Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

Съдържание на сп. “Наука”, ХІ годишнина, бр. 1-6, 2001 г.

 

Аврамов, Лъчезар - Концепция "Лазер и здраве"            6/30

Александров, Александър - Основателят на секция "Лесотехнически науки"- проф. д-р Д. Велчев (19.Х.1921 - 2.ХІІ.2001)            6/76

Апостолов, Алекси - Научно творчество            5/66

Апостолов, Тихомир - Ядрените технологии - проблеми и перспективи            2/35

Атанасов, Николай - Асоциация на философите в Източна Европа. София - философска столица на Балканите            6/47

Бакалов, Георги -  Старобългарската писменост и европейската култура            3/4

Балабанов, Никола - Нестандартна личност с голям интелект            4/48

Богданов, Кирил - Многофункционалното стопанство в горите и екологичното общество            2/60

Боев, Златозар - Орнитологът Стефан Дончев на 70 години            3/70

Божинов, Христо - Опазване на природата в България            2/24

Бояджиева, Клара, Гашаров, Стоян - Геотермичен каталог на България            5/67

Бушев, Михаил - Завещанието на Алфред Нобел и 100-годишнината от учредяването на Нобеловите награди            1/6

Вацкичев, Людмил - Закони за науката - приемственост, проблеми и конфликти            5/29

Велев, Камен - Състояние и перспектива на научните изследвания във висшите технически училища в България            4/3

Виденов, Михаил - Общественият императив и статутът на "екането"            5/33

Виденов, Михаил - Съвременната българска езикова ситуация и проблеми на езиковата политика            3/12

Вуцова, Албена - Науката в България - състояние и перспективи            6/21

Галунов, Тодор - Правомощията на монарха според Търновската конституция            3/55

Гашаров, Стоян - Хидротермално находище "Казичене - Равно поле" като източник и акумулатор на топлинна енергия            2/49

Генов, Николай - Науката в Югоизточна Европа            5/19

Георгиева, Марга - Новите информационни технологии в обучението по математика            4/13

Гергелчев, Вълко - Състояние и перспективи за развитие на златно-сребърните ресурси в България през ХХІ век            3/44

Григорова, Ася - CORDIS ден в БАН 5/28

Григорова, Ася - Информационен семинар по ІІІ хоризонтална подпрограма на V РП на ЕС "Подобряване на човешкия потенциал за научни изследвания и на базата за социално-икономическите познания в ЕС"   3/62

Григорова, Ася - Стипендиите "Мария Кюри" в Австрия за млади учени от Централна и Източна Европа            6/62

Гълъбов, Ангел, Чучкова, Миляна - Ст.н.с. д-р Славчо Нейчев (1919-2001)            6/77

Дамянов, Дамян - Отчет за дейността на СУБ през периода октомври 1998-октомври 2001 г. (експозе)            6/5

Дамянов, Дамян - Пожелания към българските учени  1/5

Дамянов, Дамян - СУБ и проблеми на науката и висшето образование               5/3

Денчев, Бойко - Инструменти за насърчаване на иновациите и технологичния трансфер в малките и средни предприятия            1/25

Джарова, Маргарита - Ст.н.с. І ст. дссн Боян Чешмеджиев - изтъкнат представител на зоотехническата наука            2/85

Димитров, Боян - Мутагенеза и карциногенеза от околната среда   2/10

Димитров, Димитър - Приветствие на Министъра на образованието и науката към сп. "Наука"            1/4

Димитров, Димитър В. - Обществената отговорност на учения в новите условия            4/17

Димитров, Любен - Виталната роля на интелектуалния творчески труд     4/46

Димитров, Райо - Златото - златният шанс на България            3/52

Димитрова, Нели - Една година Ученически институт по математика и информатика            6/59

Димова, Василка - Приносът на проф. Иван Димов в областта на леенето с противоналягане      1/40

Димова-Малиновска, Дориана - Школа за повишаване на квалификацията на научни работници, докторанти и специалисти            3/69

Енчев, Венелин - Шеста европейска конференция "Квантови системи в химията и физиката"            4/37

Задорожнюк, Наталия - Проблеми на международното научно-техническо сътрудничество на независима Украйна                      3/39

Иванов, Красимир, Христов, Христо, Козарев, Николай - Ефективност на малка вятърна електростанция        2/46

Иванов, Петър, Трифонова, Любов - Възобновяемите енергийни източници и мястото им в енергийния баланс на страната            2/39

Иванова, Таня - Българският принос в осъществяването на полета на човека до "Марс" (Проект "СВЕТ")            3/28

Илиева, Веселина,Симеонова, Бияна, Симеонов, Любомир - Възможности за приложение на екологични чисти технологии за почистване на замърсени с тежки метали почви            2/66

Йовева-Димитрова, Снежана - Национална научна конференция с международно участие "Найден Геров в историята на българската наука и култура"            1/44

Йовчев, Милко - АЕЦ "Козлодуй" - неизвестна ретроспекция на един известен проблем            1/35

Йорданова, Любима - Конференция "Германците и българите в диалог"            3/15

Каканаков, Румен - Жорес Иванович Алфьоров - носител на Нобеловата награда по физика за 2000 година            1/13

Кандиларов, Борис - Нобеловата награда за физика - първата и в последната година на ХХ век       1/10

Коларов, Иван - Още по въпросите за израстването на високо квалифицирани специалисти            5/62

Куртев, Курти - За Нобеловите лауреати по химия`2000 и за привилегията да работя със Сър Джефри Уилкинсън            1/16

Лазарова, Пенка - "Космосът - настояще и бъдеще на планетата"            3/64

Лазарова, Пенка - Пътят на младите във физиката            4/42

Манева, Евдокия - Няма универсален еколог 2/20

Манолов, Нягол -  Глобалната криза и гражданската идея    6/39

Мартинов, Николай - Предизвикателствата на академичната акредитация            4/5

Механджиев, Атанас - Екологично и устойчиво земеделие            6/27

Механджиев, Атанас - Национално сдружение по екологично инженерство и опазване на околната среда - цели и амбиции            2/82

Милославов, Васил - Географски обусловени зависимости във величината на непроменения естествен радиационен гама-фон            2/79

Минчева, Петя - Отвъд границите на традиционното преподаване            5/52

Мирчева, Виолета - 65 години институционализирани научни изследвания в образованието          1/47

Мирчева, Виолета - Проф. Васил Лалев Метев на 70 години            6/74

Михайлов, Стоян - Из историята на електротехниката и електрониката          6/54

Мишев, Димитър - Забележителна годишнина            3/25

Млъчкова-Спасова, Ана - Априлското въстание, отразено в дипломатическите доклади на Леандър Льо Ге 3/17

Монов, Александър - Екологията - предизвикателство и проблеми в началото на ХХІ век            2/5

Монов, Александър - Съзнание и безсъзнателни състояния - философски и медицински проблеми            5/56

Найденов, Найден - Сто години организация на българските химици            6/74

Начев, Чудомир - Професор Александър Монов - един неизчерпаем творец            5/54

Овчаров, Владимир  - Благотворна сила    1/41

Павлова, Лиляна, Богомирова, Радина - Резултативност на научноизследователската структура на БАН    4/20

Панайотова, Любов - Политиката на Правителството на Република България в насока модернизация на системата на интелектуална собственост и насърчаване на творчеството и иновационните дейност            1/25

Панов, Кирил - Националната астрономическа обсерватория "Рожен", навърши 20 години            4/53

Пейковска, Пенка - "Истинна повест за Кирил и Методий" през погледа на проф. Петър Кирай            3/9

Петков, Деян - Размисли върху изследването на Вселената            3/67

Петков, Петко - За ползата от историята днес    6/51

Пинтев, Стоян - Васил Друмев. 160 години от рождението и 100 години от смъртта му            6/64

Попов, Константин - Уважава ли се трудът на учения у нас?            1/30

Рангелов, Бойко - Научните изследвания на Антарктида                2/16

Сивриева-Златарова, Стефанка - Регионалното развитие на България - инструмент за приобщаването ни към ЕС и необходимостта от участието на СУБ в регионални инициативи и проекти            5/63

Симеонов, Любомир - Българското участие в космическите мас-спектрометрични експерименти на спътника на ESA/NASA SOHO 3/33

Симеонов, Петьо - Някои характеристики на глобалния климат и времето през 2000 година            2/72

Славова, Мария - Научни разработки в областта на околната среда   2/29

Стаевски, Константин - Още едно мнение за професурата            5/62

Стефанов, Валери - Светът на Радичков            6/49

Стойнов, Здравко - България и Европейското изследователско пространство (ERA)  5/23

Стоянов, Борислав - Учредена е Национална борса за интелектуални продукти!            2/83

Стоянов, Дроздой - Алтернативи на медицинското образование            3/60

Стоянов, Петър - Новогодишно поздравление за 2001 г.            1/3

Стоянов, Петър - Слово на тържественото събрание на Българската академия на науките, посветено на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост            3/3

Стоянова, Снежана - Програма МЛАДЕЖ - програма за всички млади хора     5/46

Теохаров, Методи - 90 години почвоведска наука в България            4/55

Тилева, Виктория - Априлското въстание в пресата на Австро-Унгария            3/20

Тодоров, Георги Ст. - СУБ - клон Велико Търново - партньор на европейски проект             4/36

Тодорова, Таня - Европейска година на езиците 2001            3/11

Тодорова, Таня - Христо Г. Данов - живот в служба на книгата            6/

Тошев, Борислав - Преди да е станало късно. Либералното образование в България            4/8

Тошев, Борислав - ТЕМПУС в България            6/44

Трендафилов, Христо - Тотю Тотев и Велики Преслав            4/50

Тъпкова-Заимова, Василка - "Слово на Кирил Философ как обърна към вярата славяните"            3/7

Хаджиниколов, Христо - Българският международен туризъм - надежден валутноприходен отрасъл            4/25

Хибаум, Георги - Екологичните проблеми на Черно море            2/54

Цветков, Пламен - Исторически проблеми и балкански комплекси            5/38

Цекова, Екатерина - Музеят - комуникативен фокус на наука, изкуство и образование            4/38

Цибрански, Русиян, Попов, Любомир - Радиационен мониторинг на околната среда на АЕЦ "Козлодуй"            2/37

Цончева, Мариета - Основни тенденции в българската фотожурналистика   5/42

Чобанова, Росица - Икономически аспекти на иновационната политика в България            4/30

Янкова, Иванка - Васил Пундев - лична и творческа съдба   6/66

 

Академичен колегиум на младия медик            6/63

Актуална информация от Министерството на околната среда и водите            2/30

Българска апаратура  за Международната космическа станция            3/27

Възможности за малкия и средния бизнес в новата Шеста рамкова програмa на Европейския съюз    4/34

Да градим бъдещето днес    3/70

Декларация във връзка с пенсионирането на учените в България            6/12

Декларация за кариерата на младите в науката            6/11

Декларация относно решаването на икономическите проблеми пред науката и висшето образование            6/11

Европейската комисия желае да постави науката в сърцето на обществото            1/32

Какво дава СУБ на своите членове?            5/60

Конкурс на СУБ за високи научни постижения през 2001 г. (наградени млади учени - съюзни членове)            6/12

Наградени научни колективи с почетна грамота на МОН - Национален съвет "Научни изследвания"            1/42

Награди на Фондация "Еврика"            1/43

Наука, околна среда и устойчиво развитие            2/3

Нови чуждестранни членове на СУБ    2/86

Предконгресна анкета за проблеми на науката и висшето образование - акад. Иван Юхновски, проф. дтн Николай Пантев, проф. дхн Камен Велев, ст.н.с. І ст. дбн Наум Якимов, проф. дфн Иван Харалампиев, проф. дфн Ангел Попов            5/7

Предложенията за новата Рамкова програма за научнотехнологично развитие на ЕС, представени от Еврокомисаря за научни изследвания Филип Бюскен            3/41

Приветствие от Президента на Република България            6/3

Приветствие от Министър-председателя на Република България            6/4

Сигналите в нервната система            1/21

Слово на Йордан Радичков при връчването на Голямата награда за литература на СУ "Св. Кл. Охридски" за 2001 г. 6/50

Състав на Комисията по образование и наука към народното събрание на република българия            5/65

Състав на президиума и комисите на висшата атестационна комисия            1/49

Управленска програма на Правителството на република българия. наука и образование            6/14

Фондация "Отворено общество"  в подкрепа на образованието          4/43

65 години от издаването на първия законодателен акт за защита на българската природа            2/28

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster