

“…Последното десетилетие бе десетилетие на интензивни реформи за структуриране и хармонизиране на европейското пространство на висшето образование. С организираните форуми и широки обсъждания по проблемите на българската наука и висше образование, Съюзът защити успешно идеята за синергизма между преподаването и научното изследване като основен фактор за качествено образование в България и анализира вярно предизвикателствата пред него…“
проф. Дхн Иван Панайотов, председател
Национална агенция за оценяване и акредитация

 

”... През изминалите десетилетия, поколения учени от различни области на науката, обединени в Съюз на учените, отстояваха неговата роля за развитието на България, проявяваха висока гражданска отговорност по отношение на провежданите политики, подходи и управленски решения, за да се постигне в по-големи мащаби и за по-малко време стопански и социален просперитет на страната ни.

Днешната среща е повод да споделим и оценим по достойнство грижите, които полага Съюза на учените в България, за стимулиране на изследователската дейност на своите членове в конкурентна среда. Организираните ежегодни конкурси за високи научни постижения повишават привлекателността на Съюза и самочувствието на неговите членове, а конкурсът за младите учени допълнително стимулира тяхната научна кариера.

В своята история Съюзът на учените в България е имал и тежки периоди, но той ги е преодолявал благодарение на поддръжката на своите членове и доброто и далновидно ръководство. В резултат на това е запазено доброто име на Съюза, съхранена е материалната му база и е създадена нова, непрекъснато се разширява издателската работа и се развива социалната политика към всички негови членове.

Българската академия на науките е дългогодишен партньор на Съюза на учените в България, изразено в съвместно провеждани инициативи и реализирането на изследователски проекти. Убедени сме, че в бъдеще това партньорство ще продължи и резултатите от него ще бъдат още по-значими, в национален и европейски мащаб.

Акад. Никола Съботинов, председател

Българска академия на науките

 

”... През всички времена знанието е давало духовен тласък, светело е с духовна светлина, дарявало духовни ценности. Затова то има огромно значение за всяка нация, език и култура.

На 30 октомври се навършиха 65 години от създаването на Съюза на учените в България.
Това е повод да изразя възхищението си от талантите на неговите членове.Всички изследвания и открития изискват съсредоточеност, търпение и себеотдайност, а научното поле постоянно се разширява, и затова са нужни много квалифицирани специалисти.
В историята няма епоха, в която човечеството да не е изпитвало нуждата от знание.
Тази годишнина е добър повод всичко това да бъде припомнено на нашето общество, защото благодарение на усилията българските учени беше издигнато нивото на българската наука, и тя стана конкурентноспособна част от европейското изследователско и икономическо пространство.
С цялото си дълбоко уважение към миналото и настоящето на Съюза на учените в България, искам да поздравя Вас и Вашите колеги с бележитата годишнина, да Ви пожелая много успехи за славата на страната ни, защото знаем: човешкото знание притежава голяма притегателна сила.
Човешкото знание обогатява, затова е ценно, а  народността не чезне там,” дето знанието живей ”!
Вашето тържествено събрание, по повод на тази дата е възможност да приветствам организацията Ви и от името на цялата шуменска общественост!
Честит празник!

Красимир Костов, кмет
Община Шумен

 

“… Съюзът на учените неотклонно отстоява позициите си на независима, неправителствена, нестопанска, неполитическа, професионално-творческа организация на учените в страната. Тя осъществи, и в това няма никакво съмнение, основната си цел - да съдейства за развитието на науката и висшето образование в страната, да издига престижа на учените и приноса им за просперитета на Република България.
Съюзът е стожер в защита правата и интересите на своите членове, подпомага тяхната творческа и професионална дейност. Аз съм убеден, че не е далеч времето, когато страната ни ще има повече възможности в подкрепа на научните идеи и постижения, ползата от които за държавата никой не отрича….”
Николай Нанков,
Областен управител на Ловеч

 

“…Съюзът на учените в България като неправитлествена и гражданска организация се е доказал през годините, не само заради съпричастието си в развойните процеси, но и заради това, че се явява обединител на живото богатство на нацията, духовният елит, интелектуалната еманация на поколенията – световно признати светила и учени, млади научни сътрудници, мислители и изобретатели, носители на традиционните добродетели и характеристиките на националния ни дух и на най-смелите идеи. Хора, които са признати за витални репери, определили парадигмите и насоките за развитието ни, тези за които науката освен призвание и съдба, е смисъл на живот и начин за участие в обществените процеси.
Отговорността, с която Съюзът на учените в България поднася на общественото внимание дискусионни въпроси, свързани със състоянието и бъдещето на науката и оформянето им в меморандуми, е най-подходящият начин проблемите да се изяснят и осъзнаят от хората, които имат отношение към тяхното решаване. Каквото и да се каже днес за Съюза на учените в България все ще е недостатъчно, за да се даде оценка за дейността на тази организация....
ст.н.с.
I ст. д-р Светла Бъчварова, дхк, председател
Селскостопанска академия

 

“...През годините Съюзът на учените успя да отстои своите позиции на независима професионално-творческа организация, като осъществи основната си цел – да съдейства за развитието на науката и висшето образование. Убедени сме, че не е далеч времето, когато страната ни ще има повече възможности в подкрепа на научните идеи и постижения, ползата от които  никой не отрича.
Вярваме, че възходът на СУБ ще продължи, че неговият авторитет сред висшите училища ще расте и не остава нищо друго освен да му пожелаем по-нататъшен  възход, смело да посреща новите предизвикателства и убедени сме – успешно ще преодолява.
Доц. д-р Василка Йончева, ректор

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

 

 « ...Отдавайки дължимата почит и признание към онези достолепни и далновидни люде, поставили темелите на Съюза на учените, поздравяваме всички техни следовници във ваше лице, които професионално и отговорно продължават да отстояват постигнатото, да го доразвиват и обогатяват с новите предизвикателства на настоящия и утрешния ден.

Безспорни и категорични са постиженията на Съюза на учените през изминалите 65 години на себеутвърждаване, в неговите усилия за подобряване на държавната политика в областта на науката и висшето образование, да издига техния престиж и принос за просперитета на Република България. И в този смисъл, обединявайки общите ни усилия в тази посока, в обучението и реализацията на утрешния научен и интелектуален потенциал на страната, е отправната точка на надеждата ни за достойно място на България в европейското пространство, в общия ни европейски дом, който да се превърне в едно по-уютно място за бъдните поколения, чиито усилия, талант и мечти са устремени към все по-високи хоризонти....»
Доц. д-р Величко Адамов, ректор
Стопанска академия “Д. Ценов”

 

“…65 години от историята са само един кратък миг, но когато една организация има 65 годишна история това товори достатъчно за осъзнатия хуманен дълг и високата гражданска отговорност на нейните членове. През всичките тези години Съюзът на учените се утвърди като една от авторитетните структури на гражданското общество, която работи активно за развитието и популяризирането на постижгенията на науката и технологиите ии издигане ролята и авторитета на своите членове.
През дългите години на своето съществуване, членовете на Съюза успяха да се издигнат над политическите амбиции и страти и зда запазят във всички свои начинания академичние и професионален тон на общуване и авторитета на организация...“
акад. Васил Сгурев, председател
Федерация на научнотехническите съюзи

 

“…В основата на човешкия прогрес безспорно винаги е стояло знанието и затова винаги съм се отнасям с огромно уважение и дълбока признателност към хората, направили своя житейски избор в името на науката. Да се посветиш на нтауката, според мен, не означава да имаш професия или някакво занятие. Посвещаванвето на науката и преди всичко призвание, събрало в едно устрем, енергия и оптимизъм…“
доц. Д-р Желязко Христов, дм, президент
Конфедерация на независимите синдикати в България

 

“…От създаването си до днес, Съюзът на учените като неправителствена организация премина през много трудности, но нито за миг не изостави дълга и честта да бъде авторитетна институция, която дейно работи за подобряването на науката и висшето образование в България.
Уверени сме, че с вашия всеотдаен труд ще допринесете за по-доброто бъдеще на науката в България и за достойното ни присъствие в голямото европейско академично семейство...“
проф. дин Иван Илчев, ректор
Софийски университет “Св. Кл. Охридски“

 

“…Още по-ценно е това, че благодарение на широките си и продуктивни контакти с всички национални научни и образователни институции, както и с другите творческо-професонални съюзи, Съюзът на учените постепенно се превърна в легитимното лице на обединената българска наука. Така, чрез тази независима неправителствена и гражданска организация, в партньорство със Съвета на ректорите и БАН, българската научна общност придоби силата и авторитета да отстоява фундаменталната кауза на знанието в духовния ръст и образ на нацията ни...“
проф. дтн инж. Христо Белоев, ректор
Русенски университет

 

“…Това е знаменателен празник, не само за вас и вашите колеги, но и за цялото българско общество, защото всички знаем, че нашият народ обича науката, тачи и търси знанието и това ни дава упование и сила занапред....
Днес Съюзът на учените в България е утвърдена и достатъчно силна национална научна организация, която олицетворява труд, откриване, призвание и истина, организация, която е приела за своя цел “науката да стане мислене за обществото…“
проф. дпн Пламен Легкоступ, ректор
Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий“

 

“…Историята на тази авторитетна гражданска организация е съхранила в страниците си успехите и усилията на поколения учени, дали своя значителен принос за развитието на българската и световната наука и висше  образование.
Очакванията пред българската наука са вече на ново, европейско ниво и ние заедно ще откликнем, за да бъдем достойни и равноправни граждани и учени в обединена Европа... “
доц. д-р Димитър Греков, ректор
Аграрен университет – Пловдив

 

“…Светът на учените е особен свят на свобода – творческа, съзидателна и уважаваща човешката субективност. Съюзът на учените в България дава арена на различни идеи, но те винаги са дискутирани отговорно, за да се претворят във важни за обществото предложения за науката и висшето образование.
Казват, че идеите са онези лещи, през които човекът се опитва да гледа на света около него. Ученинят не само гледа – той изследва, открива, отрича, доказва и мечтае.
В този тържествен ден на равносметка и признание за отговорната мисия на Съюза на учените в България, бих искал да си пожелаем да бъдем винаги и малко мечтатели!“
доц.д-р Борис Стефанов, ректор
Химикотехнологичен и металургичен университет

 

“…Учеността  е единственото божествено и безсмъртно нещо у нас. Най-големите преимущества, с които е надарена човешката природа са разумът и речта“ е казал Плутарх.
Споделям радостта ви по повод празника и пожелавам ... дълги години благоденствие и непрекъснато усъвършенстване в областта на науката…“
Бригаден генерал Цветан Харизанов, началник
Национален военен университет “Васил Левски“ – Велико Търново

 

“...Юбилеите са част от културния процес, свързващо звено между историята и настоящето, затова и  днешният празник припомня ролята и отговорността на институцията, превърнала се във фактор за развитието на страната ни и за израстването на потенциала на нацията.
Бъдете и в бъдеще стожер в името на българската наука!
“На многая лета!”
Проф. дпн Маргарита Георгиева, Ректор
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

 

“ ... За периода на своето съществуване Съюзът на учените се утвърди като организация, успешно обединяваща научната общност у нас. Съществуващите 29 секции и многобройните клонове в страната демонстрират богатия живот на Съюза. Международният дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри" е не само място за отдих, но и научен център, в който се провеждат конференции и най-различни други научни събития. Свидетелство за богатата и разностранна дейност на СУБ са основаните Фондация “Наука”, дружество “Наука инвест” ЕООД, Националната борса за интелектуални продукти, както и издаваното списание “Наука”.

Всички тези факти показват мащаба на работата и авторитета на Съюза на учените в България. Достойнство на Съюза е, че по негова инициатива се провеждат множество дискусии, свързани с науката и образованието, като пример за това е организираният през настоящата година Национален форум за наука...”
Проф. дсн Нино Нинов
, Ректор
Лесотехнически университет

 

“ ...Приемете този поздрав като признание пред усилията на стотици дейци на българската наука, много от които правят чест не само на родната, но и на европейската и световната наука.
Нещо повече – именно Съюзът на учените в България бе оня стожер в съвременната ни духовност, който способства да се предава във времето всичко най-добро като национална традиция – в различните области на познанието, за да бъдем достойна част от европейското пространство на знанието.

Гордеем се с вас, уважаеми госпожи и господа, че в своята 65-годишна история вие успяхте да спомагате образът на България да се налага сред водещите общества на съвременната човешка цивилизация.”
Проф. д-р Иван Мирчев, Ректор
Югозападен университет “Неофит Рилски” Благоевград

 

“ ... Вярвам, че дейността на организацията допринася за развитието на науката и висшето образование в страната, като предоставя широк форум за дискутиране на проблемите и възможностите за сътрудничество. Двата национални форума и обсъждането на меморандумите, които бяха инициирани от Вашата организация, както и останалите инициативи на настоящото ръководство на Съюза са важна часта от стремежа към повишаване на качеството на образованието и науката...”
Проф. д-р Ан Ферен, първи зам.-ректор
Американски университет в България - Благоевград

 

“ ...  Днес не може да не признаем, че Съюзът на учените в България е традиция и академизъм, от които продължаваме да се учим. Съюзът събира цветът на реформаторската и прогресивна мисъл вече повече от половин век. Без Вас не може да бъде решен нито един от важните за нацията въпроси.
Елитът на поколения български учени във всички области на науката е изградил непреходността на жаждата за знание на българина. Заниманието с наука е преди всичко особено състояние на духа. То е и призвание. Благодарение на Съюза на учените все повече млади хора биват привличани и приобщавани да се отдадат на научна кариера. Защото ако искаме да изградим проспериращо общество, трябва да заложим на знанието, научната и иновативна мисъл.
Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, всички ние имаме една цел - да дадем най-доброто образование на нашите деца и студенти, длъжни сме да си помагаме в сферата на науката и образованието.
Светлина има за всички, които искат да виждат.
Доц. д-р Г. Паскалев, дм, ректор
Медицински университет - Пловдив

 

“…Колективът на Института  благодари на Съюза за неговата последователна дейност за обединяването на учените и преподавателите от всички научни направления в  Българи, за  неговите усилия за повишаване на  квалификацията и кариерно израстване на научния потенциал на страната и за защита на техните професионални права и интереси... 
Ст.н.с.І ст. дбн К. Гечев, директор
Институт по генетика „Акад. Дончо Костов
”, БАН

 

“...Тази респектираща годишнна, която Съюзът на учените в България празнува днес, измерва неговия завоюван авторитет и е знак за достойно извървян път, традиции и бъдеще.
През всичките тези години Вашата дейност служи на националната и световна научна общност, издигайки авторитета на българската наука и на българските учени.
Вашият глас звучи в общественото пространство, чрез активната Ви позиция при обсъждане на проблемите на науката и образованието и е най-добрия ни посланик  у нас и по света....”
Проф. Лозанка Попова, дбн, директор
Институт по физиология на растенията “Акад. М. Попов”, БАН

 

“…Със своята дейност, Съюзът на учените винаги е съдействал за оформяне облика на българските учени, за оценка на резултатите от работата им, за признание на научните им достижения както у нас, така и в чужбина....”
Ст.н.с. д-р С. Тодоров, председател
Научен съвет на Институт по невробиология, БАН

 

“ ... Съюзът, посредством своите секции и клонове в България, поддържа връзка с учените и университетите в страната, издава единственото общонаучно списание в България – сп. “Наука”. Чрез създадената фондация “Наука” той насърчава и подпомага изследоватеската дейност на научната общност в страната, подкрепя всички свои членове в тяхната творческа и професионална изява.
Със своята активна всестранна дейност СУБ съдейства за развитието на науката и висшето образование в страната, сочейки тяхната значимост за просперитета на Република България...”
Ст.н.с.
I ст. д-р П. Михайлова, дбн, и.д. директор
Институт по зоология, БАН

 

“...Ние ценим много високо ролята на Съюза на учените за неговата дейност като най-сигурния стожер за запазване и подобряване престижа на научния работник през трудните години на прехода.
Вие организирахте двете срещи на Втория национален форум за науката през изтеклата година, на който присъствах и бях впечатлен от многото сериозни дискусии.
Ние сме твърдо убедени, че нашия съюз ще продължи за в бъдеще успешно да конс
олидира научната общност в нашата страна в нейната борба за издигане на по-високо ниво статута и авторитета на българсия учен...”
ст.н.с. І ст. Ил. Банков, дбн, директор
Институт по експериментална патология и паразитология, БАН

 

”... Българските учени са достойни участници и партньори в международното научно сътрудничество. Не е необходимо да се изброяват всички техни успехи и постижения, защото те са много, и чрез тях Република България показва, както на страната, така и на света, своите научни и научно-приложни постижения.
От името на ръководството и колектива на Географския институт при БАН, честитя тази годишнина и пожелавам на ръководството на съюза и на всички колеги здраве, бъдещи успехи и много дръзновение за по-нататъшното, както досега, достойно развитие и представяне на нашата наука, за което благодарим на нашия съюз и изказвам своята увереност, че тази обществена организация и за напред ще отстоява правата и важното място на науката в цялостния обществен живот в нашата страна.

Ст.н.с.д-р Марияна Николова, директор
Географския институт, БАН