Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 15.09.2010

СЪДЪРЖАНИЕ

БР. 6`2010

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ
Херберт Шамбек – Нашата задача в Европа днес и утре

СВЕТОВНА НАУКА
Нобелови лауреати по икономика за 2010 г.

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ
Дамян Дамянов – За европейска политика към науката и образованието
Георги Първанов - Не може да има работеща стратегия за българската наука, ако няма ясна визия за развитието на българската икономика
Обръщение  до г-н Бойко Борисов - министър-председател на Република България
Отличени учени в конкурса на СУБ за високи научни постижения за 2010 г.
Съвместен конкурс на ВАК и СУБ  за научни постижения на докторанти  през 2010 г.

НАУЧНА ПОЛИТИКА
Албена Вуцова - Стратегията Европа 2020 и развитието на българската наука

ИСТОРИЯ НА НАУКАТА
Горан Попов – Древноегипетският музейон – първият научен институт в света
Наташа Иванова – Зодиак и астрономия

150 ГОДИНИ МЕТЕОРОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ
Георги Корчев - 150 години метеорологични измервания в България и 120 години Българска метеорологична служба
Веселин Александров - Климатът в миналото и настоящето

поглед към миналото
Анелия Божкова – Древният некропол на Несебър
Катя Меламед - Ямите в Седларе

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Елизавета Боева - Проблемът за времето според битническата философия и хипи културата (1947-1972)
Никола Каравасилев - Пореден златен медал от Международната олимпиада по астрономия

ЛИЧНОСТИ
Димо Платиканов – 90 години от рождението на академик  Алексей Шелудко
Крум Коленцов - Приносът на акад. Христо Я. Христов за физиката в България

ГОДИШНИНИ
Васил Сгурев - 125 години от създаването на Федерацията на научно-техническите съюзи  Лидия Недекова – Техническият университет - София на 65 години
Александър Монов - Две институционтални чествания на медицинската наука у нас
Боян Роснев, Георги Георгиев - Професор Пламен Мирчев на 60 години

СТАНОВИЩЕ
Николай Витанов - Към пропаст страшна ний вървим безумно

IN MEMORIAM
Проф. д-р Сава Василев Савов (1935 – 2010)

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
Борис Йовчев - Национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2010
Атанас Кирилов, Райна Гиндева - Съвместна проява на Плевенския клон на СУБ и местната власт

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster