Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 24.07.2014

Член на УС на СУБ

 Проф. Диана Христова Петкова, д.б.н.

Родена на 11.09.1952г. София

Образование :

1970 г. – завършва гимназия в София.

1970 – 1975 г. – учи в Биологическия факултет на СУ, специалност Биохимия и микробиология

1976 – 1978 г. – завършва следдипломна квалификация – Биофизика, Биологически факултет, СУ (01.06.08)

1978 – 1983 г. – аспирантура в Институт по биоорганична химия, секция Химия на липидите . АНСССР, Москва. Получава степен кандидат на химическите науки. ( 01.05.10)

2008 г. – защитен докторат специалност биохимия (01.06.10 )

 

Длъжности :

1983 -1991 г. научен сътрудник в секция Липид-белтъчни взаимодействия, Институт по биофизика. През този период изследванията са свързани с процесите на фосфолипиден метаболизъм и транспорт. Изучавани са ензимите свързани с фосфолипидния метаболизъм и тяхната регулация. Изследвани са някои физикохимични характеристики на мембранния бислой с цел проследяване влиянието им върху активността на гореспоменатите ензими. Проучва ни са и промените в активностите на някои протеин кинази в условия на активиран сфингомиелинов метаболизъм с цел изучаване механизма на пренос на информация в клетката с участието на продуктите на сфингомиелина.

от 1991 г. Ст.н.с. по биохимия ( 01.06.10 ) в Институт по биофизика. Освен горепосочените изследвания се извършват проучвания върху биоразпределението на фосфолипидни липозоми носители на антитуморни препарати и радиофармацевтици с цел белодробна диагностика.

1992-1993г. Стипендиант фондация Lady Davis в Университета в Ерусалим, Секция Медицинска биохимия. Изследвани са промените в метаболизма и клетъчното разпределение на холестерола при процесите на хипертрофия на сърдечни клетки .

1997-1998г. Гост професор в Шведски Университет, Катедра по Биохимия и Фармация, Турку, Финландия. Изследванията са свързани с промените на фосфолипидния метаболизъм при стимулиране на фибробласти с TNF- a .

От 1995 г. Хоноруван преподавател към катедра Биохимия, Биологически факултет - СУ.

2000 г. - ( 2 месеца) Гост – професор в Университета в Бон- Институт по органична химия. Изследване структурата на Cer - Pethanolamine

- ( 1 месец) Гост – професор Emory University , Atlanata , USA . Изследване структурата на Cer - Pethanolamine

O т 2004 г. Член на Националния Фонд за научни изследвания, Комисия по Биология.

От 2005.г. Председател на секция Биохимия Биофизика и Молекулярна Биология към СУБ.

От 2004 г. Член на European Respiratory Society.

От 2008 г. Член на Научния съвет на Института по биофизика

От 2009 г. Председател на Атестационната комисия при Институт по биофизика.

От юни 2009 г. Ст.н.с. I ст. по биохимия

Рецензент към списание Int . J . Biochem . Cell Biol . , дисертации за присъждане научната степен доктор, на научни проекти.

2007 г. - член на редколегията на Biotechnology and Biotechnology Equipment

e-mail: ivt.petkov@tea.bg

diana@obzor.bio21.bas.bg

 

 

   
   [Email]

 

Copyright 2001 USB 
WebMaster