Titul

 

 

 

 

 

 

Списание „Наука“
Съдържание на бр. 1, 2015

 

ОСНОВОПОЛАГАЩА МИСИЯ

Иван Лалов: Физиката в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1889–2014)

Димо Платиканов: Научните изследвания по химия в Софийския университет „Св. Климент Охридски през първото им столетие

 

КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК – ИСТОРИК И ОБЩЕСТВЕНИК

Йорданка Гешева: Д-р Константин Иречек, България и Българското книжовно дружество (1879–1884)

Марина Пиронкова: Константин Иречек и изграждането на модерното българско образование

Цветана Величкова: Дарението на банкера Иван Ковачев за откупуване и популяризиране на архива на Константин Иречек

 

НАУКА И ЕТИКА

Искра Арсенова: Причини за плагиатството в България

Сево Явашчев: Висшето образование и плагиатството

 

ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ

Андреана Ефтимова: Политическият език на лъжата в медиите

Стефка Фетваджиева: Езикови нагласи към жаргонизми, вулгаризми и професионална лексика според оценката за говорещия

Боян Вълчев: Отново за диалектната основа на българския книжовен език и за проблемното у нас взаимоотношение между норма и кодификация

 

ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Ана Георгиева, Росица Конова: Национален фестивал „Наука на сцената 5“ – обмен на иновативни идеи в обучението

Мирослава Недялкова, Стефан Цаковски,  Васил Симеонов: Принципите на ефективното електронно обучение във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“

 

ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНА

Мариела Камбурова: Здравен статус на недоносените деца в ранното детство

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Цветан Й. Радулов: Кореспонденцията на Иван Евстр. Гешов в Научния архив на бан

Петър Вълков: Религиозността като една от формите на профилактика към психоактивни вещества в социален контекст

 

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

Отличени научни разработки в Конкурса на БАН за високи научни постижения

 

ГОДИШНИНИ

Нако Стефанов: Чл.-кор. Иван Илиев – икономистът-символ на една епоха, навършва 90 години

Икономистът доц. д-р Виктория Георгиева на 90 години

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

 

КНИГОПИС

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster