Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

Съдържание на сп. “Наука”, ХІІ годишнина, бр. 1-6, 2002 г.

 

Ангелиева, Карина - "Парадоксите" на прехода в Унгария            1/29

Ангелова, Ана – Медиатеката – нов живот на съвременната библиотека            5/17

Арнаудов, Атанас – Бруцелозата – причинители и разпространение у нас            6/

Биолчев, Боян – Слово, произнесено на 24 май 2002 г. в Аулата на СУ “Св. Кл. Охридски”            4/6

Богданов, Кирил – Гората като интегрирана система от ресурси            3/7

Бончев, Панайот – Учен с пословична прецизност            1/58

Борисова, Цветанка – Из дейността на СУ –Русе            4/80

Величков, Кирил – Опитът на Ирландия при усвояването на структурните фондове на Европейския съюз    6/

Величкова, Цветана –  Из Доклада по учебното дело на Министъра на народното просвещение проф. И. Шишманов до княз Фердинанд. 2 юни 1903 г.            3/58

Величкова, Цветана – Дарителите за българската наука. 110 години от създаването на първия дарителски Академичен фонд “Напредък”            3/66

Величкова, Цветана – Нравствената и творческа личност на проф. Боян Пенев (1882-1927)   5/59

Витанов, Николай, К - Силата на науката            4/22

Владимир Дамгов - Виждане за общите рамки на политиката в областта на науkата и технологиите и необходимата законодателна инициатива            4/64

Вуцова, Албена –  Регионалното научно сътрудничество – база за изграждане на европейското изследователско пространство            1/5

Вуцова, Албена – Втора регионална конференция на министрите, отговарящи за наука, от Югоизточна Европа            5/3

Вълчев, Александър – Леонардо да Винчи и неговото научно-техническо наследство            6/

Гашаров, Стоян - Водният проблем и приложението на свръхабсорбни полимери            2/31

Гашаров, Стоян – Водата – стратегически ресурс             6/

Григорова, Ася – Научната програма на НАТО 2/36

Дамянов, Игор– Науката изисква мир и стабилност            1/3

Димитров, Боян – Генното инженерство при растенията – постижения, рискове, законодателство        4/27

Димитров, Румен – За българското участие в изследването на Антарктида            5/24

Димитрова, Златинка, И., Витанов, Николай, К. – Популационната динамика и неочакваните й приложения            5/27

Докова, Йонка, Киндеков, Иван, Токмакова, Росица -  За предпоставките, обуславящи възникването на психиатричната школа на проф. Стоян Т. Стоянов            4/49

Дончева, Гергана – Младото поколение на Балканите: исторически тенденции и възможни перспективи            6/

Дряновска, Олга – Aкадемик Н. П. Дубинин – учен, творец, майстор на художественото слово            5/55

Дюлгерова, Нина – 22 септември 1908 г. – “неизвестното” събитие в новата българска история            5/48

Железаров, Ангел – Реториката            1/60

Златанов, Благовест – Културната периодика в Интернет            1/51

Иванова, Таня – 30 години българско космическо приборостроене        6/

Игов, Николай – “Бай Никола” от едно писмо на Стефан Стамболов            3/75

йорданов, Йордан - Aнтропологична реконструкция на меките тъкани по черепа 3/24

Клисурски, Димитър – Списание “Химия и индустрия” на осемдесет години            3/74

Ковачев, Александър – Поява и развитие на краеведската книга в България            3/44

Коен, Езра - Европейска конференция по аерозоли            1/24

Конова, Ирина - Философски основи на квантовата механика            5/43

Лазарова, Димитринка - За връзката между наука, околна среда и устойчиво развитие дискутираха учен във Велико Търново            4/78

Лазарова, Пенка – “Физика на сцената 2” – предизвикателства и нови методи на обучение            3/34

Лазарова, Пенка – Опазването на околната среда през погледа на младите            4/50

Лазарова, Пенка – Поглед към бъдещето на космическите изследвания            6/

Личев, Валери - За морала и цензурата в културата и общуването            1/27

Лучев, Детелин – Католическата църква в България – съвременни акценти            4/61

Лучев, Детелин – Аспекти на проблема за идентичността на българските католици            5/32

Маврудчиев, Божидар, Димитров, Райо – 110 години от рождението на акад. проф.  Страшимир Димитров            5/54

Манев, Иван - Един ли е Бог?     1/44

Маринов, Руси – Кредитната система – предизвикателство пред висшето образование            2/25

Маринов, Руси - Комуникациите във виртуално-дифузните общности            5/10

Маринова, Людмила – Да блестиш с отсъствие във времето след тебе     1/57

Маринова, Людмила – Екологичен проект по програма на НАТО 6/

Милошев, Георги – Академик Любомир Кръстанов – изтъкнат физикохимик, метеоролог и геофизик            4/68

Минчев, Георги - Общественото развитие и образованието през ХХІ век       2/22

Мишев, Димитър – Академик Кирил Серафимов и космическите изследвания в България            4/71

Младенова, Мария – Професор Иван Д. Шишманов – съзидател на българската наука и култура            3/54

Младенова, Мария – Руската държавна библиотека – на 140 години            6/

Монов, Александър – Съвременни проблеми на насилието върху личността и в обществото            3/12

Монов, Александър – Хуманистични аспекти на спасението на евреите в България            5/51

панев, Байчо - Глобализация и престъпност            1/14

Папа Йоан Павел ІІ – Слово, произнесено на срещата с представители на българската интелигенция на 24 май 2002 г. в НДК            4/3

Пернишка, Емилия – Център на науката за български език     4/74

Пернишка, Емилия – Юбилейна конференция в Института за български език – БАН            6/

Петков, Наум, Василев, Васил - 30 години организация на учените във Враца            6/

Петкова, Деница, Костов, Константин – Светът, в който живеем            4/53

Петров, Вълко Г. - Критерии за оценка на кандидатите за професори в България            1/36

Попиц, Роберт – Новите норми за радиационна защита в България            2/28

Попов, Ангел – С оптимизъм за високите тихнологии            6/

Попов, Ангел, Николов, Румен – Новите информационни технологии в образованието          4/9

Попов, Горан, В. – За плагиатството          2/39

Попов, Горан, В. – За подробностите          4/45

Попов, Константин – Високият смисъл на понятието учен    6/

Пройкова, Ани – Международна конференция “Жените във физиката”            2/34

Пройкова, Ани, Омине, Йоао – От Големия взрив до водната молекула            5/20

Пухалев, Георги, Данаилова, Галина – Дарители на ВЛТУ (ЛТУ)            3/63

Пушкаров, Димитър - Отново за научните степени и звания 2/18

Първанов, Георги – Из “Слово, произнесено по случай 24 май пред Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”            4/5

Първанова, Елица - Среща на Студентските съвети на университетите на централноевропейския меридиан            1/34

Рангелов, Бойко – Професионалната ценностна система на един учен            3/68

Рангелов, Бойко, Ламикина, Галина – Има ли активация на земетресенията в България през новото хилядолетие?            4/33

Русанов, Красимир, Атанасов, Иван, Кондакова, Виолета, Атанасов, Атанас. - ДНК молекулярни маркери - средство за изследване на генетичното разнообразие при растенията            1/8

Ст.н.с. д-р Любен Благовестов Долапчиев            5/61

Стоилов, Георги, Иванов, Иван – Анализ на развитието на многофункционалните телефонни апарати            2/42

Стоянов, Валентин - Международна научна конференция "Енергийна ефективност и селскостопанско инженерство"            4/79

Стоянов-Писевски, Дроздстой – Сравнителен анализ на направления в съвременната неврофилософия      5/36

Тодорова, Таня – Електронна доставка на документи в Университетската библиотека            1/54

Тончев, Тончо – Новата роля на МВФ в глобалната икономика            4/36

Тошев, Борислав – Наука, политика и морал – примерът на Нобеловите лауреати            4/18

Тошев, Борислав - Проблемът “Изтичане на мозъци” (Brain Drain) и значението му за България            6/

Троев, Трою – Германският център за научни изследвания “Макс Планк”            1/20

Тъпкова-Заимова, Василка – Френските католическите училища и българската културна политика            4/59

Наумова, Елисавета - Човешки антигени на тъканната съвместимост (HLA)  и тяхната роля в антропологичните проучвания            3/29

Недев, Тодор – Глобализиране на европейския фондов пазар на основата на Германската борса   3/18

Николов, Румен, Иванов, Иван, Стефанов, Красен - Професионално обучение с дистанционни и мултимедийни технологии в СУ “Св. Кл. Охридски” – опит с Академичната мрежова програма на Сиско Системс            5/6

Цветкова, Милена – Как компютърът реабилитира културата на четенето            3/48

Чулова, Даниела – Изобразителна митология на периода 1960-1989 г.            5/38

Шишков, Димитър - Българското здравно осигуряване се нуждае от здрав икономически разум            1/41

Шишков, Димитър – Здравната евроинтеграция        3/71

Якимов, Наум - В Копенхаген идеята за създаване на Общо европейско научно пространство  намери ново развитие            6/

Янкова, Иванка – Асоциацията на университетските библиотеки в България – мост към университетите без граници            1/22

Янкова, Иванка – Дарителската традиция на български учени към Университетската библиотека            3/64

Янкова, Иванка –Управление на информационните ресурси на университетските библиотеки в прехода им към дигитални            4/15

 

90 годишнина на професор  Живко Сталев – почетен член на Съюза на учените в България            4/67

Австрийски институт за Източна и Югоизточна Европа – Офис София            1/25

Академик Ростислав Каишев            6/

Академик Стефан Христов            5/62

Ден на Европейската научна фондация (ESF) в БАН            4/41

Дискусия по законопроекта за научните степени и научните звания – изказвания на проф. дтн Венелин Живков, акад. Иван Юхновски, проф. дхн Камен Велев, ст.н.с. І ст. дхн Александър Попов, проф. дфн Боян Биолчев, проф. дфн Ангел Попов, проф. дмн Владимир Овчаров, проф. дмн Владимир Овчаров, чл.-кор. Константин Косев, доц. д-р Николай Ралев, проф. дтн Иван Чорбаджийски, ст.н.с. І ст. дфн  Никола Съботинов, проф. дсн Йорданка Кузманова, проф. дфн Петко Ганчев, проф. дмн Димитър Камбуров, проф. дфн Николай Генов, ст.н.с. І ст. дбн Наум Якимов, доц. д-р Игор Дамянов, проф. дмн Дамян Дамянов            2/3

Европейският парламент приема предложенията за Шестата Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие и одобри различни специфични поправки            4/56

Едно писмо на Вилхелм Конрад Рьонтген            4/77

Интервю с председателя на СУБ проф. д-р Дамян Дамянов, дмн            3/3

Информация за окончателното определяне на тематичното съдържание на VІ Рамкова програма на ЕС (2002-2006)               3/40

Конкурс на СУБ за високи научни постижения`2002      6/

Награди на Националния съвет "научни изследвания" към МОН            1/47

Награди на Фондация "Еврика"            1/48

Национална среща за обсъждане на Бюджет `2003 в частта му за наука и висше образование - изказвания на участниците в дискусията: проф. д-р Дамян Дамянов, дмн, д-р Анастас Герджиков, доц. д-р Игор Дамянов, Димитър Танев, проф. дтн Иван Чорбаджийски, доц д-р  Златан Димитров, чл.-кор. Ячко Иванов, проф. д-р Владимир Овчаров, дмн, проф. дтн Владимир Дамгов, проф. дфн Никола Съботинов, проф. дфн Огнян Сапарев, проф. дмн Ангел Гълъбов, доц. д-р Лиляна Вълчева, ст.н.с. І ст. д-р Алекси Стойков, проф. дсн Атанас Атанасов, доц. д-р Станимир Карапетков, доц. д-р Нено Павлов, Христо Аначков, доц. д-р Кунчо Игнатов, д.м.,доц. Румен Пранчов            6/

Нови чуждестранни членове на СУБ    2/48            3/78            6/

Н.с. д-р инж. Мария Иванова Николова            1/62

Проф. Леонидас Мавроматис (1940-2002)            3/77

Професор Пенчо Радковски                   6/

Професор Петър Корнажев            6/

Слово на доц. д-р Владимир Атанасов – министър на МОН   6/

Слово на проф. д-р Дамян Дамянов, дмн – председател на СУБ                       6/

Управителен съвет на СУБ            1/56

Учените изпращат хиляди нови идеи за научни проекти за финансиране от ЕС  4/57

Чл.-кор. проф. Генчо Пирьов            1/62

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster