Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 09.19.2005.

 

Изисквания към авторите:

 

Авторите носят отговорност за своите материали. Изразените от тях мнения може да не съвпадат с мненията на СУБ и редакционната колегия.

Текстовете, добре структурирани, с подзаглавия и акценти, трябва да са до 12 стандартни страници, написани на компютър във формат “ Word for Windows ” или “ Rich Text Format ”, шрифт Times New Roman , 12 р t , 1 line sp а cing .

Таблиците и фигурите трябва да имат поредна номерация. Да се избягва повтаряне на данните от тях в текста на статията.

Литературата да се посочва в края на статията, а в текста да се даде в квадратни скобки като номер от списъка, например [1] . Списъкът да е оформен в съответствие с БДС .

Примери за цитиране на различни документи

  • Книги

Фамилия на автора, инициали. Наименование на книгата. Място на издаване, издателство, година. Страници.

Мончев, Н. М. Комуникации и иновационни процеси. С., изд. Техника, 1992, 202 с.

Статии от списания

Фамилия на автора, инициали. Наименование на статията. //Наименование на списанието. Година. Том, номер, страници.

Мончев, Н. М. Качества на информационните ресурси – наукометричен подход за оценка. //Наука, 2000, №2, с. 9-14.

  • С тати и в сборник

Фамилия на автора, инициали. Наименование на статията. В: Наименование на сборника. Място на издаване, издателство, година. Страници.

Григорова , М . "Цветни" стилистични тропи в езика на периодичния печат. - В: Социолингвистика и комуникация.. С. , Университетско изд. , 1995 , с.122-128

  • Речник

Наименование на речника. Място на издаване, издателство, година, том.

Речник на българския език, С., изд. на БАН, 1975, т. I

Текстовете се представят в редакцията на дискета, придружена с един отпечатък. Материали се приемат и по e - mail на адрес lazarova @usb -bg .org при положение, че са приложени като “ attachment ” в горния формат.

Към научните статии се прилага резюме на английски език до 10 реда, в което точно се излага целта на статията и основните изводи .

Статии, оформени не по правилата на списанието, няма да бъдат разглеждани. Ръкописи не се връщат.

Хонорари на авторите не се изплащат.

При препечатване на материали от „Наука” е задължително да се цитират списанието и съответния автор.

 

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster