Съдържание на сп. „Наука”, ХІІ годишнина, бр. 1-6, 2007 г.

 

 

 

Ангелов, Симеон, Якимов, Наум - За  научните знания, използването им в икономиката и новите инструменти в Европейското изследователско пространство   2/17

Ангелска, Славея - Възможности за възприемане на звуци от хора с увреден слух   5/40

Ангелска, Славея - Звук и психика            1/60

Антонова, Албена - Модели на системи за управление на знания в научна организация    3/48

Апостолова, Диана – Психологическо консултиране и социална интеграция на хората с увреждания      4/33

Арсенова, Искра - Акад. Иван Юхновски - живот, отдаден на науката           5/62

Арсенова, Искра - Съюзът на учените в България и формирането на академично гражданското общество            4/3

Бакърджиева, Нина, Чанкова, Стефка - Семинар „Еволюция и екология - 3”             3/79

Бакърджиева, Нина - Проф. Кирил Попов – виден български биолог и физиолог на растенията    6/60

Балабанов, Никола - Страх и знание, радиофобия и култура     3/65

Балджиев, Георги - Апомиксисът при растенията или как растенията избягват стерилността        3/41

Барозу, Жозе Мануел - Приветствие по случай приемането на България в Европейския съюз       1/3

Бозуков, Иван – Съзнание за инвалидност или „инвалидизирано съзнание” 4/28

Боянов, Борислав - Слово в подкрепа на образованието и науката     3/29

Вапцарова, Габриела, Илиева, Дарина - Войната за освобождението на България (1877-1878)  в документи            2/39

Василева, Елена - Тържествено честване на 110 години от рождението на акад. Дончо Костов    4/76

Виденов, Михаил - Европейският съюз и предизвикателствата пред българските езиковеди         2/3

Виденов, Михаил - За някои хитрини в обучението по български език          6/44

Вис, Корнелис-Марио - Европейският пазар на труда за учени           1/29

Витанов, Николай  - Ще оцелеем ли?       5/3

Витанов, Николай - Матрицата     1/34

Витанов, Николай, Димитрова, Златинка, Панчев, Стойчо - За българската научна система          6/64

Влахов, Никола - Безалкохолните напитки          4/54

Вълканова, Анна - Публична комуникация в полза на развитието       4/49

Вълчев, Боян - „Мечтател безумен, образ невъзможен...” (140 години от смъртта на Георги Раковски)            5/58

Вълчев, Боян - Училището, учебниците, езикът на учебниците, българският книжовен език         6/47

Ганчев, Иван -  Проф. Емануил Иванов - живот и дейност       4/65

Георгиев, Румен - Сигурност на организацията и ефективност на решенията           3/31

Гергова, Ани - “Неделникът” на Софроний Врачански  1/49

Гетова, Антоанета - Тенденции в обявите за работа      3/53

Гочева, Весела, Дачева, Илиана - Комуникация с обществеността за ефикасни екологични експертизи   4/44

Гурова, Елисавета, Антонова, Албена - Образът на учените в България – между ентусиазма и реалността            6/23

Гълъбова, Лидия - В търсене на решения на феномена „Изтичане на мозъци”          1/40

Гълъбова, Лидия, Славов, Ивайло -  Фестивал “ЧУДЕСА 2007”          5/11

Гълъбова, Лидия -  Състояние на науката в България – перспективи за развитие на младите български учени            6/11

Дамянов, Дамян - Европеизация и модернизация на организацията и управлението на науката и образованието в България   6/7

Димитров, Ивайло - Възгледите на един млад философ за феномена „Изтичане на мозъци”           1/37

Димитров, Любен - Слово за учителя проф. д-р Найден Чакъров        6/71

Дойнов, Петър - Чудесата на науката в село Байкал       5/13

Дуцов, Чавдар - Астероиди с български имена   2/57

Дюлгерова, Нина - Руско-турската война 1877-1878 г. – руски планове и проекти   2/36

Дюлгерова, Нина - Кавказ в контекста на черноморските приоритети на Европейския съюз и Русия       5/33           

Енчев, Венелин - Нобеловите награди по химия                        2/6

Жечева, Геновева - Европейското научноизследователско пространство: проблеми и перспективи         3/10

Загорчева, Марина - Астрономически основи на прабългарския календар     5/45

Иванов, Димитър - В памет на Карл Линей (1707-1778)                       5/59

Иванова, Клементина - В служение на словото (Сто години от рождението на акад. Д. С. Лихачов)       1/64

Иванова, Наташа - Имат думата средношколците           6/55

Илиева, Веселина, Коцева, Силвия - Влияние на промените в озоновия слой          4/39

Илиева, Веселина - За чист и правилен български език в природните науки 6/50

Илиева, Павлина - Археологическите богатства на България в изложба „Древните цивилизации. Златото на траките”                     4/58

Йовчев, Борис - Национална конференция с международно участие ”TELEKOM’ 2007”     6/73

Йорданова, Клавдия - Международна научна конференция на Съюза на учените в Стара Загора              4/77

Каишев, Ростислав - Учителят       2/46

Калиник, Врачански митрополит - Нетленен свети Софрониев летопис       1/48

Карарадева, Светозара - Технологиите “Преномит” – българският принос в производството на ефектни прежди           5/36

Качева-Околийска, Димитринка - Проф. д-р Борис Петров Ефтимов - на 95 години!          6/70

Китанова, Стефка - Международната олимпиада по биология – труд и късмет         6/54

Клисурски, Димитър - Световната наука в цифри          1/12

Колчева, Надя, Енчева, Марина, Колева, Фани - Виртуалната мрежа като средство за интеграция на младата българска научна общност в Европа          1/42

Конерад, Жан-Патрик - Изграждане на научна база на Европа            3/45

Конова, Росица, Шевчук, Валентина - Признание за България на международен фестивал на науката в Гренобъл       4/23

Косев, Константин - Национално честване “200 години българска печатна книга”  1/47

Костова, Любов - В търсене на новото лице на науката                        3/36    

Костова, Любов - С науката на театър, дебат и кафе или виж красотата на науката във всичко около теб            5/8

Кънчева, Павлина - Върху езика на медицинските учебници за студенти      6/51

Лазарова, Пенка - Откриването на млади таланти - мисията на фондация „Еврика” 1/56

Лазарова, Пенка - Нощ на учените 2007   5/14

Лафчиев, Христо - Бюджетът, образованието и науката у нас  6/53

Манолов, Нягол - Спекулации с наука      2/68

Маринов, Янко - Православна музика: музика божествена, musica divina - музика, увековечена в книга  4/16

Маринова, Людмила - Катедрата по клинична лаборатория към Медицинския факултет - София             5/64

Меламед, Катя - Непоказвани богатства на Националния археологически музей      4/59

Меламед, Катя - Сребърната библия на готите в Националния археологически музей        6/77

Минкова, Величка - Ритъм и ритмична композиция в детското творчество  5/41

Миронова, Румяна - Телескопът и микроскопът или за човешкия взор навън и навътре     1/68

Мирчева, Виолета - Старши научен сътрудник  д-р Станьо Станев  на 70 години    1/72

Михран, Берджухи - Формиране и развитие на човек в светлината на психодинамичните процеси         3/62

Момчилова, Емилия - Иван Вазов - достоен член на европейската културна общност         1/63

Момчилова, Емилия - Петима велики композитори в прослава на Св. св. Кирил и Методий        4/19

Найденов, Найден - Престижна награда за български учен       2/74

Николов, Манаси, Добрев, Николай - Здравни, социално-психологически и трудово-правни проблеми при жени с рак на млечната жлеза        2/53

Николов, Тодор - Акад. Еким Бончев – велик български геолог           3/69

Николчев, Дилян - В памет на проф. Николай Никанорович Глубоковски (1863-1937)        3/76

Огненска, Николина - Първа балканска конференция “Науката, образованието и изкуството през ХХІ век”            4/78

Павлов, Дечко - Световният научен пазар и българските учени          6/17

Петкова, Полина - Космическа енигма     1/61

Поппетров, Николай - Михаил Геновски: изследователски приоритети до 1944 г.   2/61

Поппетров, Николай - “Сивите зони” в науката: парадокс или неотменно състояние          4/61

Русев, Ростислав - Характеристика на изделието в аспекта на човешките възприятия         2/55

Савов, Николай - Малко известни факти за един столичен кмет          4/68

Саръева, Радослава, Каменарска, Зорница - Фармакогенетика – нови насоки в съвременното лечение   3/39

Симеонова, Костадинка - Оценката на академичната наука     1/14

Славова, Анжела, Попиванов, Петър - Абеловата награда и Фийлдсовите медалисти за 2006 г.   2/14

Смрикаров, Ангел - Концепция  за създаване на Национална  мрежа  от  виртуални  библиотеки            6/74

Сосков, Иван - Пътят към реалността       6/40

Сретенова, Николина - Практически съвети за подготовка на проекти по 7 РП  на ЕС        3/15

Стайкова, Цветана - Акад. Никола Михов - забележителен учен-библиограф           3/72

Стефанов, Валери - Университетът          1/22

Стефанов, Стефан - Един българин на световната научна сцена - проф. Иван Н. Странски (1897-1979)  2/42

Странски, Иван - Размисли върху творчеството в изкуството и точните науки         2/48

Съйкова, Светлана - Смяна на концепциите - „инструмент” за търсене на нови идеи в изследователската работа 5/52

Съйкова, Светлана - Виждания - представи, отношение и оценки на българите за значимостта и ролята на науката и научните изследвания в България        6/28

Тошев, Борислав  - Подготовка на изследователи в Софийския университет “Климент Охридски” в годините 1930-1943      1/25

Тошев, Борислав - Устойчивост и конфликти в научния процес          6/3

Христов, Любен – Културна география: предмет, цели и задачи          1/53

Хънтов, Владимир - Трите революции на княз Борис Първи и европейската интеграция на България     5/30

Цекова, Екатерина - Половин век Национален политехнически музей           4/72

Чалдъков, Георги, Тончев,  Антон - Homo obesus: затлъстелият човек            2/64

Ченгелова, Емилия - Приносът на българската наука за развитието на обществото - в огледалото на общественото мнение          6/32

Ченгелова, Емилия - Иван Хаджийски – всеотдаен и оригинален изследовател на българската душевност            6/59

Чипев, Константин - За случайността и посоката в еволюцията         2/28

Чипев, Константин - Папа Бенедикт XVI  - вяра и разум          3/75

Шенев, Симеон - Специализирана подкрепа за малките и средни предприятия в сферата на иновациите и научните изследвания         2/21

Шилер, Фридрих - Ода на радостта          1/3

Шопов, Венцeслав - Влиянието на Европейското научно пространство върху проблема “Изтичане на мозъци” в балканските страни       1/31

Юхновски, Иван - Оценката на науката    1/9      

Юхновски, Иван - Слово по повод 24 май           4/10

 

 

Академик Румен Цанев (5 октомври 1922 - 23 юли  2007)         5/66

Българската наука - част от Европейското изследователско пространство     2/24

Български апаратури за научни изследвания в Космоса                        4/27

Българските учени в Европейското изследователско пространство     1/4

Движение на  млади учени 5/49

Доходи на учените в Европейския съюз   5/29

Д-р  Иван Влахов (1925–2007)       5/67

Ключови показатели 2007 за науката, технологиите и иновациите     4/25    

Конкурс на СУБ за високи научни постижения – 2007 г.          6/13

Конкурс на СУБ за журналисти, отразяващи проблемите на науката и дейността на СУБ  6/16

Кръгла маса по проблемите на българския език  6/44

Лисабонските цели - призив към по-добра координация на действията        3/20    

Мини Нобеловата награда по физика за 2006 г. - отново на студент от Техническия университет - София            2/51

Награди на Министерството на образованието и науката „За особен принос в науката” за 2006 г.                        1/70

Награди на Съюза на химиците в България за 2006 г.    2/52

Нобеловата награда по физика за 2006 година     3/3

Нов инструмент за финансиране на научни изследвания и иновации            4/24

Перспективи пред науката и учените в България и Румъния     1/6

По някои въпроси на науката в България 3/30

Препоръки в подкрепа на научноизследователската и развойна дейност       6/27

Приветствено слово на президента Георги Първанов    4/12

Проф. дин Иван Илчев - новоизбраният ректор на нашата Алма Матер         6/40

Проф. д-р Васил Аначков (1923–2007)      5/69

Професор Георги Минчев (15.06.1930-19.06.2007)         4/75

Семинар по научна комуникация  3/44

Специфична програма “Хора” на Седма Рамкова програма на ЕС       3/21

Ст.н.с. І ст. д.ик.н. Александър Димитров           5/68

Съвместен конкурс на ВАК, СУБ и ФНТС  за научни постижения на докторанти    6/12

Състав на научните комисии към Висшата атестационна комисия      1/73

Тезиси за Национален план за развитие на научните изследвания в България в рамките на Лисабонската стратегия       5/18

Тържествено слово на проф. Боян Биолчев - ректор на СУ „Св. Кл. Охридски”        4/15