fp6-home_01 

 

 

Институтът за философски изследвания на БАН стартира инициатива за създаване на електронна база-данни на жените-изследователи в БАН. Тази инициатива е част от проекта „Изграждане на европейска мрежа от академични програми за наставничество на млади жени учени” (Building a European Network of Mentoring Programmes for Women in Academia and Research - eument-net), който е финансиран от Шеста Рамкова програма за научни изследвания на Европейския съюз. Партньори в проекта са академични институции от Австрия, България, Германия и Швейцария. Повече информация за проекта може да намерите на сайта:  http://eument-net.gendercampus.ch.

Базата-данни е предназначена да подпомага кариерното развитие на българските жени-изследователи като:

·          Представи техния научен профил и експертиза в Европейското изследователско пространство.

·          Улесни създаването на контакти и сътрудничества с техни колеги от международната научна общност.

·          Предоставя на регистрираните в нея жени-изследователи (в бъдеще) специализирана информация от Европейската комисия по темата “Жените в науката”.

Регистрирането в базата-данни става on-line на адрес: web.bas.bg/form/ като всяко звено в БАН получава съответни user name и pass word за достъп до регистрационната форма.

 

            За повече информация:

            Ст.н.с. д-р Николина Сретенова,

            ИФИ – БАН,

            координатор на eument-net проекта в България,

            e-mail: sretenova@hotmail.com