Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.06.2015.

 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СУБ 

На 28 май 2015 г. (четвъртък) се състоя редовно заседание на Общото събрание на пълномощниците на СУБ – върховен орган на организацията. В заседанието участваха освен редовните пълномощници и председатели на клонове и секции, членове на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по етика, които не са пълномощници. Документи по отделни точки от дневния ред бяха изпратени предварително по електронна поща.

Обсъден и приет бе отчетът за съюзната дейност през 2014 г. Одобрен бе отчетът за финансово-стопанската дейност за 2014 г. и приети приходно-разходните сметки за 2015 г. на централното управление на СУБ, МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“ и „Наука-инвест“ ЕООД. ОСП прие меморандума по разплащането на финансовия дълг към НАП и одобри дейността на председателя и на Управителния съвет на СУБ.

Докладвани бяха изменения и допълнения в Правилника за присъждане наградите на СУБ за високи научни постижения. Те бяха приети единодушно.

Направени бяха промени в общосъюзни органи. Прието е оттеглянето на акад. Дамян Дамянов като председател на СУБ и оставането му като член на Управителния съвет. Потвърдено бе желанието на акад. Атанас Атанасов и акад. Мария Балтаджиева да се оттеглят от участието си в Управителния съвет  в стремежа им да дадат възможност той да се обнови с нови, по-млади, активни съюзни дейци.

Съобщението за предстоящ избор на Председател на СУБ бе обявено на сайта на СУБ още през м. февруари т.г. Оттогава изминаха три месеца, без да са постъпили предложения от секциите и клоновете. Предложението за промени в общосъюзните органи бе направено от Управителния съвет.

От името на УС акад. Д. Дамянов предложи за председател на СУБ да бъде избран проф. Боян Йорданов Вълчев, д.ф.н., досегашен зам.-председател на СУБ. ОСП с пълно единодушие прие предложението и избра проф. Боян Вълчев за председател на СУБ.

По традиция в СУБ на новоизбрания председател се дава възможност да предложи членовете на УС. Той предложи и ОСП избра за нови членове на УС проф. Симеон Василев – председател на Съюза на учените в Пловдив, и проф. Венелин Енчев – секретар на секция „Химия и фармация“, председател на Изпълнителния съвет на фонд „Научни изследвания“ и член на Националния съвет за наука и иновации. С ново гласуване проф. Венелин Енчев бе избран и за зам.-председател на СУБ.

Направена бе промяна в Контролния съвет. Досегашният председател на КС проф. Стойко Стойков бе освободен поради ангажименти в политическа партия, което Уставът на СУБ не допуска. По предложение на УС за нов член на КС бе избрана доц. д-р Мария Кадинова от секция „Икономически науки“.

Промяна бе приета и в Комисията по етика. На мандатното отчетно-изборно събрание на ОСП за член на КЕ бе избран проф. Симеон Василев. Тъй като той бе преизбран за председател на Съюза на учените в Пловдив, то съгласно устава на СУБ негово участие в КЕ не се допуска. На негово място по предложение на пловдивската организация, потвърдено от УС, бе избрана доц. д-р Емилия Дамянова – ръководителка на Катедрата по биология на развитието в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Проф. Росица Чобанова – председател на секция „Икономически науки“ запозна ОСП със становището на секцията по проекта за Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020. Тя предложи и СУБ да вземе отношение по въпроса, като оповести и текст. Поради липса на конкретна информация за съдържанието на стратегията въпросът бе оставен за изясняване от Управителния съвет.

ОСП присъди „Почетен знак“ на проф. Емилия Рангелова, зам.-председател на секция „Психология и педагогика“ във връзка с нейната 75-годишнина и приноса й за развитие на дейността на секцията.

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster