Titul

 

 

 

 

 

 

Списание „Наука“
Съдържание на бр. 1, 2014

Дамян Дамянов: 2014 – юбилейна година за Съюза на учените в България

 

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

Анастас Герджиков: Общественият договор и правото на съпротива

 

НАУЧНА ПОЛИТИКА

Дамян Дамянов: Проблеми от приложението на Зрасрб – три години по-късно

 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Емилия Ченгелова: Толерантност и участие на населението в сиви икономически практики

 

150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ

Слово на вицепрезидента Маргарита Попова на Тържественото отбелязване на 150-годишнината от рождението на академик Любомир Милетич

Георги Марков: Академик Любомир Милетич като историк и общественик

Илия Тодев: Тракия във възрожденските търсения на модерна българска идентичност

 

ЛИЧНОСТИ

Богдана Зидарова: 100 години от рождението на световно известния учен акад. Иван Костов

Иван Костов: Полувековният ръст на естествените науки във Физико-математическия факултет (1891-1939)

 

70 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Николай Поппетров: Вера Златарева – амбициозен изследовател и активен общественик: бележки за нейната изява до основаването на СНРБ

 

ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ

Красимир Стоянов: Европейската идея и националният език

 

ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА

Борис Йовчев, Росица Младенова: Li -Fiнова технология за безпроводно високоскоростно предаване на данни посредством видимата светлина

 

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

Цвета Тодорова: Из изкуството на  Крит, Микена, Требенище и Мезек в контекста на диапозитивната колекция на проф. Богдан Филов

Петър Бънов: Съкровища от Плевенско

 

ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНА

Виктория Дойчева, Йорданка Митова-Минева,  Наталия Чумак-Цанева, Милена Вълчева: Исторически поглед върху борбата със заразните болести

 

ДОКУМЕНТИ

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева: Архивът на д-р Петър Дертлиев в НА на БАН

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Шабан Даракчи: Брак и сексуалност в българската социология

Анелия Дакова: Трета национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии

Кирил Сурчев: Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност

 

СТАНОВИЩЕ

Таня Желязкова – Тея: Информално образование или самостоятелно учене?

 

ГОДИШНИНИ

Красимира Петкова: Професор дтн Николай Йосифов на 80 години

Албена Георгиева: 110 години от рождението на Евгений К. Теодоров

Крум Коленцов: Роберт Попиц навърши 80 години

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Борис Йовчев: ТЕЛЕКОМ 2013 и развитието на ИКТ в България

 

КНИГОПИС

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster