Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 22.12.2008.

 

Съдържание бр. 6`2008

 

1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ

Ваня Добрева - Приветствено слово към българските учени

Съвместен конкурс на ВАК, СУБ и ФНТС за научни постижения на докторанти

Конкурс на СУБ за високи научни постижения – 2008 г.

 

СВЕТОВНА НАУКА

Елена Иванова, Миха и л Михайлов - Герхард Ертл – един очакван Нобелов лауреат

 

ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Георги Първанов - Висшето образование и университетската наука

Становище на Съюза на учените в България по проекта за Национална стратегия за развитие на научните изследвания (2008-2018)

Панайот Бончев, Венелин Живков, Ангел Попов - Тезиси за науката и висшето образование

Пенка Лазарова - Дискусионен форум за реформите в Българската академия на науките и резултатите от тях

 

ОСНОВОПОЛАГАЩА МИСИЯ

120 години Софийски университет - 120 години висше образование в България

Иван Илчев - Тържествено слово по случай 120-годишнината на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”

Софийският университет - минало, настояще и бъдеще

Анна Ангелова - 120 години Университетска библиотека „Св. Кл. Охридски”

Цвета Тодорова - Юбилеите на Алма матер

Награда за научна и изследователска дейност “Софийски университет “Св. Климент Охридски” за 2008 г.

 

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Цветан Дачев, Борислав Томов , Юрий Матвийчук , Пламен Димитров - Два нови български прибора полетяха в Космоса

 

НАУКА И ИКОНОМИКА

Георги Чобанов - Трудн о ли е да бъдеш икономист?

 

ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Тодор Галунов - Парламентарни избори и нарушения през 1923 г

 

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ

Димитър Пушкаров – Занауката и цветята

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Магда Божкова, Елисавета Пенева - Замръзвания по българската черноморска акватория през ХХ век

Невин Юсуфова - Биомаса – алтернативен източник на енергия

Стефка Китанова - Науката – начин на живот

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Бойко Рангелов - Земетресението от 15 ноември 2008 г.

 

ЛИЧНОСТИ

Георги Русев - Академик Румен Ц анев – ученият и човекът

Георги Данаилов - Акад. Румен Цанев - литературно творчество

 

ГОДИШНИНИ

Чавдар Лозанов - 110 години Физико-математическо дружество в България

Мария Горанова - 120 години от рождението на проф. д-р Стоян Брашованов

 

IN MEMORIAM

Проф. Николай Пашов (1929-2008)

Доц. д-р Любен Христов Жеглов (1937-2008)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Атанас Славчев - Десета Национална конференция по биомедицинска физика и инженерство

 

КНИГОПИС

СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. „НАУКА”, ХVІІІ ГОДИШНИНА, БР. 1-6, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster