Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

Компютърно-опосредстваната комуникация и новите медии

Доц. д-р Грета Дерменджиева

Катедра “Печат и книгоиздаване”

Факултет по журналистика и масова комуникация

Софийски университет “Св. Кл. Охридски”

 

 

Резюме

В статията се дискутират и анализират компютърно-опосредстваната комуникация и новите медии, развили се в резултат от еволюцията на комуникационните култури. Принос към теорията на комуникацията и по-специално комуникацията в електронната ера е идеята за обръщането на посоката на предаване на знания, както и съпоставителната таблица на различните комуникационни ери в историята на човечеството.

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster