TitulПолезна информацияОргани на управлениеПомощни органиСекции в СофияКлоновеСписание "Наука"
PublikaziiФондацияНаукаИнвестДом на ученитеБГ учени в чужбинаЗа насNewsArchiveEnglish

Last updated:
16.05.2017

Актуално от СУБ

__________

ОТЛИЧЕНИ УЧЕНИ
В КОНКУРСА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СУБ` 2018 

Направление: Научни постижения в защитени докторски дисертации от учени до 35-годишна възраст

__________

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ,
ПОСВЕТЕНО НА 1-ВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ

31 октомври 2018 г., сряда

Зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон на БАН)

__________

СЪОБЩЕНИЕ

На Общо събрание на пълномощниците на СУБ,
състояло се на 9 юли 2018 г.,
бяха избрани нови ръководни органи. За Председател на Съюза беше преизбрана
проф. Диана Петкова, д.б.н.

__________

Декларация от Хумболтовия съюз в България и Съюза на
учените в България по повод на приетия Правилник за прилагане на ЗРАСРБ

__________

Списание "Наука" вече има нов адрес.

__________

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2018

Съюзът на учените в България  в рамките на проекта K-TRIO 3 (Role of  Researchers in the Triangle of Knowledge), 
финансиран по програмата на  Европейската комисия за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“,  специфична програма „Мария Склодовска-Кюри“

обявява

КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ

__________

П О К А Н А

Управителният съвет на СУБ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 40 от Устава на СУБ

свиква

отчетно-изборно събрание на Общото събрание на пълномощниците на СУБ
на 09 юли 2018 г., понеделник, от 11:00 часа в Големия салон на БАН, София, ул. „15 ноември“ № 1,
при дневен ред

Решението за свикване на ОСП е взето от УС на СУБ на заседание, проведено на 28 май 2018 г.

30.05.2018 г.

__________

Разяснения по провеждането на 
Конкурса високи научни постижения на СУБ за 2018 г.

__________

П О К А Н А

Управителният съвет на СУБ  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ

свиква

заседание на Общото събрание на пълномощниците  на СУБ на 15 март 2018 ч., четвъртък, от 11:00 часа, в Големия салон на БАН, София, ул. „15 ноември“ № 1 при  дневен ред

Решението за свикване на ОСП е взето от УС на СУБ в заседанието му, проведено на 6 февруари 2018 г.

13.02.2018 г.

__________

МАНДАТНИ ПРОГРАМИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУБ:
Проф. Диана Христова Петкова, д.б.н.

__________

ОТЛИЧЕНИ УЧЕНИ В КОНКУРСА НА СУБ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 2017

__________

СЪБРАНИЕТО  НА  АКАДЕМИЦИТЕ  И  ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ  НА  БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ  НА  НАУКИТЕ
КОМИСИЯТА  ПО  ЕТИКА  КЪМ  СЪЮЗА  НА  УЧЕНИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ
С  ПОДКРЕПАТА  НА  БЪЛГАРСКАТА  АКАДЕМИЯ  НА  НАУКИТЕ

ПОКАНА

за
участие в научна конференция на тема
„НАУКА  И  ЛЪЖЕНАУКА  –  БОРБА  В  ИМЕТО  НА  ИСТИНАТА"

Конференцията ще се проведе на 23 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН – ул. „15 ноември" № 1 – до Народното събрание. Начало – 10 часа.

__________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

На Общо събрание на пълномощниците на СУБ,
състояло се на 14 декември 2016 г.,
за Председател на Съюза беше избрана
проф. Диана Петкова, д.б.н.


Кратка творческа биография на проф. Диана Петкова, д.б.н.
_______________________________________________

ЗА СУБ

Цели

     Основната цел на СУБ е да съдейства за развитието на науката и висшето образование в страната, да издига техния престиж и принос за просперитета на Република България. Съюзът участва като независим партньор и консултант на законодателната и изпълнителната власт във формирането и реализирането на националната политика за развитието на науката и висшето образование. СУБ изразява и защитава правата и интересите на своите членове и подпомага тяхната творческа и професионална дейност.

Устройство

     Съюзът на учените в България организира своята дейност чрез звена, изградени на научно-тематичен и/или териториален принцип:  

Секции   

Клонове 

Дружества, клубове, центрове

     Секциите са звена на СУБ в столицата. Всяка секция включва най-малко 25 съюзни членове от дадена научна област.       

     В момента към СУБ функционират следните 29 секции: агробиология, биология, биомедицинско инженерство, богословски науки, биохимия, биофизика и молекулярна биология, ветеринарна медицина и животновъдни науки, военни науки, генетика, геолого-географски науки, икономически науки, имунология, информатика, история, лесотехнически науки, математика, медицински науки, механика, микробиология, научни проблеми на физическата култура, педагогика и психология, правни науки, социологически науки, теоретична и еволюционна биология, технически науки, физика, физиология и биохимия на растенията, филологически науки, философски науки, химия и фармация.

     Повече за секциите, тяхното устройство, ръководства, дейности ще намерите ТУК.

     Клоновете са звена на СУБ извън столицата, учредени на териториален принцип, при наличието на не по-малко от 25 членове от една или повече различни научни области. Те могат да създават секции като свои структури.   

     Клонове на СУБ са изградени в градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свищов, Сливен, Смолян, Софийски регионален клон, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.      

     Повече за клоновете, тяхното устройство, ръководства, дейности ще намерите ТУК.         

     При най-малко 10 членове, могат да се изграждат научни дружества по местоживеене или по месторабота. Секциите и клоновете по своя инициатива могат да създават клубове, колективи, центрове и други организационни форми.

Управление

     Върховен орган на СУБ е Общото събрание на пълномощниците (ОСП). То се състои от представители на съюзните членове, избрани по определен норматив. В ОСП с равни права участват и пълномощници на юридически лица-членове на СУБ.      ОСП се свиква най-малко веднъж в годината. В неговите правомощия са изменението и допълнението на Устава на СУБ, избора на Управителен съвет, Контролен съвет, Комисия по етика, Председател и Зам.-председатели на Съюза. ОСП приема вътрешните нормативни актове, утвърждава програми за дейността на сдружението, приема бюджета, организационния и финансовия отчет и т.н. Управителният съвет ръководи дейността на Съюза между ОСП, осигурява изпълнението на взетите решения и координира работата на съюзните звена. Той се разпорежда с имуществото на сдружението, определя стратегията и осъществява контрол по дейността на звената със стопанска насоченост. Мандатът на УС е четиригодишен.
     Към ОСП и УС са формирани постоянни общосъюзни помощни органи: Комисия за високи научни постижения, Комисия по научните прояви и международната дейност, Комисия по социално-защитна дейност, Комисия за работа с младите учени, Редколегия на списание "Наука". Подобни помощни органи функционират и към някои клонове. Председателят на СУБ представлява Съюза и осъществява неговото ръководство по изпълнение решенията на ОСП и УС.     Конгресът на СУБ, който до 2001 г. беше върховен ръководен орган, остава като форум на СУБ, но с по-друго предназначение. На него се отчита работата на Съюза като организация с общественополезна дейност и се обсъждат въпросите по развитие на науката и висшето образование.

Повече за нас четете ТУК

Начало