Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

СЪДЪРЖАНИЕ

на кн. 3`2003

 

ДИСКУСИОННИ ПРОБЛЕМИ В ЗАКОНА ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ

Обсъждане на проект на Закона за научните степени и научните звания

·        Дамян Дамянов – Становище на СУБ

·        Асен Дурмишев – Основни положения от новия Проектозакон за научните степени и научните звания

·        Изказвания на участниците в дискусията: проф. дфмн Димитър Пушкаров, проф. дсн Атанас Атанасов, чл.-кор. Атанас Механджиев,ст.н.с. І ст. дфн Найден Мончев,  проф. д-р Александър Монов, дмн, ст.н.с. І ст. дбн Нина Бакърджиева, проф. дин Пламен Цветков, проф. дмн Ангел Гълъбов, проф. дтн Иван Чорбаджийски, чл.-кор. дтн Ячко Иванов.

Борислав Тошев – Относно образователно-квалификационните степени и научните звания в България

Надежда  Ставрева – Размисли върху състоянието и проблемите на българската наука

Людмила Маринова – Лесно ли се гарантира демократична процедура?

 

НОВ ХУМАНИЗЪМ

Джон Брокмън – Третата култура

 

АКТУАЛНО

Иванка Янкова – Информационната компетентност – ключ към успеха

Нина Бакърджиева – Еволюционни закономерности и екологични концепции

Петър Димов – Към проблема за използването на Интернет в обучението

 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Иван Ганев – Рационалност, въображение, резоньорство

Детелин Дачев – Устойчиво развитие и научна етика

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Розалия Гигова – Сувенирите в социална перспектива

Милен Замфиров – Космически слънчеви енергостанции – реалност и проблеми

Иван Коцев – Българите като част от Обединена Европа

Николай Ценков – Науката – “добра” или “лоша”?

Именни стипендии на Фондация “Еврика”

 

ЛИЧНОСТИ

Елисавета Цветкова – Академик Асен Иванов Хаджиолов – 100 години от рождението му

Петър Попиванов – 90 години от рождението на акад. Любомир Илиев (1913-2000)

Пейо Пеев – 90 години жизнен път на проф. Христо Хаджиниколов

 

ГОДИШНИНИ

Стоянка Даскалова – Юбилейна научна сесия “Общество на знанието и образование за всички”

 

IN MEMORIAM

Вълко Гергелчев - Проф. дгмн Райо Димитров Стоянов (1919-2003)

 

БАН - СУБ. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СЪСТАВ НА ПРЕЗИДИУМА НА ВИСШАТА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Наско Атанасов – Научен семинар “Еволюция и екология”

 

НОВИ КНИГИ

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster