Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

 

СЪДЪРЖАНИЕ на кн.  5/2002 г.

 

С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

Албена Вуцова – Втора регионална конференция на министрите, отговарящи за наука, от Югоизточна Европа

 

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

Румен Николов, Иван Иванов, Красен Стефанов - Професионално обучение с дистанционни и мултимедийни технологии в СУ “Св. Кл. Охридски” – опит с Академичната мрежова програма на Сиско Системс

Руси Маринов - Комуникациите във виртуално-дифузните общности

Ана Ангелова – Медиатеката – нов живот на съвременната библиотека

 

НАУЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Ани Пройкова, Йоао Омине – От Големия взрив до водната молекула

Румен Димитров – За българското участие в изследването на Антарктида

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Златинка И. Димитрова, Николай К. Витанов – Популационната динамика и неочакваните й приложения

Детелин Лучев – Аспекти на проблема за идентичността на българските католици

Дроздстой Стоянов-Писевски – Сравнителен анализ на направления в съвременната неврофилософия

Даниела Чулова – Изобразителна митология на периода 1960-1989 г. 

Ирина Радославова Конова - Философски основи на квантовата механика

 

СЪБИТИЯ

Нина Дюлгерова– 22 септември 1908 г. – “неизвестното” събитие в новата българска история

Александър Монов – Хуманистични аспекти на спасението на евреите в България

 

ЛИЧНОСТИ

Божидар Маврудчиев, Райо Димитров – 110 години от рождението на акад. проф.  Страшимир Димитров

Олга Дряновска – Aкадемик Н. П. Дубинин – учен, творец, майстор на художественото слово

Цветана Величкова – Нравствената и творческа личност на проф. Боян Пенев (1882-1927)

 

IN MEMORIAM

Ст.н.с. д-р Любен Благовестов Долапчиев

Академик Стефан Христов

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

НОВИ КНИГИ

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster