Titul

Last updated: 24.07.2014


Секция "Социологически науки"


Председател

проф. Цветан Първанов Давидков, д.с.н.

е-mail: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

Проведено e научно събитие относно методологическите проблеми на съвременната социология - „Поглед към социологията днес“ ("A Look at Sociology Today")

История на секцията

   
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster