Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 12.07.2012


Нови юридически лица - членове на СУБ


Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство

 

Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство /БДБМФИ/ е основано в 1971 г. като доброволна организация с идеална цел на физици, инженери и други специалисти с висше образование, които работят в областта на биомедицинската физика и инженерство. То е юридическа лице и колективен член на Съюза на научните медицински дружества в България. Съосновател е и член на Европейската федерация на организациите по медицинска физика /ЕФОМП/ и на Международната организация по медицинска физика /ИОМП/, както и на Международната федерация по медицинско и биомедицинско инженерство /ИФМБИ/.

Основен ръководен орган на БДБМФИ е общото събрание, което избира и почетния председател, председателя и членовете на ръководството и определя размера на членския внос. Членове на Дружеството могат да бъдат редовни, асоциирани, член-кореспонденти и почетни. Настоящият Устав на Дружеството е приет на Общото събрание по време на VІІ-та Национална Конференция на 18.10.1996 г.

 

Повече информация на  http://bsbpe.org/    

 

 

Съюз на българските биолози

    Съюзът на българските биолози е учреден на 14 февруари 2002 г. от 80 биолози - представители на различни организации и поколения. Една част от учредителите са и индивидуални членове на СУБ.

Съдебната регистрация на Съюза на българските биолози (СББ) е извършена с решение № 2190 от 14 март 2002 г. на Софийски градски съд - фирмено отделение.

    Сдружението има за цел да обедини усилията на всички, които професионално са заети с преподавателска, научноизследователска, развойна и популяризаторска дейност в областта на биологията във всички нейни приложни и фундаментални клонове.

    Предметът на дейност на СББ е разяснителна, образователна и информационна дейност; международни контакти; разработки, проекти, научни форуми, прогнози, експертизи, лекционни цикли, дискусии, експертизи, олимпиади, изложби и др. с оглед издигане на обществения престиж на биологията и повишаване на биологичната и екологичната култура.

Сдружението предвижда да създава свои клонове в областните центрове. Нови членове се приемат с решение на Управителния съвет, който се избира от Общото събрание на всички членове на сдружението. Встъпителната вноска при приемане е 3 лв., а членския внос - 6 лв. годишно.

    Председател на Управителния съвет е д-р Райчо Димков, а членове са: Ценко Димитров Вълчев, Светослав Герасимов Цветков, Божидар Петков Галуцов, Маргарита Александрова Стамболова, Гергина Иванова Враджалиева и Иванка Николова Георгиева.

    Информация за СББ може да бъде получена от г-ца Надежда Йорданова - Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Драган Цанков" № 8, партер - вляво, стая 612 или на телефон 63-30-381.

 

Българска асоциация по ултразвук в медицината

    Българската асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ) е създадена през 1994 г. Към настоящия момент тя наброява 256 редовни членове от цялата страна. Това са предимно лекари от различни специалности - интернисти, рентгенолози, педиатри, хирурзи, акушер-гинеколози и др. В нея участват и индивидуални членове на СУБ, но техният брой е малък.

    БАУМ е пререгистрирана като юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява своята дейност в частна полза на своите членове. Сдружението има за предмет на дейност организирането на контактни прояви, като конференциии, семинари, образователни курсове и научни дискусии за издигане на професионалното равнище на членовете си и за повишаване на тяхната квалификация.

    Общото събрание на членовете е върховен орган на БАУМ. Функциите на Управителен съвет се изпълняват от Съвет на експертите в състав от 15 специалисти. Връзката с членовете се поддържа чрез координатори за всяка област от страната. Седалището на сдружението е в гр. София, ул. "Пиротска" № 64, ІІ-ри етаж.

    Председател на Съвета на експертите е проф. д-р Никола Григоров.

    За контакти: 

    тел.: 02/943 25 90

    Е-mail: us-asoc@intech.bg 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster