Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 24.07.2014

Член на УС на СУБ

 


проф. Нина Ангелова Дюлгерова, д.ик.н.

E-mail: nina_d6@hotmail.com

Месторабота: Варна, 9000, Кк. Чайка

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

Юридически факултет, катедра „Обществени науки”

Лични данни

Дата и място на раждане: 6.06.1956, София, България

Гражданство: българско

Езици: руски, английски, ползва немски

 

Образование и професионално развитие

От март 2009 доктор на икономическите науки

от април 2007 г. професор по международно право и международни отношения

от април 2001 професор на Варненски свободен университет

от 1 септември 2000 доцент във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”

от май 1997 старши научен сътрудник в Института по история, Българската академия на науките по нова и най-нова обща история

1985-1997 научен сътрудник в Института по история, Българска академия на науките

1986 - 1992 хоноруван асистент, Софийски университет “Кл. Охридски”, Исторически факултет

1981 - 1985 кандидат на науките в МДУ “М.В.Ломоносов” Исторически факултет. Тема “Политиката на Русия и Австро-Унгария по отношение на България 1896-1903.”

1980-1981 специалист в Центъра за българистика при БАН

1980-1981 висше образование в СУ “Св.Климент Охридски”, Исторически факултет

Специализации:

2007 Университета в Сиена, Италия

2007 Кавказки университет в Баку, Азербайджан

2005 Middle East Technical University , Ankara

2004 Университета в Лейден, Холандия

2003 Кавказкия университет в Баку, Азербайджан

2001 Университета “Лойола”, Ню Орлеанс, САЩ

2000 Университета в Лодз, Полша

1997 МДУ“М.В.Ломоносов”, Москва, Русия

 

Професионална област

История и теория на международните отношения; Русия, Балканите и Източния въпрос през Х I Х и ХХ в., Русия и постсъветското пространство, Кавказки иредентизъм, Европейски съюз-Черноморски регион

 

Преподавателска дейност

Бакалавърски курсове

Теория на международните отношения;
История на международните отношения;
България и европейската интеграция;
Русия в международните отношения;
Кавказки иредентизъм;
Международни отношения;
Европейски международни организации.

Магистърски курсове

Евразия – акценти и алтернативи
Руската и съветска дипломация – модели и приоритети
Международни политически отношения

Монографии

  • Caucasian gambit (v V ctors S ecurity and E nergy). Sofia . 2009. P. 228
  • Кавказки гамбит (вектори на сигурността и енергетиката). С. 2009, 228 с.
  • Borders in the Caucasus . (A Geopolitical and International Discourse). Sofia . 200 8
  • Границите в Кавказ (геополитически и международноправен дискурс). София, 2007, с. 253.
  • Руски щрихи към Източния въпрос 1894-1904. (Амбиции и планове на имперската дипломация). София., 1997, Второ изд. 1999, 271 с.
  • Българският национален въпрос в политиката на Русия и Австро-Унгария. 1894-1903. София, 1994, 170 с.

Научно ръководство на докторанти

•Сецесията като средство за разрешаване на етнически конфликти (казусите Кипър и Еритрея) - докторска дисертация на Ралица Жекова за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по политология – защитена през март 2006

• Външната политика на САЩ по отношение на Европа в края на ХХ век (концепции, приоритети, алтернативи) – докторска дисертация на Петьо Петев за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по политология – защитена през септември 2001 г

• Европейската политика на България след Студената война – докторска дисертация на Елена Матева за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по политология – защитена през юни 2001 г.

 

 Друга професионална и обществена дейност:

от септември 2007 член на Българското Дипломатическо Дружество

от май 2004 член на българската женска Либерална мрежа

от декември 2005 член на СНС по международни отношения

август 2005-юни 2007 ръководител на Професионално направление „Политически науки и обществени комуникации” във ВСУ

от август 2005 член на Академичния съвет на ВСУ

от август 2007 член на Факултетния съвет на ЮФ на ВСУ

юли 2000-август2005 Директор на програма “Международни отношения, политология” във Варненския свободен университет

от юли 2000 - юни 2007 Член на Учебно-научния съвет на Учебно-научен комплекс “Обществени науки” във Варненския свободен университет

от 2000 член на Българската асоциация по военна история

от 1999 Член на Научния борд на American Bibliographical Institute , САЩ

от юни 1998 Председател на секция “История” на Съюза на учените в България

от ноември 1998 Член на Управителния съвет на Съюза на учените в България

от април 1999 Член на Македонския научен институт

април 1999-юни 2003 Член на Научния съвет на Македонския научен институт

 

 

 

   
   [Email]

 

Copyright 2001 USB 
WebMaster