РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА
КОНКУРСА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СУБ ПРЕЗ 2011 Г.

радиционният конкурс за високи научни постижения, организиран от Съюза на учените в България, обхваща шест научни области – естествени науки (математически, физически, химически и науки за земята); инженерни науки; биологически и медицински науки; аграрни науки; хуманитарни науки и обществени науки, както и иноватиката като самостоятелно направление.
Конкурсът на СУБ за 2011 г. има три самостоятелни направления. Първото е за
Докторанти до 35 г.
В него участват млади хора (до 35 г.), успешно защитили своите дисертации за научно-образователната степен „доктор” през изминалата 2010 г. независимо от това дали са или не са членове на СУБ. Важното е дисертациите да имат научен принос, обоснован от рецензентите и подкрепен от научния съвет при защитата.
Желаещите да участват в конкурса изпращат в СУБ до 7септември 2011 г. молба, кратка автобиография и по 1 екземпляр от дисертацията, автореферата, ксероксно копие на рецензиите  и на авторски претенции за научен и научно-приложен принос. Дисертацията трябва да бъде на книжен носител.
В интерес на участващите в конкурса е представянето на публикации, свързани с темата на дисертацията, както. След приключване на конкурса дисертациите, рецензиите и допълнително приложените материали се получават от техните автори. Организаторите на конкурса поемат ангажимент за отговорно пазене на документите само до края на календарната година.
Победителите във всяка една от посочените по-горе шест научни области ще бъдат удостоени с грамота и парична награда.

Второто направление е за високи научни постижения на млади учени в областта на

Иноватиката

В този монотематичен конкурс, посветен на паметта на проф. Найден Мончев,  могат да участват млади учени (до 35 г.), независимо от това дали са или не са членове на СУБ. Трудовете им следва да са публикувани през последните три години (2008 – 2010 г.) и да третират въпроси, свръзани с иноватиката. Проф. Найден Мончев, на чието име са наградите в тази област, е един от основателите на иноватиката като нова научна дисциплина, изучаваща проблемите на теорията на иновациите и на различните видове нововъведения като сложни социо-технологични явления. В обсега на конкурса са проблеми на управлението на иновационните процеси и системи, иновационния потенциал, риска при нововъведенията, изобретенията в системата на нововъведенията, ефективност на нововъведенията и иновационните системи и т.н. Конкурсът в този раздел не се отнася до конкретни иновативни технически или друг вид решения. С тях е редно да се участва в третия раздел на конкурса.
Условията, изискванията и сроковете за участие в конкурса са същите, както при основния конкурс за високи научни постижения (посочени са по-нататък в настоящата информация), но без изискването да бъдат представени от съюзни звена. Първите двама победители в конкурса ще получат диплом и парична награда.

Третото, основно направление на конкурса е свързано с високи научни постижения на

Млади учени и учени над 35 г. – членове на СУБ

В конкурса могат да участват индивидуални и асоциирани членове на СУБ, от секциите и клоновете, включително и новоприети към последната дата за изпращане на предложенията. Участници в конкурса могат да бъдат и представители на юридическите лица – членове на СУБ (колективни членове).
В конкурса се участва с трудове, публикувани през 2008, 2009 и 2010 г. Не се вземат предвид трудове, които са дадени за печат, но не са отпечатани, както и такива, чиято публикация е от 2011 г. или преди 2008 г. Научен труд, с който неговият автор е участвал в досегашните конкурси, може да бъде допуснат до настоящия конкурс, само ако е второ, разширено и допълнено издание, има положителни цитирания и ясно са посочени новите приноси в сравнение с предишните издания. Това изискване се отнася и за трудове, които не са участвали досега в конкурсите, но са ново издание.
Критериите и показателите за оценка на трудовете в конкурса са добре известни. Въпреки това е необходимо да се обърне внимание на някои от основните въпроси, които трябва да намерят място в документите, подавани за конкурса:

 1. Актуални ли са проблемите, на които са посветени трудовете, както в теоретичен, така и в научно-приложен аспект, за страната и в международен план;
 2. Какви нови идеи и важни резултати са получени, които могат да бъдат определени като значителен научен принос за страната и в международен план;
 3. Трудовете известни ли са на научната общност и тя взела ли е отношение по тях? Това се доказва с цитирания (колко, какви, къде), с посочване на издания, където са реферирани, с отзиви, рецензии  и т.н.
 4. Какви резултати са постигнати или могат да бъдат постигнати от практическото приложение на разработките – защитени авторски права (панетни, сертификати и др.), разработени методики и проекти, произведени образци, продукти, нови материали и технологии и т.н.
 5. Самостоятелните публикации имат приоритет. Когато трудовете са написани в съавторство, задължително се представя разделителен протокол, подписан от съавторите. В него ясно е посочен относителният дял на приноса на участника в конкурса – както в проценти, така и с отбелязване на неговите идеи и приноси, използвани за написването на труда. Като допълнителен критерий в това отношение може да послужи и мястото,  на което е поставен участникът в конкурса в авторския колектив.

В практиката на Комисията за високи научни постижения има случаи на отклоняване от участие в крайния етап на конкурса на предложения, включващи само съавторски трудове, без разделителни протоколи. Отклоняват се и предложенията на учени-ръководители на висши училища и научни организации, на техни структурни звена, които участват само с колективни трудове, без нито една собствена разработка. Отклоняването на такива предложения от участие в крайната фаза на конкурса означава, че те не отговарят на условията на конкурса и на морала, без да се подценяват техните научни приноси.

 1. Допуска се участие в конкурса и с колективен труд, когато не може да се докаже индивидуалният принос на членовете му, но при условие, че повече от половината от тях са  членове на СУБ;
 2. Видът на публикацията е важен признак при оценяването на трудовете. Безспорно с най-голям относителен дял е монографията, особено издадена в чужбина. С високо реноме са научните публикации в специализирани списания и сборници – международни и български. Не се допуска участие в конкурса с доклади от научни прояви, когато последните не са международни или национални с международно участие, освен ако не са част от цялостен труд, с който се участва в конкурса.
 3. Престижността на издателя на научната публикация също говори за равнище на труда. Сериозната публикация трябва да отговаря на изискванията за издаване на научна литература. Предлаганите трудове трябва да са узаконени като печатни издания, т.е. трябва да имат ISSN (за списанията) и ISBN (за книгите и сборниците). Специализираните научни издателства дават гаранция, че това, което публикуват, е било обект на научна оценка с посочване имената на рецензентите на въпросния труд, приет за отпечатване. Наличието на рецензенти е необходимо и при трудове, издадени самостоятелно. Препоръки за издаване на труд могат да произтичат и от решение на институционални или обществени научни съвети.

Не може да се разчита един труд да бъде оценен и награден като „високо научно постижение”, ако той не е известен на научната общност, не е рефериран в никакво издание, няма цитирания, няма публикувани отзиви и мнения за него, липсват рецензии за издаването му и т.н. Ето защо не е целесъобразно да се участва в конкурса с трудове, излезли от печат в последния момент. Отклоняването на такива трудове от участие в крайната фаза на конкурса е от полза за авторите им, тъй като те няма да загубят правото да участват в конкурса през следващите години.

Предложения за участие в конкурса
се правят от научните секции в столицата и клоновете на СУБ в страната, както и от юридическите лица – членове на СУБ. В случай, че даден кандидат не е предложен от посочените по-горе звена, той може сам  да направи заявка за участие, ако предложението му е подкрепено със становище поне от двама хабилитирани учени – членове на СУБ. По този начин могат да постъпят и онези учени, които директно желаят да подадат заявката си за участие в конкурса. Необходимо е да се отбележи, че задачата на секциите и клоновете е не само да препратят постъпилите при тях заявки, но и да мотивират своето предложение. Тази обосновка изпълнява функциите на първа рецензия за конкурса. Ако съюзното звено предлага повече от една кандидатура в една и съща научна област, то е длъжно да ги степенува.
Предложенията за участие в конкурса трябва да съдържат
следните документи:
Заявление за участие в конкурса, адресирано до председателя на СУБ, със следните приложения към него:

 1. Кратка творческа биография (CV) със задължително посочване на домашен и служебен адрес (в т.ч. телефон, електронна поща) за връзка и кореспонденция;
 2. Списък на трудовете, с които се участва в конкурса;
 3. Авторските претенции за актуалност, научен и научно-приложен принос с посочване на цитирания, издания, където е рефериран трудът, патенти, лицензи, проекти и т.н..
 4. Трудовете в два екземпляра. Допуска се представяне в един екземпляр само на книги, издадени на чужд език в чужбина.
 5. Разделителен протокол, ако трудовете са написани в съавторство. Не е нужно представянето на такъв протокол, ако има самостоятелна публикация преди излизането на колективния труд, в който е намерила място разработката на автора.
 6. Протоколно решение на ръководството на съответното звено, което предлага учения за участие в конкурса, с посочване на неговия научен и научно-приложен принос, отразен в трудовете му. Кандидатите, които директно заявяват участието си в конкурса, прилагат становища на две хабилитирани лица – членове на СУБ.

По желание на кандидатите към горните документи могат да се прибавят и други, които ще спомогнат за по-добро изясняване на актуалността , научния и научно-приложния принос на трудовете им.
Един екземпляр от трудовете (без статиите), които са участвали в конкурса, остава в библиотеката на СУБ за ползване. Участниците в конкурса са длъжни сами да си получат останалата част от документите, с които са участвали в него. Онези от тях, които желаят, могат да предоставят трудовете си на разпореждане на СУБ. Има парктика вторите екземпляри на книгите, които са оставени в СУБ, да се предоставят на библиотеки. Трудове и документи, непотърсени в шестмечесен срок от обявяването на резултатите от конкурса, остават на разпореждане на СУБ и той може да постъпи с тях, както прецени за целесъобразно.

Крайният срок за представяне на предложенията за конкурса е 31 май 2011 г.


За изпратените предложения по пощата е валидна датата на пощенското клеймо.
Спазването на този срок е твърде важно – ако при прегледа на постъпилите документи се констатират пропуски, трябва да има достатъчно време за тяхното отстраняване. Ето защо е наложително да са посочени адресите за кореспонденция.
До три седмици след крайния срок за подаване на предложенията за участие в конкурса Комисията за оценка на трудовете провежда заседание. Членовете на комисията се запознават поотделно с всяко едно от предложенията и решават кои да бъдат допуснати до следващия етап на конкурса и трудовете им да бъдат дадени за оценка от експерти. Спират се от по-нататъшно участие в конкурса учени, чиито трудове не отговарят на изискванията за високи научни постижения, макар и да са полезни и необходими.
На експертите се предоставят около два месеца за изготвяне на техните оценки. Тези оценки се използват от комисията, но не се предоставят на участниците в конкурса. След получаването на всички рецензии комисята отново провежда заседания. В началото всеки труд се разглежда сам за себе си, а след това се прави съпоставка с тези, получили най-висока оценка, за да се определят победителите в конкурса в различните научни области.
Вторите екземпляри на трудовете, участващи в конкурса, са на разположение на всички желаещи съюзни членове да се запознаят с тях в офиса на СУБ и да изразят своето мнение за тях. След първото заседание на Комисията за високи научни постижения имената на участниците  и заглавията на трудовете се обявяват на сайта на СУБ и всеки може да вземе отношение чрез електронната поща или на книжен носител.
За всяка една от шестте научни области се присъжда диплом и парична награда както за млади учени, така и за учени над 35 години. На учените, чиито трудове са номинирани за крайния етап на конкурса, се връчват свидетелства.
По традиция резултатите от конкурса и връчването на отличията се извършва на Тържественото събрание в столицата, посветено на 1 ноември – Ден на народните будители и българските учени. Имената на наградените учени и наименованията на трудовете им се публикуват в Информационния бюлетин на СУБ и в списание “Наука”, като своевременно се предоставят и на медиите.

Допълнителни въпроси може да отправите на електронния адрес на СУБ  science@usb-bg.org. Отговорите на тези въпроси ще бъдат поместени в сайта на СУБ, ако касаят принципни въпроси, или изпратени лично на кандидат-участника в конкурса.

София, януари 2011 г.